Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA WOŹNIAK"

Kryteria oceny jakości obsługi imprez masowychv-vklasyfikacja i działania doskonalące DOI:10.15199/48.2017.12.5


  Stale rosnąca popularność wydarzeń o charakterze sportowym czy artystyczno-rozrywkowym sprawia, że organizatorzy tego typu imprez są zmuszeni do zapewniania najwyższych standardów jakości w każdym obszarze projektu. Uczestnicy, decydując się na udział w wybranym wydarzeniu, przede wszystkim zwracają uwagę na charakter i program imprezy, następnie na ceny oraz jakość produktów, a także na odpowiednie bezpieczeństwo na terenie imprezy. Szukając recepty na sprostanie wciąż narastającym oczekiwaniom klientów, organizatorzy są zobowiązani do stosowania się do zasad zawartych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [17], a także wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Inne przepisy prawa, jakimi musi kierować się organizator to, m.in.: Prawo o ruchu drogowym [16], Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi [14] (w przypadku sprzedaży alkoholu), Prawo podatkowe [19], Ustawa o zbiórce publicznej [15], Prawo budowlane [20], Prawo ochrony środowiska [18]. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obsługa klienta to nie tylko surowe podporządkowanie się przepisom prawa, ale także spełnienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań usługobiorców. Organizatorzy imprez, aby osiągnąć sukces przedsięwzięcia, powinni rozpoznać potencjalnych uczestników, przewidzieć ich potrzeby i zapewnić widowisko na właściwym poziomie rozrywkowym, artystycznym czy sportowym. Specyfika usług jest obszarem bardzo trudnym do zbadania m.in. ze względu na subiektywizm w ocenie jakości jej wykonania [6]. Każdy konsument na podstawie własnych odczuć dokonuje indywidualnej oceny jakości przedsięwzięcia. W związku z powyższym głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze 33 2017 G r u d z i e ń szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. Dążąc do realizacji przyjętego celu, zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć wpływ na kreowanie wizji przeds[...]

Analiza stężeń emisyjnych benzo(a)pirenu oraz zadymienia z silnika o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.8.17


  W dobie ciągłego przyrostu liczby ludności na świecie i związanego z tym rozwoju przemysłu ma miejsce również wzrost negatywnych skutków, które może nieść za sobą antropogenizacja. Wpływ przemysłu na środowisko, w tym na powietrze atmosferyczne ma swoje odbicie w zdrowiu człowieka, który funkcjonuje w tym środowisku, szczególnie w obszarach miejskich. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania i wzrost świadomości wśród mieszkańców większych i mniejszych miast Polski wobec działań skierowanych na zmniejszenie negatywnych efektów antropogenizacji. Jedną z gałęzi rozwijającego się przemysłu jest przemysł motoryzacyjny, z którego eksploatacja pojazdów jest najbliższa człowiekowi. Według raportów z ostatnich lat i ogólnodostępnych informacji Najwyższej Izby Kontrolnej (NIK) użytkowanie pojazdów spalinowych jest drugą główną przyczyną pogarszającej się jakości powietrza w dużych aglomeracjach w Polsce, zaraz po tzw. niskiej emisji1, 2). Spaliny samochodowe emitowane z układu wylotowego silnika zawierają różne ilości związków chemicznych oraz cząstki stałe, które mogą w znaczny sposób zanieczyszczać środowisko i wpływać na organizm ludzki. Przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi PM2.5 i PM10, a także rakotwórczą substancją chemiczną, benzo(a)pirenem (b(a)p), wpływa bardzo negatywnie na jakość życia mieszkańców większych miast. Kwestia "jakości" spalin emitowanych przez pojazdy silnikowe jest więc od dawna uwzględniana w przemyśle motoryzacyjnym poprzez np. zaostrzane normy Euro. Rodzaj paliwa, które jest dostarczane do silnika oraz konstrukcja silnika mają decydujący wpływ na jakość spalin samochodowych. Obserwuje się istotną różnicę w charakterystyce spalin pomiędzy silnikami o zapłonie samoczynnym a silnikami o zapłonie iskrowym, zwłaszcza w kontekście zawartości cząstek stałych, jak i b(a)p3). Silniki o zapłonie samoczynnym wytwarzają o wiele więcej cząstek stałych 97/8(2018) 1329 Mgr i[...]

Badanie zdolności produkcyjnej w branży szybkiego prototypowania DOI:10.15199/148.2019.2.1


  Wzrost liczby innowacji wykorzystywanych w przemyśle powoduje pozytywne reakcje na rynku oraz zwiększenie satysfakcji konsumentów, którzy mogą otrzymywać najnowocześniejsze produkty [1]. Bez wątpienia jednym z tego typu udogodnień jest możliwość wykorzystywania technologii przyrostowych. W odróżnieniu od produkcji tradycyjnej, gdzie zespół maszyn wytwarza w szybkim tempie serię wyrobów, w produkcji przyrostowej każda drukarka może pracować równolegle i realizować zindywidualizowane zamówienia. Druk 3D wzbudza rosnące zainteresowanie nie tylko w branży technologicznej. Obecnie ma swoje szerokie zastosowanie również w medycynie, czy też jubilerstwie. W ciągu ostatnich lat, aby wyróżnić się na rynku, należy stworzyć bardziej innowacyjny produkt od oferowanego przez konkurentów. Aktualnie obserwujemy stały wzrost liczby drukarek, które ulegają ciągłemu doskonaleniu. Zwiększa się również różnorodność materiałów do druku. Użytkownicy poszukują drukarek, które zapewniają wysoką jakość wyrobu finalnego, są niedrogie i łatwe w obsłudze. Ustawienie parametrów wytwórczych oraz kalibracja maszyny bezpośrednio przed procesem to skomplikowana czynność wymagająca wiedzy i odpowiednich umiejętności. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy poszukują drukarek, które są maksymalnie przyjazne dla operatora urządzenia. Wiele innowacyjnych rozwiązań w druku 3D powstało z powodu "obejścia" patentów. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że patenty pozytywnie wpłynęły na rozwój technologii przyrostowych. Przykład takiego działania może stanowić firma Optomec, która wraz z wprowadzeniem natryskiwa[...]

 Strona 1