Wyniki 1-10 spośród 56 dla zapytania: authorDesc:"SIWEK A."

Społeczna agrokultura miejska w Polsce i Austrii DOI:10.15199/2.2019.2.1


  Naukowe określenie agrokultury brzmi: działalność, polegająca na świadomym i celowym sterowaniu procesami biologicznymi roślin i zwierząt w celu wytworzenia produktów żywnościowych i nieżywnościowych do celów komercyjnych oraz na własne potrzeby. Odbywa się na terenie administracyjnym miast oraz przyległych do nich terenach [5, 6]. Tak mówi definicja, która kryje w sobie różnorodność celów i metod takiej działalności - od produkcji żywności, przeznaczonej dla mieszkańców aglomeracji przez ogrody społeczne do uprawy: warzyw, ziół i roślin ozdobnych w ogródkach i na balkonach. Ze względu na dużą rozpiętość tematu artykuł dotyczy głównie społecznych form ogrodnictwa miejskiego. Rodowód miejskiej agrokultury Na co dzień nie myślimy o tym, że nawet wielkie aglomeracje były najpierw osadami zbieraczy i myśliwych, a społeczności miejskie dziedziczą wiejskie tradycje kulturowe. W okresie średniowiecza wiele miejscowości z prawami miejskimi nie miało nawet murów obronnych i ratusza, czyli wyraźnej granicy między wsią i miastem [1]. Od wieków miasto i przyległe tereny pełnią funkcje zarówno gospodarcze, jak i rekreacyjne - wzajemnie się przenikając. Role miejsc wypoczynku od zgiełku miasta spełniały w okresie świetności cesarstwa rzymskiego wille nadmorskie (villa maritima), wille wiejskie w majątkach ziemskich (villa rustica, v. suburbana), a później obiekty folwarczne. Tęsknota za wsią w okresie rozwoju przemysłu przejawiała się budowaniem domów i osiedli letniskowych na peryferiach i w przyległych do miast terenach. Obecnie ta tendencja utrzymuje się, a nawet narasta. Uzasadnia to potrzeba kontaktu z naturą i rosnące możliwości - chęć posiadania własnego ogrodu na peryferiach miasta i dostępne trasy rowerowe, ścieżki ekologiczne oraz miejsca biwakowania. Paradoksem jest, że w woj. małopolskim przez migrację ku przedmieściom ludność związana z produkcją rolniczą stanowi już zdecydowaną mniejszość. Rustykalną potrzebą[...]

Wykorzystanie biopolimerów w rolnictwie

Czytaj za darmo! »

Producenci i ogrodnicy amatorzy od wielu lat wykorzystują folie polietylenowe do ściółkowania gleby, bezpośredniego osłaniania roślin i pokrywania tuneli. Powszechnie stosowane ściółkowanie zapobiega wzrostowi chwastów, erozji i umożliwia lepsze wykorzystanie nawozów zwłaszcza na lekkich, piaszczystych glebach. Rośliny lepiej rozwijają się, ich wzrost przebiega szybciej, a plonowanie następuje wcześniej. Zastosowanie osłon polietylenowych (PE) w rolnictwie ma jednak szereg wad m.in. muszą być one usuwane z pola po zakończeniu uprawy - co jest trudne i pracochłonne, folie powstają ze źródeł nieodnawialnych - polietylen jest produktem polimeryzacji etylenu pochodzącego z przeróbki ropy naftowej, utylizacja tego materiału jest droga. Zużycie tworzyw sztucznych i ich wpływ[...]

Graphical analysis of load pattern in Polish Power System using PCA and Kohonen map

Czytaj za darmo! »

This work presents the graphical analysis of the load patterns of the Polish Power System by using two kinds of multidimensional decompositions - statistical PCA and the neural Kohonen map. Presented results of analysis can be directly used to the construction of the prediction model of the electroenergetic load in both short and long time perspectives. Streszczenie. Praca przedstawia dogłębną analizę obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy użyciu dwóch rodzajów dekompozycji wielowymiarowych - statystycznej PCA i neuronowej - mapy Kohonena. Przedstawione wyniki można użyć bezpośrednio do zbudowania systemu predykcji obciążeń elektroenergetycznych - zarówno krótko jak i długoterminowej. (Graficzna analiza obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy pomocy PCA i[...]

Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ obudowy na kinematykę przepływu przez promieniową palisadę profili płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obudowy na składową obwodową prędkości bezwzględnej. Składowa ta decyduje o stopniu konwersji energii ruchu obrotowego wieńca na ciśnienie, czyli ma bezpośredni wpływ na sprawność maszyny. Innym zjawiskiem przepływowym, mającym wpływ na osiągi wentylatora jest turbulencja przepływu, powodująca rozpraszanie energii. W pracy przedstawiono szereg wyników badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji za pracującym wirnikiem promieniowym. Jako główne narzędzie pomiarowe posłużył termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar wszystkich wspomnianych wcześniej wielkości. Keywords: palisade, thermo-anemometer, kinematics of flow, turbulence, fan, efficiency, work, peripheral component, radial component Abstract The influence of casing on the kinematics of a flow through the radial palisade of flat profiles is presented with particular emphasis on the impact of the casing on peripheral component of absolute velocity. The component determines the efficiency of flow machines showing conversion rate of the wheel rim rotation energy into pressure. Flow turbulence is another flow parameter affecting the performance of the fan and resulting in energy dissipation. The work presents a number of results concerning absolute velocity distribution, its components and the turbulence appearing behind operating radial rotor. The main tool used for presenting the flow is a three-fiber thermo-anemometer enabling the measurement of the absolute velocity of the air flow and its components in the spatial Cartesian coordinates system and its turbulence as well. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wpływ obudowy spiralnej na konwersję energii w niskosprężającej maszynie promieniowej The Influence of Spiral Casing on Energy Conversion in Low-Pressure Radial Machi[...]

Agroplastiki - dylemat dla środowiska DOI:10.15199/2.2018.12.4


  Trudno uwierzyć, że połowa materiałów polimerowych, wytworzonych na świecie, pochodzi z ostatnich 15 lat, a Polska do niedawna należała do liderów europejskich pod względem ich zużycia w codziennym życiu. Do rozwoju ich produkcji rozpoczętego w latach 50. ub. wieku przyczyniło się także rolnictwo. Do 2017 r. z wyprodukowanych 8,3 mld ton plastiku odpadami stało się 6,3 mld ton, a 5,7 mld ton nie zostało poddane recyklingowi. Trzeba przynajmniej kilkaset lat, aby odpady te rozpadły się na cząsteczki, z których powstały. Największe nagromadzenie odpadów materiałów polimerowych jest w morzach i oceanach, gdzie zabijają i uszkadzają miliony organizmów. Nie jest poznany jeszcze ich wpływ na nasze zdrowie [9, 11]. Status materiałów polimerowych w rolnictwie Określenie agroplastiki przylgnęło do materiałów, które stanowią wsparcie głównie dla produkcji ogrodniczej. Są to przede wszystkim folie i włókniny do ściółkowania, folie do pokrywania konstrukcji tunelowych, siatki przeciwgradowe i cieniujące, doniczki i pojemniki do rozsad, sznurki i klipsy do podwiązywania roślin. Nie należą do nich nawozy, środki ochrony iśrodki higieniczne. Plastikultura od lat jest uważana za nowoczesny system rolnictwa, który pozwala uzyskać więcej za mniej. Do zalet tego systemu należy biomimikra - naśladowanie natury, powodujące przyspieszenie wzrostu, większą bioróżnorodność, zmniejszenie zużycia nawozów, wody, ochrona gleby i systemu korzeniowego. Według obliczeń, bez stosowania tego systemu 60% plonów ogrodniczych i produktów zwierzęcych zniknie z rynku. Jako główne jego wady należy wskazać zanieczyszczenie środowiska, a niekiedy także straty na jakości warzyw i owoców. Początkowo syntetyczne materiały polimerowe stosowano w krajach wysoko rozwiniętych (USA, Japonia, Francja), a obecnie są rozpowszechnione na całym świecie. Od wielu lat dominuje na tym rynku polietylen (małej i dużej gęstości) oraz polipropylen. Europejskie roln[...]

