Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Maria Wesołowska"

Ochrona przed wilgocią zabytkowych obiektów militarnych przeznaczonych do adaptacji DOI:10.15199/33.2015.11.60


  Powstałe w XIX w obiekty militarne wchodzące w skład fortyfikacji miejskich funkcjonują jako częściowo zagłębione w ziemi. Od początku ich powstania nie posiadały systemu grzewczego. Przeważająca część nie miała okien, a jedynie stalowe, nieszczelne ościeżnice.Wcięciewskarpę zapewniałowiększości przegród stabilne warunki temperaturowe i ograniczenie stref przemarzania.Wieloletnie otwarcie na środowisko zewnętrzne spowodowało ustabilizowanie się poziomu wilgotności w obiektach. Od kilku lat trwa proces adaptacji tych obiektów na cele kulturalne i usługowe.Wzwiązku z tym wprowadza się odcięcie budynku od środowiska zewnętrznego, nową stolarkę i ogrzewanie.Wartykule przedstawiono przypadek dwóch układówfortyfikacyjnych (Gdańsk, Nysa), w których przewidziano zmianę funkcji i związane z tym problemy właściwych zabezpieczeń przed wilgocią. Słowa kluczowe: zabytkowe obiekty militarne, ochrona przed wilgocią. Abstract. Erected in the nineteenth century, military facilities of city fortifications are partially set belowthe ground. They have not been equipped with any heating system from the beginning of their existence.Most of them have had no windows, but only steel frames, and untight shutters. The resection in the butter have allowed to retain stable temperature conditions and to limit frost depth in most envelope elements.Many years of exposure to external environment has resulted in the stabilization of moisture levels in the facilities. The adaptation process of these facilities for cultural and commercial purposes have lasted for a number of years. Therefore, the insulation of the buildings fromexternal environment, new wood joinery and heating systems are being introduced. The paper presents a case of two fortification systems (Gdansk, Nysa), where changes in features and problems associated with the appropriate protection against moisture are provided. Keywords: historic military facilities, humidity protection.Obiekty milita[...]

Migracja wody na powierzchni połączenia klinkier - zaprawa


  Współczesne elementy licowe, ze względu na bogactwo kolorów i formatów, dają niezliczone możliwości komponowania elewacji oraz wykonywania detali architektonicznych. Często okazuje się, że zamierzony efekt nie zostaje osiągnięty, gdyż na elewacji cyklicznie pojawiają się trudne do usunięciawykwity.Obok istnienia źródła soli rozpuszczalnych w wodzie i występowania mechanizmów powodujących ruch roztworu soli, jako czynnikwarunkujący powstaniewykwitówwymienia się przenikanie domuruwody opadowej, w której sole zostaną rozpuszczone [Frössel F.:Osuszaniemurówi renowacja piwnic. Polcen,Warszawa 2007].Woda deszczowa dostaje się domuru przez: a) filtrację wody w głąbmuru pod wpływemciśnienia deszczu przez defekty wyrobów licowych, tj. pęknięcia i rozsadzenia oraz naruszony styk pomiędzy zaprawą a elementemlicowym. Ilość zacinającego deszczu uderzającego w określoną część powierzchni ściany zewnętrznej zależy od wysokości opadu i prędkości pojawiającego się jednocześnie wiatru, od ekspozycji budynku oraz od architektoniczno- konstrukcyjnych detali powierzchni [PN-EN 12865:2004 Cieplno- -wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku. Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza]; b) spływ powierzchniowy, stwarzający możliwość kapilarnego wnikania, którego zakres zależy od struktury zastosowanych materiałów. Mury licowe w świetle wymagań Eurokodu EN 1996-2 W świetle aktualnie obowiązujących norm i przepisów ściana licowa definiowana jest jako element stosowany na zewnątrz lub wewnątrz, który powinien mieć atrakcyjny wygląd. Jest skonstruowana z atrakcyjnych elementów murowych z zastosowaniem standardowego sposobu wykonania i złączy wypełnionych zaprawą odpowiednią do typu elementu murowego. Zgodnie z Eurokodem6 dla zewnętrznychmurów licowych właściwe jest przyjęcie klas ekspozycji od MX3.1 do MX5. We wszystkich tych klasach d[...]

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia

Czytaj za darmo! »

Etap wojewódzki Turnieju na Najlepszego ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz na stałe wpisał się do harmonogramu zadań Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. W połowie stycznia już po raz szósty gościliśmy uczniów uczących się w zawodzie cukiernik i piekarz ze szkół: ZSZ nr 2 we Wrześni, ZSU-G w Pleszewie, ZSOŚ w Lesznie, ZSZ w Rawiczu, ZSZ w Kaliszu i ZSP w Krotoszynie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji turnieju były "Muzyczne inspiracje". Honorowy patronat nad turniejem objęli starosta Powiatu Wrzesińskiego Dionizy Jaśkiewicz i Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni. Współorganizatorami imprezy były Cukiernia Kuczora i PSS Społem we Wrześni. Po teście sprawdzającym wiedzę zawodową uczestnicy przystąpili do zadań praktycznych: cukiernicy w Cukierni K[...]

