Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Mira LISIECKA-BIEŁANOWICZ"

Analiza systemu zarządzania jakością usług w organizacjach ochrony zdrowia cz. 1 DOI:10.15199/46.2015.12.3


  Wykorzystanie metod analizy statystycznej.Wprowadzenie Dynamika naszych czasów, czasów postmodernizmu wymaga od pracownika wyraźnego poczucia tożsamości, kompetencji i świadomości własnej wartości; co sprzyja rozwojowi pracownika i organizacji. Uświadomiona zmiana wartości człowieka osadzona jest w zmianie instytucji. Każda więc skuteczna transformacja organizacji przynosi ze sobą, między innymi, zmianę świadomości pracownika. Wysoki poziom zaangażowania w działania na rzecz instytucji pojawia się u osób, których działania pokrywają się z ich wewnętrznymi wartościami. Wartości indywidualne i wspólne pracowników dojrzewają w kulturze organizacyjnej instytucji 1. Obiektem naszych zainteresowań są placówki ochrony zdrowia. Niezależnie od sposobu finansowania (ze środków publicznych, prywatnych lub publiczno-prywatnych), część z nich posiada certyfikaty systemu zarządzania jakością usług na zgodność z wymaganiami zawartymi w standardzie PN EN-ISO 9001:2009. Przypuszcza się, że prywatne jednostki ochrony zdrowia (bez kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia - NFZ) z powodu finansowania świadczonych przez te placówki usług bezpośrednio przez pacjentów kładą większy nacisk na sprawne funkcjonowanie systemów zarządzania jakością i satysfakcję ze świadczonych usług.2 1 Lisiecka K., Potencjał systemu społecznego przesłanką dla podnoszenia jakości i innowacyjności organizacji w: Lisiecka-Biełanowicz M., Samoliński B. (red.), "Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia", Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 2008 r., s.85. 2 Lisiecka-Biełanowicz M., Wawrzyniak Z., Stańczuk M.: "Weryfikacja wykonywania wybranej procedury diagnostycznej w zakresie badań radiologicznych w szpitalu", w: pracy zbiorowej pod red. M. Lisieckiej - Biełanowicz, B. Samolińskiego, P. Warczyńskiego: "Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia", Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, wydanie I, 2010, s.163-173. W przypadku organizacji ochrony zdrowia finansowanych[...]

System zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Ewaluacja systemu na podstawie wyników audytów cz. 2 DOI:10.15199/47.2016.1.4


  The quality management system in a health care organization. The evaluation system based on the results of audits (part 2).Przy pomocy przyjętych wskaźników analizie poddano zmiany w ocenie poszczególnych punktów normy w czasie trwania kolejnych, corocznych audytów: certyfikacyjnego, nadzoru I, nadzoru II oraz recertyfikacyjnego. Między audytem certyfikacyjnym a audytem nadzoru I istotne zmiany zaobserwowano w punktach normy: - poprawa nastąpiła w punktach normy 6.3 (Infrastruktura) oraz 7.6 (Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów); - pogorszenie nastąpiło w punktach normy 8.2.2 (Audyt wewnętrzny) i 8.2.4 (Monitorowanie i pomiar wyrobu). Doskonalenie procesów w systemie (punkt normy 8.5) zaobserwowano również między audytem nadzoru I a audytem nadzoru II (tabela 5). Wraz z upływem czasu system zarządzania jakością zostaje oswojony, rozpoznany; rośnie motywacja personelu do zmian, które rozpoczynają się w obszarze planowania, co wyraża się wzrostem integralności elementów, czytaj procesów systemu podczas wdrażania zmian (tabela 6). W obszarze doskonalenia (punkt 8.5) na przestrzeni około 3 lat - od audytu certyfikacyjnego do audytu recertyfikacyjnego - nastąpiła poprawa spełnienia wymagań elementów systemu, co potwierdza, iż organizacja coraz lepiej planuje, wdraża procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia dla osiągania coraz większej skuteczności systemu zarządzania jakością.Author analyzed, with the help of the benchmarks, changes in the assessment of the standards points in the norm during the subsequent annual audits: the certification and supervision I, supervision II and recertification. Between the audit certification and supervision I audit were observed a significant changes in the items of the standard: - improvement has been made in the standard points 6.3 - (Infrastructure) and 7.6 (Control of monitoring and measuring), - deterioration occurred in standards sections 8.2.2 (Internal[...]

System zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Audyt zewnętrzny narzędziem oceny systemu przy wykorzystaniu korelacji krzyżowej cz. 3 DOI:10.15199/47.2016.2.5


  Niniejszy artykuł zamyka rozważania dotyczące ewaluacji systemów zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia, przedstawione w dwóch poprzednich numerach "Problemów Jakości". Raport z audytu zewnętrznego był przedmiotem oceny systemu zarządzania jakością przy wykorzystaniu metody analizy statystycznej - korelacji krzyżowej. Przedstawiono wyniki badań zależności wybranych zmiennych badanego obiektu, to jest spełnienia wymagań przez znormalizowany system zarządzania jakością oraz wnioski końcowe stanowiące podsumowanie oceny systemu zarządzania na podstawie wyników z audytu strony trzeciej. Wykorzystano korelację krzyżową jako narzędzie oceny zależności statystycznej zmiennych losowych rzeczywistych. Stworzona przestrzeń na kompromis, możliwość przedyskutowania proponowanych rozwiązań daje poczucie mocy sprawczej w organizacji oraz sprawia, iż stopniowo pracownicy "mogą i chcą sobie pozwolić" na proponowanie określonych, w tym własnych, rozwiązań z myślą o "swojej" organizacji. Stworzenie organizacji o kulturze wewnętrznej nasyconej akceptacją dla pracowników wraz z ich mocnymi i słabymi stronami daje całej organizacji szanse na wyzwolenie się mocy sprawczych, czyli m.in. na elastyczną reakcję na nowo powstałe sytuacje wymagające rozwiązań. Article closes considerations concerning evaluating quality management systems in health care organizations presented in previous issues of “Problems of Quality". The external audit report has been subject to the quality management system using the method of statistical analysis - the cross-correlation. The author presents the results of selected variables based on the test object (which meet the requirements for a standardized quality management system), and the conclusions summarizing assessment management system based on the results of the external audit. Crosscorrelation is used as an assessment tool based on actual statistical random variables. Created space for comp[...]

Jak tworzyć wiedzę na uczelni dla teorii i dla praktyki?


  Ważne są kwestie finansowania badań naukowych i aplikacji ich wyników.Wstęp Ciągle zmieniające się warunki, w jakich funkcjonują uczelnie, wymuszają zmiany w ofercie edukacyjnej, w tym też w ofercie badań naukowych. Znaczy to, że wysoka jakość badań naukowych jest warunkiem odpowiedniej jakości kształcenia. Jeden i drugi obszar działalności uczelni poddawany jest silnej presji angażowania się we współpracę z podmiotami otoczenia. Potrzebna jest ścisła współpraca środowisk akademickich ze środowiskami biznesowymi oraz innymi, w tym organizacjami publicznymi. W środowisku gospodarczym zaś występuje niechęć włączania się biznesu do badań naukowych. Ten brak współpracy środowisk ze sobą to m. in. skutek braku bodźców skłaniających do wspólnej aktywności, co jest nie tylko polskim, ale i unijnym problemem. Badacze nie są zainteresowani komercjalizacją wyników swych badań, a przemysł nadal czeka na efektywne zachęty podatkowe z tytułu finansowania badań naukowych. O problemie transferu wiedzy i jej komercjalizacji Autorytety naukowe w swych zwartych opracowaniach oraz w wiodących akademickich czasopismach, a także media (prasa, radio, telewizja) sygnalizują rosnące niepokoje wywołane faktem, że akademickie badania naukowe stały się mniej przydatne w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Narasta krytyka, że odkrycia akademickich naukowców oraz wyniki studiów prowadzonych przez zespoły consultingowe nie są użyteczne dla Tekst jest rozwinięciem i rozszerzeniem treści opracowania autorstwa K. Lisiecka, M. Lisiecka-Biełanowicz "How to produce knowledge at the university both for theory and practice zawartego w pracy pt. Current Problems of University Management edited by T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013 praktyków; rzadko też zostają wdrożone. Nauczyciele akademiccy są krytykowani za oferowanie efektów swoich badań do zastosowania w sposób mało- lub niepraktyczny. Ludzie biznesu zaś krytykowani są[...]

The improved tool in the process of evaluation of electromagnetic therapy

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the problem connected with electromagnetic therapy (magnetic stimulation) from the point of view of relations which appear between therapist and patient. The research was based on questionnaires which checked these relations and also some other factors like patient needs in emotional area. The results of questioning are presented in diagrams. Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę terapii elektromagnetycznych (stymulacji magnetycznych) z punktu widzenia relacji pomiędzy lekarzem (fizjoterapeutą) a pacjentem. Badania oparto na kwestionariuszach, które sprawdzały te relacje, jak również pewne inne parametry, np. potrzeby pacjenta w obszarze emocji. Rezultaty badań zostały przedstawione na diagramach. (Udoskonalone narzędzie w procesie ewaluacji terapii elektromagnetycznej) Quality of process The important thing in the health care organization is looking at the medical service from the process which create the perspective. The quality of the service in the health care organization is characterized by dynamism of the fa[...]

