Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW FIEDOR"

Model współpracy międzynarodowej w zakresie gospodarowania wodami dla dorzecza Odry i Łaby

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model współpracy międzynarodowej w zakresie gospodarowania wodami dla dorzecza Odry i Łaby. Model ten obejmuje analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w gospodarowaniu wodami. Opisana została propozycja aplikacji zaprezentowanego modelu przy uwzględnieniu jego parametrów wykonawczych. ■ Współpraca międzynarodowa w zakresie gospodarowania wodami w Unii Europejskiej Współpraca międzynarodowa w gospodarowaniu wodami w Unii Europejskiej (Dyrektywa 2000/60/WE) [1], stawiająca za cel kompleksowe zarządzanie wodami oraz poprawę stanu wszystkich zasobów wodnych, powinna cechować się spójnością oraz harmonizacją w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych zadań oraz inwestycji, przy wspieraniu zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wymogów ochrony środowiska. Problem ten dotyczy także "nowej" Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) [2]. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej na międzynarodowych obszarach dorzeczy odbywa się w ramach wspólnych projektów o znaczeniu międzynarodowym związanych z szeroko rozumianą problematyką gospodarowania wodami. Planowanie w gospodarowaniu wodami ma na celu m.in. osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych. Dobra współpraca na wodach granicznych w procesie planowania gospodarowania wodami jest nieodłącznym i bardzo ważnym elementem polityki wodnej Unii Europejskiej w tym zakresie. Ma na celu zapewnienie racjonalnego gospodarowania wodą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Współpraca transgraniczna odnosi się do lokalnych działań mających na celu poprawę jakości wód, a działania te uwzględniane są w krajowych planach gospodarowania wodami. W celu realizacji wspólnej polityki wodnej Unii Europejskiej niezbędna jest odpowiednio prowadzona współpraca międzynarodowa [...]

 Strona 1