Park Narodowy Bałkanów Środkowych DOI:


  Słowo o Bałkanach Nazwa "Bałkany" wywodzi się prawdopodobnie od tureckiego słowa balkan, którym nazywano Starą Płaninę (Stare Góry), a oznaczającego urwistą i porośniętą gęstym lasem górę. W 1808 r. geograf August Zeune, zgodnie ze zwyczajem nazywania półwyspów od dużych łańcuchów górskich użył tej nazwy zamiast starej: Hemus [2]. W połowie XIX wieku niejaki Vefic Effendi powiedział, że ci, którzy pragną poznać Bałkany, powinni podjąć się czterech zadań: "po pierwsze powinni nauczyć się języka; po drugie, zapomnieć przyswojonych wcześniej pojęć i poglądów; po trzecie, muszą poszukiwać prawdy, nie zaś faktów potwierdzających uprzednie założenia; wreszcie zamieszkać tam przez trzy lub cztery lata". O Bałkanach napisano wiele książek i artykułów, ale autorzy nie spełniali w większości powyższych kryteriów. Opowieści te miały pozwolić czytelnikom zwłaszcza płci męskiej na doświadczenie pośrednio roli bohatera i zaspokojenia potrzeby dominacji i zdobywania. Dlatego też tak często czytamy, że na Bałkanach wszyscy mężczyźni byli uzbrojeni po zęby, a kobiety traktowano tam jak zwierzęta pociągowe. W taki właśnie sposób popularna bałkanologia stworzyła wyobrażenie Bałkanów jako "dzikiej Europy". Bałkany oskarżano o winy, które w rzeczy samej popełniali sami oskarżyciele. Ta różnica sprawiała, że kraina ta stawała się celem prawdziwych lub wyimaginowanych podróży. Kiedy odkrywano, że wzniośle brzmiąca nazwa Bałkan oznacza tylko grzbiet rozdzielający wody lub przełęcz górską i niekoniecznie gwarantuje romantyczną scenerię, przypisano im znaczenie militarne (wojna rosyjsko-turecka 1877- 1878, bitwa o Szipkę). Inni autorzy nie mogli powstrzymać się od zdziwienia, wołając "Jak można robić tyle zamieszania z powodu takiego kretowiska". Większość uważała jednak, że Bałkany nie są wyłącznie obszarem geograficznym, ale raczej polem walki między Wschodem a Zachodem, przeszłością i teraźniejszością, barbarzyństwem a cywilizacją[...]

Rodopy - tajemnicze góry Bułgarii DOI:


  Legenda o Hemusie i Rodopie Hem i Rodopa byli rodzeństwem, dziećmi boga mórz. Życie upływało im beztrosko na zabawie i dzieleniu się radością z innymi. Pewnego dnia wpadli na pomysł przebrania się za Mężczyznę i Kobietę, o których słyszeli, że władają Ziemią, morzem i cała przyrodą. Hem przyprawił sobie długą brodę, a Rodopa rozpuściła długie jasne włosy. Stary bóg zobaczył ich swawole z oddali i bardzo się zezłościł. Rodopę zamienił w górę, a widząc to Hem, z przerażenia skamieniał. Od tej chwili pełni radości i piękni młodzi ludzie pozostali zastygłymi, nieruchomymi górami - Hemusem (Starą Płaniną) i Rodopą (Rodopami). Znajdują się w oddaleniu, ponieważ stary bóg, aby ukarać ich beztroskę rozciągnął między nimi nizinę Tracką [11]. Nie odebrał im jednak piękna i bogactwa przyrody, jakie do dziś możemy podziwiać (przyp. Autora). Położenie, budowa i bogactwo przyrody Obejmują swą powierzchnią największą część masywu Tracko-Macedońskiego na Półwyspie Bałkańskim. Nazwa Rodopy w dziełach Homera oznaczała "śnieżne góry Traków", ale być może wywodzi się od imienia pogańskiej bogini o imieniu Rodopa. Niektórzy autorzy uważają, że nazwa tych gór wiąże się z wydobyciem rudy na ich terenach i pochodzi od słów ruda i ropa (jama). W porównaniu z innymi górami bułgarskimi Rodopy mają odmienny charakter. Tworzą one ogromny labirynt pasm rozchodzących się w różnych kierunkach, podzielonych głębokimi dolinami rzek i kotlinami. Od północy i wschodu Rodopy kończą się na Nizinie Górnotrackiej i Dolnotrackiej, od południa schodzą łagodnie w kierunku morza Egejskiego, a od zachodu oddzielone są od pasm Pirinu i Riły dolinami rzek Mesta i Dreszenec. Większa część Rodopów znajduje się na terytorium Bułgarii i zajmuje powierzchnię ok. 15 tys. km2 (10% powierzchni kraju). Góry te są podzielone na część Zachodnią i Wschodnią, a ich granica biegnie doliną rzeki Kajalijka, przełęczą Kitkata (735 m), doliną rzeki Borowicy i pasmem Żyłti[...]

 Strona 1  Następna strona »