Wpływ zapraw na jakość ceglanych obiektów mostowych


  Wprzypadkumodernizacji lub remontu ceglanych obiektówmostowych niezwykle istotna jest informacja o właściwościach użytychmateriałów i ich wzajemnej interakcji.Wwiększości tego typu obiektów już w początkowymokresie eksploatacji pojawiają się wykwity solne. W dużej mierze za ten stan odpowiedzialna jest jakość połączenia element murowy - zaprawa, które decyduje o szczelności na wnikanie wody deszczowej do wnętrza konstrukcji. W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch zapraw i elementów ceramicznych w kontekście ich kompatybilności. Słowa kluczowe: wykwity, mosty ceglane, oddziaływanie środowiska.Mostowa konstrukcja ceglana powinna zachować właściwy stan techniczny nawetwskrajnychwarunkach wilgotnościowo- temperaturowych. Stąd też duże znaczenie ma rodzaj użytej zaprawy. Zalecenia dotyczące jej doboru do murów zostały określone m.in. w Eurokodzie 6 [1]. Natomiast w zbiorze norm EN 771 [2] i EN 998 [3] nie sprecyzowano dokładnie badań zapraw. Wpływ wody deszczowej został zdefiniowany przez nasiąkliwość oraz początkową absorpcję wody poszczególnych elementów konstrukcji murowej. Penetracjawody jest ujęta tylkowwymaganiach wyrobówdodatkowych domurów. Eurokod 6 odwołując się do PN-EN 845-1 [4] określa również zasady doboruwkładek metalowych z uwagi na trwałość muru oraz pod kątemich ochrony przed korozją. Wprowadza ograniczenia stosowania określonych materiałów w zależności od klasy ekspozycji. Jednocześnie wskazuje, że niewłaściwe zastosowanie wkładek prowadzi do powstania ognisk korozjimuru, konsekwencją czego jest miejscowa penetracja wody [...]

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia DOI:


  Już po raz 20. zorganizowano eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Organizatorem konkursu od lat jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, a współorganizatorami Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP i Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP we Wrocławiu oraz Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników. Temat tegorocznego turnieju to "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016". Konkurs odbywa się trójstopniowo. W listopadzie ubiegłego roku odbywały się eliminacje szkolne, a w styczniu komisje wojewódzkie przeprowadziły II etap konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydaci mieli za zadanie rozwiązać test opracowany na podstawie programu nauczania ZSZ z zakresu przedmio[...]

Wpływ struktury na parametry wilgotnościowe wybranych zapraw budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.26


  Struktura zapraw budowlanych odgrywa istotną rolę w transporcie wilgoci w konstrukcjachmurowych.Wprowadzane dodatki do zapraw w postaci wapna i plastyfikatorów modyfikują rozkład i wielkość porów. Tradycyjne badania makroskopowe nie pozwalają na dokładne określenie tego typu zmian. W artykule zaprezentowano wyniki badań porozymetrycznych wybranych zapraw budowlanych. Przeanalizowano zmiany struktury wynikające z wprowadzenia dodatków do zapraw i określono ich wpływ na właściwości wilgotnościowe. Słowa kluczowe: porozymetria rtęciowa, absorpcja kapilarna, struktura zapraw budowlanych.We współczesnych konstrukcjach murowych stosuje się cementowe zaprawy budowlane, których właściwości są modyfikowane przez wapno lub plastyfikatory. Złożona struktura tych zaprawi ich bardzo duża powierzchnia wewnętrzna skutkuje dużymi różnicamiwkapilarnymtransporcie wilgoci. Tradycyjne badania makroskopowe nie pozwalają na dokładne przewidywanie zachowania się zapraw w kontakcie zwodą. Zarówno proces kapilarnego podciągania, wysychania, jak i zamarzania wody jest zależny od wielkości i rozkładu porów. Na strukturę porowatą składają się połączone ze sobą pory o różnym kształcie i wielkości, które klasyfikuje się pod względem szerokości na: mikropory (< 2 nm); mezopory (2 - 50 nm); makropory (> 50 nm). Największą zdolność adsorpcyjną mają mikropory - stanowią podstawowy nośnik właściwości sorpcyjnych materiału [1]. Ic[...]

