Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"ZIEWIEC A."

Pękanie na gorąco stali nierdzewnych austenitycznych z dodatkiem miedzi


  W artykule przedstawiono wyniki badań skłonności do pęknięć gorących stali nierdzewnej austenitycznej 304HCu. Stal została poddana próbie pękania gorącego. Ustalono, że stal 304HCu wykazuje bardzo dużą skłonność do pęknięć zarówno krystalizacyjnych, jak i segre- gacyjnych. Przeprowadzono badania SEM z obszaru powstałych pęknięć po próbie. Zaobserwowano, że w miejscach pęknięć występuje dwukrotnie większa zawartość miedzi w stosunku do wartości średniej w badanej stali. This work presents the studies of susceptibility to hot cracking in 304HCu austenitic stainless steel. The steel was subjected to hot cracking test. It was found that the 304HCu steel has a very high susceptibility both to crystallization crack and segregation cracks. The SEM observations of the cracks after the cracking test were performed. It was observed that concentration of copper in the regions of cracks is twice as much than the average concentration of copper in the steel. Słowa kluczowe: pęknięcia gorące, stale nierdzewne austenityczne, stal 304HCu, stal super 304H Keywords: hot cracking, austenitic stainless steels, 304HCu steel , super 304H steel.Wstęp. Stale nierdzewne austenityczne to stale zachowujące w temperaturze otoczenia strukturę au- stenityczną, którą uzyskujemy dzięki odpowiedniej zawartości chromu i niklu. Orientacyjne określenie składu fazowego stali austenitycznych w zależności od stężenia dodatków stopowych umożliwia wykres Scha- efflera (rys. 1). Podaje on skład fazowy spoiny stali po szybkim chłodzeniu z temperatury spawania. Jednofazowa struktura austenityczna uniemożliwia zwiększenie wła- sności wytrzymałościowych tej grupy stali w procesie obróbki cieplnej. Zwiększenie wytrzymałości stali au- stenitycznych można uzyskać stosując dodatek azotu lub przez odkształcenie plastyczne na zimno. Najbardziej znanymi stopami z tej grupy są stale chromowo-niklowe, w praktyce znajdują zastosowa- nie, jako stale kwaso- i żaroodporne. Zawartość chro- [...]

Pękanie stali i spoin eksploatowanych w atmosferze wilgotnego siarkowodoru i wodoru w podwyższonych temperaturach

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano pęknięcia eksploatacyjne wywołane oddziaływaniem wilgotnego gazu LPG zawierającego siarkowodór oraz atmosfery wodoru w podwyższonej temperaturze. Przedstawiono: wpływ czynników na pękanie HIC, mechanizm pękania naprężeniowego siarczkowego SSC, jego typy oraz zaproponowano mechanizm pękania złącz spawanych. Mechanizm ten potwierdzono rzeczywistymi przykładami pęknięć i wskazano sposoby zapobiegania pęknięciom. W przypadku eksploatacji rurociągów w atmosferze wodoru w podwyższonych temperaturach opisano mechanizm pękania i podano zalecenia zmniejszające ryzyko pękania. The work presents characterisation of the exploitation cracks caused by influence of humid liquid propane gas (LPG) containing hydrogen sulphide and the atmosphere of hydrogen at elevated tempe[...]

Pękanie rur w procesie zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości oraz w czasie próby spłaszczania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania zgrzein w czasie zgrzewania i ich niskiej plastyczności w czasie prób technologicznych. Stwierdzono, że parametry zgrzewania stosowane dla stali gatunku L360NB, przy zgrzewaniu stali mikrostopowych po obróbce cieplno-plastycznej o wysokiej granicy plastyczności są nieodpowiednie. Duży opór plastyczny przy spęczaniu nie pozwala na usunięcie tlenków ze strefy zgrzewania. Drugim czynnikiem obniżającym plastyczność jest zbyt wolne chłodzenie po normalizowaniu strefy zgrzewania i tworzenie się w obszarach segregacji pasm wysp M-A ułożonych równolegle do linii zgrzania i prostopadle do powierzchni rury. W próbie rozciągania lub spłaszczania rury pasma te są miejscami powstawania typowych pęknięć lamelarnych na pasmowo ułożonych tlenkach z procesu zgrzewania i wyspach M-A powstałych po normalizowaniu. The paper reports on studies on the reasons for cracking of the welded joints during the high frequency resistance welding and on the causes of their low plasticity revealed during the technological tests. It was established that the welding parameters adopted as suitable for the L355N steel, are not appropriate for welding of the high yield strength micro-alloyed steels subject to the thermoplastic treatment. A large deformation resistance during upsetting test does not allow the oxides to be removed from the welded zone. The second factor decreasing the plasticity is too slow cooling rate after the normalization of the welded zone and the formation of M-A islands in the segregation zones arranged parallel to the welding line and perpendicular to the pipe surface. During the tensile and the flattening tests of the pipe the bands are places of formation for the typical lamellar cracks on the band-like arranged oxides originating from the welding process and on the M-A islands formed after normalization.Wstęp. Końcowymi etapami wytwarzania rur zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości są: - zgrz[...]

