Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA MACHALIŃSKA"

Numeryczna analiza zagrożenia powodziowego na odcinku starego koryta Raduni w Kolbudach


  pracy nad określeniem zagrożenia powodziowego w Kolbudach przeanalizowano nieustalony proces transformacji fali powodziowej na starym odcinku Raduni. W tym celu określono hydrogram hipotetycznej fali wezbraniowej o określonym prawdopodobieństwie występowania (p = 1%) w przekroju jazu Kolbudy. Przemieszczająca się w korycie rzeki fala wezbraniowa jest zjawiskiem zmiennym w czasie. Do jej opisu stosuje się równania nieustalonego przepływu wolnozmiennego - równania de Saint-Venanta. Do rozwiązania ww. równań zastosowano jawny schemat McCormacka o dokładności aproksymacji drugiego rzędu. Ostateczna forma równania różnicowego przyjmuje postać dwuetapową typu predyktor - korektor. Wykonując numeryczne obliczenia hydrauliczne analizowany odcinek rzeki o długości 931 m podzielono na 46 węzłów obliczeniowych. Rozwiązanie równań ruchu wody wykonano schematem MacCormacka dla metody różnic skończonych. Radunia jest lewym dopływem Motławy, rzeki uchodzącej do Zatoki Gdańskiej w Gdańsku. Całkowita długość rzeki wynosi 103,2 km, powierzchnia zlewni 837 km2, zaś całkowity spadek 162 m, czyli 1,6‰ (na odcinku przełomu 3,7‰) [2]. Wypływa z niewielkiego obniżenia terenu na południe od Jeziora Stężyckiego, w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Przepływa przez kompleks jezior zwanych "Kółkiem Raduńskim", w którego skład wchodzą jeziora: Stężyckie, Raduńskie, Kłodno, Małe i Wielkie Brodno oraz Ostrzyckie, połączone krótkimi odcinkami rzeki, a także Lubowisko, Dąbrowskie i Patulskie. Poniżej Jeziora Ostrzyckiego Radunia przepływa przez ostatnie na trasie jezioro Trzebno. Następnie rzeka przedziera się wąską leśną doliną, silnie meandruje pośród pól i łąk, wreszcie przełamuje się pod Babim Dołem. Przełom jest krajobrazowym rezerwatem przyrody. Przełomowy odcinek rzeki kończy się sztucznym jeziorem Rutki. W dolnym biegu Radunia napędza młyn w Żukowie, 8 elektrowni wodnych, poza tym nawadnia łąki. Poniżej Żukowa [...]

Zastosowanie schematu McCormacka do wyznaczenia parametrów fali obniżenia w kanale dopływowym do przepompowni ścieków


  W pracy przedstawiono metodę, wyniki oraz praktyczne zastosowanie numerycznych obliczeń hydraulicznych fali obniżenia w kanale otwartym. Fala taka może powstać w korycie między innymi wskutek nagłego zwiększenia przepływu w dolnym biegu kanału, by następnie zacząć przemieszczać się pod prąd. Zjawisko takie może zostać wywołane nagłym włączeniem układu pompowego zlokalizowanego na odpływie z kanału. Z tego typu układami hydraulicznymi można spotkać się w sieciach kanałów melioracyjnych i kanalizacyjnych, gdy warunki zewnętrze nie pozwalają na grawitacyjne odprowadzanie wody lub ścieków z kolektora. Fala obniżenia, czyli znaczne, miejscowe obniżenie poziomu zwierciadła w przekroju kanału przed pompownią może zakłócić jej pracę, a nawet spowodować wyłączenie pomp z powodu chwilowego przekroczenia minimalnego poziomu wody. W skrajnej sytuacji może się nawet okazać, że przy źle dobranej lub niewłaściwie sterowanej pompowni dopływ wody jest zbyt mały w stosunku do chwilowej wydajności pomp, co grozi lokalnym opróżnieniem kanału. Z tego powodu ważne jest, aby w projektowanych układach hydraulicznych kanałów otwartych z pompowym odprowadzaniem wody lub ścieków z kolektora zbiorczego, wyznaczyć parametry fali spiętrzenia i dokonać oceny wpływu pracy pompowni na hydrauliczne warunki przepływu w kolektorze. Rys. 1. Schemat lokalizacji kanału dopływowego i kolektora głębokowodnego Kana dop ywowy Oczyszczalnia cieków D bogórze Kolektor g bokowodny Przepompownia Zatoka Pucka 54 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LUTY 2011 Wspomniany problem przedstawiono na przykładzie przepływu ścieków oczyszczonych na końcowym odcinku kanału otwartego doprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Ścieków Dębogórze do przepompowni w Mechelinkach (gm. Kosakowo, woj. pomorskie). Zadaniem tej pompowni jest tłoczenie oczyszczonych ścieków komunalnych z miasta Gdyni, przez podwodny kolektor, do Zatoki Puckiej. Hydrauliczne charakterystyki morskiego fragmentu[...]

 Strona 1