Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna RODZEŃ"

Jakość usług transportowych a koncepcja SERVQUAL DOI:10.15199/46.2019.2.1


  Postrzeganie przez pasażerów jakości usług transportowych może znacznie odbiegać od wskaźników technicznych poziomu usług stosowanych przez planistów. Vanhanen, Kurri 2007 Jakość usług stała się znaczącym wyróżnikiem i najpotężniejszą konkurencyjną bronią, którą posiada wiele organizacji usługowych. Clow & Vorhies 1993 Wprowadzenie Jakość usług jest uważana za istotny element strategii zarządzania, gdyż ma ona kluczowe znaczenie dla utrzymania, a nawet zwiększenia zadowolenia klientów, poprawy wydajności oraz zwiększenia przychodów dla każdej organizacji biznesowej. Presja konkurencji w większości branż zmusiła menedżerów do szukania alternatywnych sposobów na zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; jednym z nich jest permanentna dbałość o poziom jakości świadczonych usług w celu ich odróżnienia od usług konkurencji. Rosnące znaczenie jakości usług jest niezależne od rodzaju branży, stąd też w dzisiejszych czasach jakość ma coraz większe znaczenie również w transporcie - jest ona istotnym wyznacznikiem SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE usługi transportowe, jakość usług, Servqual Jednym z podstawowych działań realizowanych na rynku TSL jest usługa transportowa, która pełni bardzo ważną rolę w całej gospodarce. Umożliwia bowiem sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej działów. Dlatego zasadne staje się zapewnienie odpowiedniej jakości usług transportowych, definiowanej jako spełnienie przez przewoźnika określonych wymagań i potrzeb klientów (pasażerów). Spośród szerokiej gamy narzędzi i instrumentów badawczych, wykorzystywanych do oceny poziomu jakości usług, warto zwrócić uwagę na koncepcję SERVQUAL, która jest ciągle doskonalona. Aktualnie nie ma zgodności co do liczby, nazw i charakterystyki poszczególnych wymiarów, na których opiera się idea SERVQUAL. W pracy przedstawiono kilka wybranych koncepcji, a w konsekwencji efektów badań realizowanych przez różnych autorów za pośrednictwem metody SERVQUAL. C[...]

Kontrola analizatorów spalin samochodowych w kontekście jakości okresowych technicznych badań pojazdów DOI:10.15199/62.2018.5.22


  Zanieczyszczenia powietrza są w głównej mierze efektem niezupełnego i niecałkowitego spalania paliw w sektorze energetycznym i transportowym. Ze względu na ich niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i kondycję ekosystemów, bada się obecność charakterystycznych substancji szkodliwych, takich jak tlenek węgla(II), ditlenek siarki, tlenki azotu NOx, ozon, cząstki stałe PM (particulate matter). Konsekwencją tzw. niskiej emisji tych związków na danym obszarze jest pojawianie się smogu, będącego wynikiem emisji pochodzącej głównie z domowych kotłów grzewczych oraz ze środków komunikacji samochodowej1-3). Główną przyczyną powstawania tej formy zanieczyszczeń są reakcje fotochemiczne, w wyniku których powstają szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin silne utleniacze, takie jak ozon i nadtlenek wodoru oraz aldehydy2, 3). Zasadne staje się zatem przeprowadzanie oceny jakości kontroli emisji szkodliwych składników spalin. W ostatnich latach pojawiają się systemowe sposoby ograniczania negatywnego wpływu substancji i produktów chemicznych na środowisko4). Według5) zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania asortymentu chemicznego może nastąpić za sprawą nakładania obowiązków i egzekwowania prawa, stosowania dobrych i sprawdzonych praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych i transportowych, uszczelnienia łańcucha dostaw od producenta do odbiorcy i stałej kontroli wszystkich ogniw tego łańcucha. Z kolei Kosińska6) sugeruje stosowanie technik zarządzania środowiskiem (np. ślad ekologiczny). Stąd też konieczna jest ciągła kontrola emisji zanieczyszczeń, w tym spalin emitowanych przez pojazdy samochodowe. Od momentu wprowadzenia dyrektywy7) rozpoczęły się systematyczne prace nad ograniczaniem emisji spalin ze źródeł motoryza97/ 5(2018) 763 Dr inż. Andrzej KURANC w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Jest adiunktem w Katedrze Energetyki i Środków Transportu na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przy[...]

 Strona 1