Pękanie korozyjne rurociągów wody amoniakalnej w instalacjach koksowni


  W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania rurociągów wody amoniakalnej w koksowni. Ustalono, że pęknięcia wy- stępujące zarówno w spoinach jak i w materiale rury są wynikiem pękania korozyjnego naprężeniowego, spowodowanego obecnością w wodzie związków azotu i siarkowodoru oraz zbyt dużych naprężeń rozciągających wynikających z niewłaściwej kompensacji zmian długości instalacji. Opierając się na badaniach mikroskopowych i fraktograficznych przedstawiono model pękania korozyjnego rurocią- gów wody amoniakalnej zawierającej siarkowodór i inne związki chemiczne. The paper presents studies of causes for cracking of ammonia water pipeline in the installations of cocking plant. It has been established that the cracks occurring both in the welded joints and base material of the pipe are due to stress corrosion cracking caused by the concentration of nitrogen compounds and hydrogen sulphide and excessive tensile stresses induced by wrong compensation of length of the installation. On the basis of the microstructural observations and fracture studies a model of corrosion cracking of ammonia pipelines containing hydrogen sulphide and other chemical compounds was presented. Słowa kluczowe: pękanie korozyjne naprężeniowe siarczkowe (SSC), woda amoniakalna, pękanie rurociągów Keywords: stress corrosion cracking (SCC), ammonia water, pipeline cracking.1. Wstęp. Rurociągi wody amoniakalnej są wy- konane z rur ze stali niestopowych gatunku P235GH i P355N. W rurociągach tych po niezbyt długim okre- sie eksploatacji stwierdzono liczne przypadki pęknięć. Szczególne nasilenie pęknięć występowało w rejonie kompensatorów na spoinach. Przykład pęknięcia ru- rociągu i wycieku wody pokazano na rys. 1. Woda amoniakalna powstająca w procesie kondensacji gazu zawiera duże ilości rozpuszczonych związków kwa- śnych, głównie CO2 i H2S, oprócz amoniaku zawiera również lotne związki amonowe ([NH4]2CO2, NH4HCO 3, NH4NS, NH4CN), nielotne związki amonowe w[...]

Wpływ wodoru na pękanie spoin w stalach bainitycznych i mikrostopowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę charakteru pękania spoin w stalach mikroskopowych oraz stalach bainitycznych niskostopowych. Ustalono, że wodór wywołuje również powstawanie pęknięć gorących w procesie krzepnięcia spoin. Przeprowadzone badania pozwoliły opracować mechanizm pękania spoin na gorąco oraz dalszego ich rozwoju jako pęknięć zimnych zwłocznych. Zweryfikowano również opisywany w literaturz[...]

Transformations in liquid state and microstructure analysis in immiscible Fe60Cu20P10Si5B5 alloy

Czytaj za darmo! »

The manufacture of the composite alloys is usually carried out by introducing the ex situ particles prior to casting [1÷3], or by the precipitation of in situ crystalline phase. The in situ particles can be formed by crystallization of the amorphous phase or precipitation of the crystalline phase during the casting process [4÷6]. A relatively new idea that can be helpful in improving the plasticity of the glassy matrix materials is the introducing of the soft crystalline phase into amorphous matrix using an immiscible alloy system. Production of the composite directly from melt using immiscibility is interesting because no additional heat treatment is required to produce the fine crystalline phase. There are reports on formation of two‑phased glassy composites in Ni-Nb-Y system [7, 8], Y-Ti-Al-Co system [9], Al-Pb-Ni-Y-Co [10], iron-based Fe-Cu-Ni-Si-Sn-B-Y [11] and Fe-Cu-Ni-P-Si-B [12] amorphous/crystalline composite. In the latter alloys, it was shown that the morphology of the composites can be changed through the variation of temperature prior to ejection. Phase transformations and structure development occurring in alloys processed in the liquid state is very vital for controlling the final microstructure and properties and as such should be better investigated and understood. In the Fe-Cu-Ni-P-Si-B alloys [12] the nickel content limited the miscibility gap to relatively narrow temperature range. Due to the good solubility of nickel both in iron and copper [13], it can be expected, that in the system without nickel e.g. Fe-Cu-Si-P-B, the miscibility gap will probably be broader and shifted to higher temperatures, and therefore, upon cooling, more complex crystallization microstructures can be formed. Furthermore, the Fe-P-Si-B system provides amorphous alloys with interesting magnetic properties [14, 15]. Therefore, taking into account the possibility of formation amorphous/crystalline composite, it is interesting to[...]

