Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KOWALSKI"

Konstrukcje systemów pomiarowych do kontroli ugięć dźwigarów przekryć dachowych hal wielkogabarytowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono projekty konstrukcji systemów pomiarowych do kontroli zmian geometrii dźwigarów przekryć dachowych. Budowę systemów pomiarowych oparto o najnowsze osiągnięcia elektroniki oraz techniki laserowej, światłowodowej i fotodetekcyjnej (przetworniki CCD). Znowelizowane prawo budowlane uwzględnia wymóg prowadzenia okresowych badań geodezyjnych hal wielkopowierzchniowych. Rezultat[...]

Linia brzegu w postępowaniach administracyjnych - wnioski z orzecznictwa

Czytaj za darmo! »

Linię brzegu ustala w prowadzonym postępowaniu administracyjnym określony prawem organ. Jak pokazuje praktyka, postępowania te różnią się od siebie szczegółowością i dbałością o reguły prawne. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że część decyzji ma wady, które można uznać za symptomatyczne. W artykule opisano podstawowe niedoskonałości procesów ustalania linii brzegu na podstawie orzeczeń sądów administracyjnych oraz doświadczeń autora zebranych podczas uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalenia linii brzegu. Znajomość uwag sądów może pozwolić na udoskonalenie procesów administracyjnych i podniesienie jakości wydawanych decyzji. Ostatnie lata pokazują wzrost liczby postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem linii brzegu cieków naturalnych. Budowa urządzeń wodnych, regulacja koryt cieków, trwałe zajęcia gruntów przez wodę płynącą wymagają ustalenia linii brzegu. Procesy administracyjne w tym przedmiocie bazują, oprócz prawa administracyjnego, na przepisach materialnych zebranych w ustawie Prawo wodne. Normy te jednak są odczytywane niekiedy z nadmierną swobodą, co zakłóca jednolitość postępowań administracyjnych. Dodatkowo organy wykazują często brak konsekwencji w egzekwowaniu wymogów ustawowych. Zbyt duże zaufanie do wnioskodawców i dokumentacji przez nich przygotowanej sprawia, że wydawane decyzje mogą nie spełniać podstawowych wymogów prawa wodnego. Prawo administracyjne nakłada na organy obowiązki i ujmuje w ramy przepisów wszystkie prawem zdefiniowane postępowania. Zgodnie z tym organy są zobowiązane działać na podstawie prawa (art. 6 k.p.a.), co w wypadku ustalania linii brzegu dotyczy przede wszystkim przepisów art. 15 i 15a prawa wodnego. W trakcie postępowania organ jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 7 k.p.a.). W tym celu powinien przeprowadzić wyczerpujące badanie zgrom[...]

Geodezyjny aspekt ustalania linii brzegu

Czytaj za darmo! »

Obserwacje z ostatnich lat wykazują, że linia brzegu nabiera coraz większego znaczenia w świadomości prawnej obywateli. Potwierdzeniem tego jest coraz częstsze ustalanie linii brzegu w procesach formalno- administracyjnych dotyczących wód płynących i gruntów nimi pokrytych. Prawne konsekwencje linii brzegu wymuszają ustalanie jej w sposób jednoznaczny, możliwy do odtworzenia na gruncie w każdym czasie. Możliwość taką daje ustalanie linii brzegu z wykorzystaniem metod geodezyjnych. Ważne wydaje się zatem scharakteryzowanie procesu ustalania linii brzegu z geodezyjnego punktu widzenia oraz pokazanie zadań niezbędnych do wykonania przez geodetów w trakcie ustalania linii brzegu. Połączenie wiedzy hydrologicznej z technologią geodezyjną nadaje linii brzegu charakter uniwersa[...]

The use of numerical methods for determination of the causes of damages of the sliding contact node in a high-power DC drive

Czytaj za darmo! »

