Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DANIEL GEBLER"

Polska wersja systemu oceny stanu hydromorfologicznego rzek River Habitat Survey – nowe zastosowania w praktyce


  Brytyjski system waloryzacji hydromorfologicznej rzek - River Habitat Survey (RHS) należy do najbardziej rozpowszechnionych w Europie. W Polsce jest stosowany na terenie całego kraju od 15 lat. W artykule przedstawiono syntezę oceny hydromorfologicznej krajowych rzek przeprowadzoną na podstawie badań 950 stanowisk. Omówiono zastosowanie tej metody w Polsce jako wspomagającej ocenę biologiczną, a także jej wykorzystanie w ocenie skutków renaturyzacji rzek oraz w ochronie siedlisk rzecznych na potrzeby Dyrektywy Siedliskowej. Do oceny hydromorfologicznej rzek, w poszczególnych krajach Europy, opracowane zostały metody, które różnią się sposobem określania warunków fizycznych ekosystemów fluwialnych. Metody te były wykorzystywane dotychczas szeroko w waloryzacji przyrodniczej cieków, jak też przylegających do rzek teras zalewowych. Nowe wymagania ekologiczne Unii Europejskiej, wynikające głównie z wprowadzenia Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej, sprawiają, że waloryzacja hydromorfologiczna staje się coraz istotniejszym elementem działań ochronnych na obszarach dolin rzecznych. Różne systemy oceny siedliska wodnego stosowane są od lat przez naukowców badających ekologię poszczególnych grup organizmów wodnych, takich jak: zwierzęta bezkręgowe, ryby, ptaki czy rośliny. Od kilku lat zainteresowanie metodami hydromorfologicznej oceny rzek wykazują także coraz częściej hydrotechnicy, gdyż ocena skutków oddziaływania realizowanych inwestycji musi być uwzględniona również w odniesieniu do stopnia przekształcenia cieku. Brytyjski system River Habitat Survey (RHS) należy do najbardziej rozpowszechnionych w Europie. Stosowany jest w Wielkiej Brytanii na szeroką skalę od początku lat 90. XX wieku i coraz powszechniej jest wykorzystywany w innych krajach europejskich. System RHS umożliwia dokonanie kompleksowej charakterystyki siedliska rzecznego i odpowiada wymaganiom nowych Tabela I. Elementy ekosystem[...]

 Strona 1