Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Chwoła"

Evaluation of the energy consumption in coal coking by using a method for reconcilation of substance and energy balances Ocena energochłonności procesu koksowania węgla z zastosowaniem metody uzgadniania bilansów substancji i energii DOI:10.12916/przemchem.2014.681


  Chem. element (C, S, O, N, H) and energy balances were performed for heating and coking chambers of a coke oven battery to est. the gas energy consumption in the coal coking process. Podano przykład obliczeniowy uzgadniania bilansów substancji i energii w procesie koksowania węgla za pomocą metody rachunku wyrównawczego. Sformułowano równania bilansowe dla komory grzewczej oraz komory koksowania węgla baterii koksowniczej z uwzględnieniem infiltracji gazu surowego do komory grzewczej. Do uzgadniania bilansów zastosowano metodę uogólnioną rachunku wyrównawczego, umożliwiającą przypisanie skończonej wartości niepewności oszacowania wielkości nie mającej statusu pomiaru rzeczywistego w procesie. Wykorzystując uzyskane z obliczeń uzgadniania bilansów uwiarygodnione dane procesowe, wyznaczono wskaźnik jednostkowego zużycia energii chemicznej gazu w procesie koksowania węgla. Oceny energochłonności procesu cieplnego dokonuje się najczęściej za pomocą wskaźnika jednostkowego zużycia energii odniesionego do jednostki naturalnej użytecznego efektu procesu1) lub zużycia energii odniesionego do jednostki naturalnej wsadu do procesu2). W celu wyznaczenia wartości liczbowej wskaźnika zużycia energii konieczne jest określenie za pomocą pomiarów lub obliczeń, wartości energii zużywanej w procesie oraz wielkości produkcji. We współczesnym koksownictwie, pomimo dużego postępu technologicznego, nie stosuje się tak dużej liczby punktów pomiarowych dla potrzeb bieżącej kontroli eksploatacji baterii koksowniczej, jak np. w procesach konwersji energii realizowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Wynika to przede wszystkim z samej technologii koksowania węgla w baterii koksowniczej. W procesie koksowania następują che682 93/5(2014) Mgr inż. Tadeusz CHWOŁA w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i tec[...]

Badania eksperymentalne absorbentów do pozyskiwania CO2 z gazów odlotowych w procesie Solvaya DOI:10.15199/62.2018.6.30


  W przemyśle wyróżnia się wiele technologii usuwania ditlenku węgla z gazów syntezowych i spalin. Najczęściej stosowane są one w procesach przeróbki gazów rafineryjnych, gazu ziemnego lub gazów procesowych, gdzie zawartość ditlenku węgla w gazach jest zbliżona do zawartości CO2 w spalinach powstałych podczas spalania węgla w powietrzu wzbogaconym w tlen oraz w gazach odlotowych z instalacji kriogenicznej, przygotowującej ditlenek węgla do transportu i składowania. Wybór technologii separacji w znaczący sposób zależy od temperatury, ciśnienia, stężenia CO2 oraz wielkości strumienia1-3) oczyszczanego gazu. Jedną z najszerzej stosowanych technik separacji, a tym samym najlepiej poznaną i potencjalnie najłatwiejszą do zaimplementowania (w przypadku dużego strumienia gazu) jest metoda wychwytu CO2 przez absorpcję. W zależności od rodzaju stosowanych absorbentów wyróżnia się absorpcję fizyczną (np. sulfolan, N-metylopirolidon, węglan propylenu) i absorpcję chemiczną (np. alkanoloaminy, amoniak)4, 5). Przemysł sodowy należy do istotnych emitentów CO2. Rocznie w Polsce do atmosfery emitowanych jest ponad 350 tys. t tego gazu. Podstawowe źródła emisji ditlenku węgla do atmosfery w technologii Solvaya to (i) strumień gazów pokarbonizacyjnych z instalacji 980 97/6(2018) Mgr inż. Aleksander KRÓTKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Specjalność - technologie usuwania CO2 ze spalin, aparatura przemysłu chemicznego i ochrony środowiska, modelowanie procesów usuwania CO2. Mgr inż. Adam TATARCZUK w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Chemicznym, a w 2004 r. studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest starszym specjalistą w Centrum Badań Technologicznych oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla [...]

Energy storage in methane as a form of CO2 utilization in the energy sector Magazynowanie energii w postaci metanu jako forma utylizacji CO2 w energetyce DOI:10.15199/62.2017.5.34


  A review, with 14 refs., of catalytic proceses for CO2 conversion by hydrogenation to MeH esp. under development in Poland. W związku z polityką energetyczno-klimatyczną istotnym problemem energetyki węglowej staje się opracowanie efektywnych metod ograniczania emisji ditlenku węgla (wychwytu i zagospodarowywania) oraz magazynowania nadmiarowej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jedną z metod umożliwiających równoczesną utylizację CO2 i magazynowanie energii jest synteza paliw z CO2 i wodoru. Przedstawiono przegląd głównych zagadnień dotyczących utylizacji CO2 do paliw, a w szczególności do metanu. Zaprezentowano metody otrzymywania substytutu naturalnego gazu ziemnego SNG (substitute natural gas), przegląd stosowanych rozwiązań reaktorów oraz głównych europejskich i krajowych projektów PtG (power-to-gas). Przedstawiono również techniczne i ekonomiczne kwestie związane z utylizacją ditlenku węgla połączoną z magazynowaniem nadmiarowej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).Pionierami w dziedzinie syntezy metanu byli Paul Sabatier i Jean- -Baptiste Senderens, którzy w 1902 r. zaobserwowali możliwość syntezy metanu z wodoru i tlenku węgla(II) lub ditlenku węgla w obecności zredukowanego niklu (200-300°C) lub zredukowanego kobaltu (270-300°C). Innym kierunkiem wykorzystania tlenków węgla jako surowców w syntezie paliw jest reakcja Fischera i Tropscha (F-T), w której tlenek węgla(II) jest wykorzystywany do produkcji paliw płynnych. Technologia ta miała szerokie zastosowanie w przemyśle do momentu pojawienia się taniej ropy naftowej w latach 50. XX w. Obecnie ze względu na rosnące ceny ropy naftowej, obniżenie kosztów produkcji paliw przy zastosowaniu syntezy F-T oraz współczesne uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska nastąpił ponowny wzrost zainteresowania tą technologią. Głównym paliwem produkowanym w wyniku bezpośredniej reakcji ditlenku węgla z wodorem jest metan lub metanol. Rodzaj u[...]

 Strona 1