Skłonność do pęknięć zimnych stali bainitycznej stosowanej w podwyższonych temperaturach


  W artykule przedstawiono wyniki badań skłonności do pękania zimnego stali bainitycznej T24. Wyznaczono naprężenia krytyczne dla strefy wpływu ciepła stali T24 (7CrMoVTiB10-10), które powoduje powstanie pęknięć zimnych. Wartość naprężenia wywołują- cego pękanie zimne wynosi 485 MPa i jest niższa od granicy plastyczności materiału spoiny. The paper presents the results of the cold crack sensitivity of the bainitic steel T24. The critical stresses for cold cracks in 7CrMo- VTiB10-10 steel within the heat affected zone were estimated. The value of the critical stresses is 485MPa i.e. lower than the yield stress for the metal in welded joint. Słowa kluczowe: pęknięcia zimne, próba implantacyjna, naprężenia krytyczne, stal T24 (7CrMoVTiB10-10) Keywords: cold cracks, implant test, critical stresses, T24 ( 7CrMoVTiB10-10) steel.1. Wstęp. Stal bainityczna 7CrMoVTiB10-10 (T24) jest stalą niskostopową zawierającą około 2 % chromu. Jest to stal nowej generacji, na bazie stali 10CrMo9-10, w której obniżono zawartość węgla i wprowadzono dodatki wanadu, tytanu i boru. Stal ta po normalizowaniu i odpuszczaniu ma strukturę składającą się z odpuszczonego bainitu i martenzytu oraz wydzieleń węglika M23C6 oraz węglikoazotków wanadu i tytanu typu MX. Zmniejszenie zawartości węgla obniżyło twardość spoiny i SWC do poziomu około 350HV10. Mniejsza zwartość węgla ułatwiła proces spawania. Główną zaletą tej stali było to, że zgodnie z zaleceniami wytwórcy mogła być spawana bez podgrzewania przed spawaniem i przy grubościach do 10 mm obróbka cieplna po spawaniu nie była wymagana [1]. Stal bainityczna 7CrMoVTiB10-10 w porównaniu do stali 10CrMo9-10 posiada wyższe właściwości wytrzymałościowe, większą wytrzymałość na pełzanie, bliską wytrzymałości na pełzanie stali P91 (rys. 1), a zatem stanowi dob[...]

Problemy materiałowe przy wytwarzaniu ścian szczelnych kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne


  W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania spoin stali 7CrMoVTiB10-10 stosowanej na ściany szczelne kotłów energetycz- nych na parametry nadkrytyczne. Ustalono, że pęknięcia powstają w procesie spawania ścian w wytwórni, w procesie montażu i rozruchu kotła oraz w czasie eksploatacji. Przedstawiono mechanizm pękania oraz sposoby unikania pęknięć w czasie spawania warsztatowego. Uniknięcie pęknięć powstałych w wyniku siarczkowej korozji naprężeniowej (SSC) i pęknięć powstających w czasie eksploatacji jest moż- liwe poprzez wysokotemperaturową obróbkę cieplną spoin. Żadne inne sposoby nie gwarantują bezawaryjnej pracy kotłów na parametry nadkrytyczne. The article presents the results of the research into the reasons of cracking in the welds metal of 7CrMoVTiB10-10 steel used in boilers’ membrane walls in supercritical conditions. Cracks are formed at three stages: in the welding of membrane walls in a production plant, during the site assembly process, and finally while commissioning and exploitation of the power plant boiler. The mechanism of cracking and the ways of avoiding cracks during workshop welding were presented. The research shows it is possible to avoid cracks caused by sulfide stress corrosion cracking (SCC) and cracks formed during exploitation after high-temperature heat treatment of welds. Any other methods do not guarantee failure-free exploitation of supercritical power plant boilers. Słowa kluczowe: stal bainityczna, pękanie spoin stali T24, pękanie SSC, ściany szczelne Key words: bainitic steel, SSC cracking, weld metal T24 steel cracking, membrane wall Rys. 1. Pęknięcia poprzeczne w spoinie ujawnione metodą magnetyczno-proszkową Fig. 1. Transverse cracks in the weld revealed by magnetic-powder method 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 248 tycznego spawania łukiem krytym pod topnikiem rury z płaskownikiem ze stali bainitycznej 7CrMo- VTiB10-10 (T24) wystąpiły poprzeczne pęknięcia spoin. Pęknięcia [...]

 Strona 1  Następna strona »