Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BARBACKI A."

Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę opłacalności akumulacji ciepła w rozległym systemie przesyłowym, gdzie akumulowane ciepło pochodziło z nośnika odnawialnego, współpracującego ze źródłem konwencjonalnym w ramach hybrydowego systemu energetycznego. W obliczeniach uwzględniono straty przesyłania ciepła oraz opory przepływu spowodowane zmianą strumienia czynnika i jego temperatury. Otrzymane wyniki potwierdzają ekonomiczną i energetyczną opłacalność realizacji przedmiotowego zadania. Niezależnie od znaczących strat ciepła w czasie przepływu płynu roboczego w rurociągach przesyłowych, praktyczne wykorzystanie akumulacji wydaje się uzasadnione w przypadku pozyskiwania ciepła z niektórych źródeł odnawialnych lub ciepła odpadowego.1. Wprowadzenie Akumulatory ciepła, zgodnie z używaną terminologią [1], uważane są za element składowy hybrydowych systemów energetycznych. Wykorzystanie elementów akumulujących ciepło pozwala w sposób bardziej równomierny wykorzystać moc wytwarzaną przez źródło. Zazwyczaj akumulatory ciepła stanowią wyodrębnione obiekty, wchodzące w skład systemu, cechujące się znaczącą pojemnością cieplną. Jednak, pomimo braku świadomości tego faktu, większość elementów tworzących system ciepłowniczy ma określoną pojemność cieplną. Duże pojemności cieplne cechują zazwyczaj obiekty budowlane (budynki). Znaczne ilości ciepła można akumulować również w systemie przesyłowym. Głównym elementem systemu przesyłowego są rurociągi wypełnione wodą technologiczną, której zadaniem jest pośrednictwo w przekazaniu ciepła od źródła do odbiorcy. Niektóre systemy przesyłowe mają znaczne długości, a tym samym dużą pojemność cieplną związaną z wodą obiegową wypełniającą system. Możliwość wykorzystania zdolności akumulacyjnych systemu przesyłowego wydaje się szczególnie atrakcyjna w sytuacji, gdy podstawowym źródłem ciepła są źródła odnawialne lub ciepło. W przypadku źródeł energii odnawialnej lub odpadowej, ciepło może być pozyskiwane i magazynowane[...]

Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznych DOI:10.15199/9.2015.8.6

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano warunki wymiany ciepła w procesie termicznego usuwania śniegu i odladzania powierzchni estakad. Zwrócono uwagę na celowość wykorzystania do tego celu energii odnawialnej i odpadowej. W tym aspekcie szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie energii geotermalnej. Wskazano na doświadczenia światowe w wykorzystaniu tego rodzaju instalacji. W warunkach klimatycznych zbliżonych do polskich jednostkowa moc cieplna instalacji zimowego utrzymania powierzchni mostów i estakad wynosi 300÷750 W/m2. W artykule wielkość tę oszacowano na ok. 420 do 670 W/m2 w warunkach intensywności opadów śniegu wynoszących 1 kg/(m2 ∙ h). Wskazano na zasadność stosowania izolacji cieplnej spodu ogrzewanego obiektu, która znacząco ogranicza zapotrzebowanie na moc cieplną instalacji i obniża wymaganą temperaturę w ogrzewanej strefie. Oszacowano, że wymagana temperatura w tej strefie wynosi ok. 38 °C w warunkach, gdy stosowana jest izolacja cieplna, i ok. 61 °C w wariancie bez izolacji spodu estakadyWprowadzenie Zimowe utrzymanie dróg pochłania w każdym sezonie zimowym znaczące środki. Szacuje się, że pomiędzy rokiem 2004 a 2010 na utrzymanie zimowe dróg i autostrad wydawano w Polsce rocznie od ok. 141 do 476 mln zł rocznie [1]. W tym samym czasie wydatki na bieżące utrzymanie dróg i autostrad tych samych kategorii wynosiły od ok. 228 do 521 mln zł/rok [1]. Alternatywą powszechnie stosowanych metod usuwania śniegu i powstającego lodu jest rozpuszczanie go za pomocą ciepła. Stosuje się tę metodę w miejscach, w których są dostępne tanie i ekologiczne źródła ciepła lub energii odpadowej. Przykładem jest wykorzystanie energii geotermalnej. Literatura dotycząca tego tematu jest dość bogata i obejmuje zarówno osiągnięcia praktyczne [2], [3], jak i rozważania teoretyczne [4], [5]. Krajami mogącymi się poszczycić największym doświadczeniem w tym zakresie są niewątpliwie Stany Zjednoczone i Japonia. W Polsce omawiany sposób zimoweg[...]

Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono studium oceny możliwości wykorzystania energii geotermalnej w obszarze znajdującym się na granicy zapadliska przedkarpackiego i Karpat fliszowych w rejonie Tarnowa. Analizę tę wykonano na podstawie rozpoznania lokalnej budowy geologicznej i występujących tutaj warunków hydrogeotermalnych. Wynikiem było określenie potencjalnych zasobów energetycznych oraz wskazanie optymalnej technologii wykorzystania występujących tutaj wód.Rosnące zapotrzebowanie na energię, wysoki poziom rozwoju infrastruktury przemysłowej i transportu stawia przed sektorem energetycznym nowe wyzwania. Mają one na celu racjonalne wykorzystanie: zasobów surowców naturalnych, paliw kopalnych, a także ograniczenie powstawania zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego wynikających z ich wydobycia i eksploatacji. Można to osiągnąć zwiększając procentowy udziału alternatywnych źródeł w światowej produkcji energii. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (Ministerstwo Gospodarki 2009 r.) w ramach zobowiązań ekologicznych Unii Europejskiej zakłada zwiększenie wkładu odnawialnych nośników energii do 15% w całkowitym jej zużyciu w 2020 roku i 20% w 2030 roku. Osiągnięcie tego poziomu jest w polityce energetycznej Unii Europejskiej kwestią priorytetową. W związku z tym, z funduszy europejskich oraz środków publicznych, możliwe jest wsparcie finansowe projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia tego poziomu. Taka perspektywa skłania zarówno sektory gospodarki, jak i sektor prywatny inwestowania w rynek alternatywnych źródeł energii, co może przyczynić się do popularyzacji stosowania tych źródeł, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości. Przemawia za tym fakt, że alternatywne źródła energii, do których można zaliczyć: geotermię, energię solarną, wiatrową, wodną oraz szeroko pojętą biomasę, są bezpośrednio lub pośrednio związane z aktywnością słońca, co czyni je praktycznie niewyczerpal[...]

The use of artificial neural networks for the prediction of gas production and estimated recoverable resources from unconventional gas reservoirs Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania wydobycia i zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych DOI:10.15199/62.2017.5.13


  A methodol. for building a model of intelligent extn. of gas from shale deposits in the area of the drain was developed to det. the estd. recoverable resources and the course of operating the well. The effect of estn. of uncertainty input parameters on the tech. recoverable reserves was discussed. The ultra-fast app. based on artificial neural network was constructed. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle naftowo-gazowniczym sięga lat siedemdziesiątych XX w. Szczególne miejsce pośród stosowanych technik zajmują sztuczne sieci neuronowe, których konstrukcja, w dużym uproszczeniu, odpowiada budowie ludzkiego mózgu. Modele zastępcze, stanowią inteligentne modele "quasi numeryczne" umożliwiające odtworzenie parametrów o dużej dokładności w czasie rzeczywistym. Przedstawiono metodykę budowy modelu inteligentnego dla eksploatacji gazu ze złoża niekonwencjonalnego w skałach łupkowych do wyznaczania szacunkowych zasobów wydobywalnych oraz przebiegu eksploatacji odwiertu. Przedstawiono także dyskusję szacowania niepewności wyznaczanych parametrów eksploatacyjnych. Spośród energetycznych surowców kopalnych, ale i paliw energetycznych w ogóle, w bieżącym stuleciu za najważniejszy, a z pewnością najbardziej pożądany, uznaje się gaz ziemny. Wynika to m.in. ze znacznych zasobów, zwłaszcza gazu niekonwencjonalnego, jak i łatwości przesyłu bądź transportu, użytkowania, oraz poziomu emisji ditlenku węgla powstającego przy spalaniu gazu1-5). W latach siedemdziesiątych XX w. rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ogłosił, że zwięzłe piaskowce, pokłady węgla oraz skały łupkowe będą traktowane jako niekonwencjonalne złoża gazu1, 2, 6, 7). Złoża typu tight zdefiniowano opierając się na kryterium przepuszczalności dla gazu - poniżej 0,1 mD (<10-16 m2). W rzeczywistości definicja złóż o ograniczonej przepuszczalności jest funkcją wielu czynników, zarówno fizycznych jak i ekonomicznych, i obejmuje wiele typów złóż. W zwi[...]

 Strona 1