Wpływ ukształtowania powierzchni muru licowego na jego estetykę DOI:10.15199/33.2015.05.28


  Wartykule podjęto próbę ustaleniawpływu ukształtowaniamuru na estetykę obiektówmałej architektury. Stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy intensywnością pojawiających się wykwitów na badanych murach a rodzajem użytych zapraw. Słowa kluczowe:mur licowy,wykwit, oddziaływanie środowiska.Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te, przyczyniając się do destrukcji struktury materiału, obniżają trwałość użytkową muru. Uwzględniając złożony i wieloskładnikowy charakter oddziaływań, wyróżnia się dwie podstawowe grupy czynników destrukcyjnych: środowiskowe i wewnętrzne. Ich wzajemne interakcje są m.in. uzależnione od geometrii muru.Wpływa to bezpośrednio na trwałość elementów. Stąd też jej właściwe zrozumienie wymaga znajomości podstawowych założeń Eurokodu 6 [4] w zakresie wymagań konstrukcyjnych, doboru materiałów i wykonania muru. Szczególnie istotna jest klasyfikacjawarunków środowiskowych oraz kategorie elementów murowych. Warunki środowiskowe zostały zdefiniowane przez pięć klas ekspozycji. Określają one czynniki bezpośrednio oddziałujące na konstrukcję, które z kolei warunkują zastosowanie właściwych elementów murowych (tabela 1), układów materiałowych (zaprawa, wkładki), a tym samym ochronę strukturalną muru. Eurokod 1996-2 [4] dzieli elementy murowe ceramiczne ze względu na zamrażanie i odmrażanie na trzy kat[...]

Kształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym DOI:10.15199/33.2015.05.36


  Artykuł porusza temat strat ciepła połączenia niepodpiwniczonego budynku niskoenergetycznego z gruntem.Analizowane są modyfikacje sposobu posadowienia w aspekcie jakości cieplnej tego węzła konstrukcyjnego. Porównano rozwiązania systemowe fundamentów liniowych z fundamentem płytowym. Słowa kluczowe: budynek niskoenergetyczny, podłoga na gruncie, mostek termiczny.Od 2008 r. w Polsce zostały zintensyfikowane działania mające na celu ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynków. Ich bezpośrednim przełożeniem jest konsekwentne zaostrzanie wymagań ochrony cieplnej [2]. Wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyk energetycznych na etapie projektowania i oddania budynku do użytkowania [4]. Jednocześnie uruchomiono system zachęt dla inwestorów do wprowadzania rozwiązań energooszczędnych i OZE [1]. Jedną z nich jest Program Priorytetowy NFOŚiGW pt. "Poprawa efektywności energetycznej", w którym zdefiniowano dwa standardy energetyczne budynków: NF15 i NF40. Zgodnie z wytycznymi programu, właściwości cieplne budynku są ostrzejsze niż przewidywane perspektywicznymi wymaganiami na 2021 r. (tabela 1). Zarówno w warun-kach technicznych, jak i programie dopłat, wyeksponowano konieczność obliczeń energetycznych budynków, w których uwzględnia się właściwości cieplne przegród, geometrię oraz mostki termiczne generowane przez węzły konstrukcyjne [6, 7, 8]. W budynkach niskoenergetycznych mostki odgrywają istotną rolę w bilansie ci[...]

Konsekwencje wprowadzenia funkcji garażowej w podziemie budynku wielorodzinnego DOI:10.15199/33.2015.11.61


  Dbając o wysoki standard budynku wielorodzinnego, w poziomie nieogrzewanych piwnic, oprócz komórek lokatorskich wprowadza się od kilku lat funkcję garażową. Stosowanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej każdego z indywidualnych boksów garażowych prowadzi do powstania rozbudowanych trzonów wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia mieszkalne. Wkonsekwencji powstaje zaburzony rozkład temperatury w obszarze trzonu i przyległej ściany, prowadzący do niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych.Artykuł analizujemożliwe konsekwencje i precyzuje program naprawczy. Słowa kluczowe: mostek termiczny, wentylacja grawitacyjna.Rozwiązania funkcjonalne współczesnych domówwielorodzinnych mają zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi oszczędności energii straty ciepła zwęzłówcieplnych i systemówprzesyłowych powinny być ograniczone do minimum. Po zlokalizowaniu garaży wnieogrzewanych piwnicach budynkówtemperatura się w nich obniża.Wprzypadku stosowania tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, w przestrzeń ogrzewaną wprowadza się trzony wentylacyjne wychłodzone powietrzem z poziomu piwnic. Ze względu na wymagania wymiany powietrza,wgarażach zostają rozbudowanewielokanałowe trzony, którewistotny sposób naruszają bilans energetyczny budynku. Wmiejscu przebiegu kanałów pojawia się obszar obniżonej temperatury, który jest efektem specyficznego mostka termicznego. Analiza problemu istniejącego Podstawowym parametrem charakteryzującym mostek termiczny pod względem strat ciepła jest liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ. Wyraża on korektę strumienia ciepła wynikającą z zaburzeni[...]

 Strona 1  Następna strona »