Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa CZYŻ-GWIAZDA"

Zastosowanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w warunkach różnorodności funkcjonowania współczesnych organizacji DOI:10.15199/48.2018.11.3


  Działalność gospodarcza współczesnych organizacji realizowana jest w warunkach dużej różnorodności. Funkcjonowanie w takim środowisku rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Cechą charakterystyczną współczesnych zmian jest ich złożoność i szybkość. To sprawia, że powstają coraz to nowe, modyfikowane produkty i usługi, a czas realizacji zleceń jest coraz krótszy. Menedżerowie wykorzystują możliwość jednoczesnego stosowania wielu różnych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach. Ich celem jest taka konfiguracja i koordynacja dostępnych metod i narzędzi, by przyniosły one optymalną wartość z punktu widzenia funkcjonowania całego łańcucha wartości organizacji. Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozowania poziomu implementacji wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania we współczesnych organizacjach, a w szczególności zbadanie, w jaki sposób studenci studiów ekonomicznych współcześnie w warunkach różnorodności postrzegają wykorzystanie i znaczenie wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach oraz czy i jaka istnieje różnica w ich postrzeganiu pomiędzy studentami przed odbyciem praktyki i po jej realizacji. Ponadto celem jest ocena postrzegania metod i narzędzi przez studentów z wykorzystaniem matrycy oceny o trójpoziomowej skali oceny (ocena niska, średnia, wysoka) oraz identyfikacja metod i narzędzi o najwyższej ocenie. 1. Zarządzanie w warunkach różnorodności funkcjonowania organizacji - kontekst teoretyczny Zarządzanie w warunkach różnorodności funkcjonowania organizacji stało się faktem - trend ten 24 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Zastosowanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w warunkach różnorodności funkcjonowania… zaobserwować można w wielu branżach i rynkach zarówno tych dojrzałych, jak i wyłaniających się1. Wyniki badań prezentowane w literaturze wskazują m.in., że konkurencyjność pr[...]

Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością usług w podmiotach leczniczych. Analiza przypadków DOI:10.15199/46.2019.1.5


  Wprowadzenie do projakościowego zarządzania świadczeniami w podmiotach leczniczych Przedmiotem prowadzonych badań były menedżerskie rozwiązania w zakresie znajomości oraz stosowania metod i technik projakościowego zarządzania świadczeniami zdrowotnymi w jednostkach systemu ochrony zdrowia - w szpitalach1. Szpitale to jeden z kilku podmiotów funkcjonujących w systemie. System ochrony zdrowia to całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów - uczestników gry - prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł - z Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu państwa, budżetów 1 Zob. m.in. John S. Oakland. 2014. “Total Quality Management and operational excellence. Text with cases". New York: Routledge; D.R. Kiran. 2017. “Total Quality Management - Key concepts and case studies" BS Publications BH; Adam Hamrol. 2013. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN; Marek Ćwiklicki, Hubert Obora. 2011. Wprowadzenie do metod TQM. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Katarzyna Szczepańska. 2009. Metody i techniki TQM. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE system ochrony zdrowia, metody i narzędzia, zarządzanie jakością, szpitale Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu - w wyniku przeprowadzonych badań terenowych - dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybranych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki badań wskazują, że stop[...]

 Strona 1