Odpady opakowaniowe w modelach gospodarowania odpadami niemedycznymi w szpitalach


  1. Wstęp Wzwiązku zwejściemwżyciewdniu 23 stycznia 2013 r nowej Ustawy o odpadach [1] oraz w dniu 1 stycznia 2014 r Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [2] gospodarowanie odpadami przyjmuje nowe, bardziej zorganizowane formy. Jako substancje i przedmioty niespożytkowane w sensie produktówbytowych oraz działalności gospodarczej człowieka, odpady stale powstają i będą namtowarzyszyćwprzyszłości. Jedynym konstruktywnym rozwiązaniem jest więc zarządzanie procesami ich odzyskiwania lub unieszkodliwiania [3], [4]. Wśród odpadów powstają również te, które sąwytwarzanewsystemie szpitalnym, zarówno odpady medyczne, jak też niemedyczne wymagające prawidłowego i bezpiecznego gospodarowania. Trzeba nimi prawidłowo i bezpiecznie gospodarować [5], [6], [7], [8]. Dla szpitali istotny jest problemodpowiedzialności za odpady powstające na jego terenie wynikający z faktu, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów powstających i znajdujących się na terenie jego nieruchomości. Ustawa o odpadach w kwestii ich własności obok właściciela definiuje również pojęcie posiadacza odpadów, niezależne od osobowości prawnej (osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej), a także pośrednika w obrocie odpadami. Nakłada to ważny obowiązek całościowego zarządzania gospodarowaniem odpadami bez względu na ich rodzaj. Występujący w ustawie pośrednik może organizować przetwarzanie odpadów w imieniu szpitala (i innych podmiotów), nie obejmując odpadów fizycznie w posiadanie. Zasada selektywności zbierania zawarta w ustawie wymusza na szpitalu to, aby strumienie odpadów były przygotowane do specyficznego unieszkodliwienia lub przetwarzania (segregowane ze względu takie same właściwości i takie same cechy). Jednak w warunkach rzeczywistych zasada ta może stwarzać wiele problemów. Zgodnie z Ustawą o odpadach na szpitale został nałożony obowiązek segregowania wszystkich odpadów wytwarzanych na ich t[...]

Crowdfunding - dodatkowe źródło finansowania jakości usług w systemie ochrony zdrowia w Polsce DOI:10.15199/47.2016.10.6


  Crowdfunding - an additional source of quality services financing in the healthcare system in Poland.System ochrony zdrowia w Polsce jest oparty na finansach pochodzących ze źródeł publicznych oraz niepublicznych (prywatnych). Do źródeł finansów publicznych zalicza się fundusze ubezpieczeniowe oraz budżety: państwa, województw, powiatów i miast, natomiast do źródeł niepublicznych należą: prywatne ubezpieczenia zdrowotne, prywatne fundusze pacjentów oraz fundusze podmiotów gospodarczych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce są znacznie niższe niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii informatycznych coraz powszechniejsza staje się możliwość realizacji własnego (indywidualnego lub grupowego) pomysłu projektowego, w tym również prozdrowotnego, na platformie internetowej w procesie crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza crowdfundingu jako zewnętrznego, dodatkowego źródła finansowania w polskim systemie ochrony zdrowia. W artykule autorzy analizują skuteczność crowdfundingu jako społecznościowego źródła zasilania systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz prezentują wybrane przykłady zrealizowanych w systemie finansowania społecznościowego projektów, mających wpływ na poprawę organizacji i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce W krajach Unii Europejskiej w systemie ochrony zdrowia funkcjonują dwa główne modele systemu zdrowotnego [3,6,8]: 1. Model ubezpieczeniowy Bismarcka, w którym (w ujęciu klasycznym) ubezpieczenie jest obowiązkowe wyłącznie dla osób o niższych dochodach, natomiast osoby o wyższych dochodach mogą dobrowolnie uczestniczyć 39 2016 Pa ź d z i e r n i k w funduszach lub skorzystać z prywatnych ofert ubezpieczeniowych. 2. Model budżetowy Beveridge’a, w którym przyjęto zasadę, że świadc[...]

Wpływ środowiska terapeutycznego na skuteczność terapii polem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność magnetoterapii i magnetostymulacji. W badaniach wykorzystano metodę ankietową w grupie pacjentów, poddanych zabiegom magnetoterapeutycznym. Wstępne wyniki wskazują na to, że efekty magnetoterapii nie wypływają z efektu placebo. Abstract The paper attempts In finding an answer on efficiency of magnetotherapy and magnetostimulation. The gr[...]

 Strona 1  Następna strona »