The use of numerical methods for the searching of the causes of damages of high-power DC motors was proposed in this paper. Usually, those machines have compensation windings divided into parallel branches. A numerical model of the machine was elaborated. The distribution of the field in the machine was determined for a symmetrical current distribution in the stator windings and for a de-energized machine with asymmetry occurrence. It was proved that even a small asymmetry of stator field distribution could lead to a decided impairment of the function of the sliding contact node. The machine failure is the consequence. Streszczenie. W pracy zaproponowano wykorzystanie metod numerycznych w poszukiwaniu przyczyn uszkodzeń silnika prądu stałego dużej mocy. Maszyny te posiadają zazwyczaj uzwojenia kompensacyjne rozdzielone na gałęzie równoległe. Opracowano model numeryczny maszyny. Wyznaczono rozkład pola w maszynie dla przypadku symetrycznego rozpływu prądów w uzwojeniach stojana oraz dla maszyny odwzbudzonej z występującą asymetrią. Udowodniono, że nawet niewielka asymetria w rozkładzie pola stojana może prowadzić do zdecydowanego pogorszenia pracy zestyku ślizgowego. Konsekwencją jest awaria maszyny. (Zastosowanie metod numerycznych w ustalaniu przyczyny uszkodzeń zespołu zestyku ślizgowego napędu DC dużej mocy) Keywords: magnetic field distribution, commutation, diagnostics, DC motor. Słowa kluczowe: rozkład pola magnetycznego, komutacja, diagnostyka, maszyna prądu stałego. Introduction Many industrial technological processes require a very careful adjustment and stabilization of the rotational speed regardless of the loading torque. Such processes include most roller processes and the function of mine-lift drives. The introduction of the raw material into the roller area or the cage movement of a winning loaded mining-lift always causes an abrupt load change [4]. In above-mentioned cases, the drives with asynchronous or synchronous m[...]

Pomiarowo-numeryczna metoda monitorowania stanu technicznego hydrogeneratorów DOI:10.15199/48.2017.11.12

Czytaj za darmo! »

Własności eksploatacyjne współczesnych maszyn elektrycznych, w szczególności zespołów hydrogeneratorów, są określone poprzez szereg parametrów konstrukcyjnych oraz czynników wynikających ze sposobu użytkowania. Bardzo istotnym zagadnieniem zarówno ze względów ekonomicznych jak i bezpieczeństwa obsługi jest zapewnienie i utrzymanie prawidłowych parametrów pracy. W tym celu przeprowadza się szereg prac o charakterze analitycznym i pomiarowym, zmierzających do oceny stanu technicznego oraz warunków pracy maszyny. W układach hydrogeneratorów jedną z ważniejszych wielkości monitorowanych jest poziom drgań mechanicznych konstrukcji. Zapewnienie podczas różnych stanów pracy poziomu drgań o wartościach mniejszych niż dopuszczalne ma decydujący wpływ na czas bezawaryjnej eksploatacji układu turbina - generator. W pracy przedstawiono autorską metodę oceny stabilności pracy maszyny synchronicznej o mocy 75 MW sprzężonej z turbiną wodną, przystosowanej zarówno do pracy generatorowej jak i pompowej. Rozważania modelu analitycznego przeprowadzono zakładając: symetrię obwodu elektromagnetycznego maszyny, symetrię napięć po stronie systemu elektroenergetycznego oraz poprawnie wykonane układy doprowadzające i odprowadzające wodę z turbiny. Nawet przy spełnieniu takich założeń w warunkach normalnej eksploatacji, w układzie występują drgania. Poziom drgań wybranych elementów konstrukcyjnych hydrozespołu powinien być monitorowany. W poddanym rozważaniom obiekcie krytycznymi elementami są maszyna elektryczna (generator), turbina wodna, układ łożyskowania, armatura sterująca i rurociąg. Do oceny warunków pracy układu turbina-generator zaproponowana została metoda będąca połączeniem metod dotyczących cyfrowego prototypowania i modelowania obiektu technicznego z metodami pomiarowymi. Wyniki uzyskane na etapie modelowania numerycznego umożliwiają określenie miejsc mocowania czujników pomiarowych na fizycznym obiekcie. Wyniki pomiarów umożliwia[...]

Algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu optymalizacyjnego OPT). Optymalizację parametrów strukturalnych silnika przeprowadzano przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono rozważania dotyczące poprawności formułowania funkcji celu, w szczególności wyboru kryteriów cząstkowych w funkcji kompromisowej. Zaproponowano dekompozycję zadania optymalizacji - poprzez jego podział na dwa etapy. Przedstawiono wybrane wyniki testowych obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych. Abstract.The paper presents a concept of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor structure. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (own code in Object Pascal). Numerical implementation is based on finite element method. For the motor structure optimization the genetic algorithm has been applied. Decomposition of optimization task has been proposed. The two-stage optimization has been executed. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed. (Algorithm for the optimization of the permanent magnet synchronous motor employing the finite element method) Słowa kluczowe: magnetoelektryczne silniki synchroniczne, algorytm genetyczny, optymalizacja, pole elektromagnetyczne. Keywords: permanent magnets synchronous motors, genetic algorithm, optimization, electromagnetic fields. Wstęp W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region[...]

 Strona 1