Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Pokora"

Wspomnienie o mgr. inż. Andrzeju Dobroczku (1951-2016) DOI:


  Andrzej Dobroczek po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (specjalizacja - elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) 1 lutego 1976 r. rozpoczął pracę w Państwowej Dyspozycji Mocy. Został zatrudniony na Wydziale Zabezpieczeń na stanowisku specjalisty technicznego. Specjalizował się w obliczeniach równowagi dynamicznej oraz automatykach systemowych. Zagadnieniami automatyki zabezpieczeniowej i systemowej zajmował się do roku 1990, kiedy to powołano go na stanowisko kierownika Wydziału Ruchu w Krajowej Dyspozycji Mocy. Okres początku lat 90. to wielkie przemiany w kraju i związana z tym także zmiana geopolityki, polegająca na przybliżaniu się do struktur Europy Zachodniej. I właśnie system elektroenergetyczny był jedną z pierwszych struktur, która trwale przyłączyła się do połączonych systemów elektroenergetycznych Europy. Połączenie synchroniczne KSE na granicy zachodniej nastąpiło w 1995 r. Z dzisiejszej perspektywy taki stan wydaje się oczywisty, niemniej jednak należy pamiętać, że w pierwszej połowie lat 90., właśnie dzięki takim ludziom jak Andrzej Dobroczek, udało się dowieść, że polski system przesyłowy spełnia warunki techniczne i organizacyjne standardów Europy Zachodniej. Drugim, bezprecedensowym projektem nadzorowanym przez A. Dobroczka była budowa nowego punktu dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy oraz pr[...]

Transformacja elektroenergetyki wyzwaniem dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/74.2019.10.2


  Bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego (SEE) wymaga stosowania środków zapewniających ochronę obiektów i użytkowników tego SEE przed skutkami nienormalnych stanów pracy oraz środków pozwalających na przywrócenie stanu pracy normalnej w SEE po wyeliminowaniu przyczyn zakłócających ten stan. Te ważne zadania realizuje elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ) - odpowiednio - eliminacyjna i prewencyjna oraz restytucyjna. Szczególna odpowiedzialność roli EAZ eliminacyjnej powoduje, że funkcjonalność i nastawienia takiej EAZ powinny być dobrane dla każdego obiektu w sposób zapewniający jak najszybsze jego wyeliminowanie z SEE, jeśli zostanie on objęty nienormalnym stanem pracy zagrażającym bezpiecznej eksploatacji nie tylko tego obiektu, ale również innych obiektów w sąsiedztwie oraz bezpieczeństwu obsługi i użytkowników energii elektrycznej. Co więcej zadanie to musi być wykonywane z poszanowaniem przeciwstawnych wymogów, tj. wymogu ograniczenia do minimum skutków występowania stanu pracy nienormalnej w SEE (szczególnie zwarć), co powinno zapewnić niskie ryzyko eskalacji tego stanu na kolejne fragmenty SEE i wymogu zachowania selektywności działania EAZ, ustanowionego w celu minimalizacji skutków wyłączeń w SEE wywołanych zadziałaniem EAZ. Jednoznacznie obrazuje to złożoność zagadnienia doboru funkcjonalności i nastawień EAZ. Dotąd funkcjonalność i nastawienia EAZ są dobierane z najwyższą starannością, indywidualnie dla każdego obiektu, z uwzględnieniem unikalnych warunków pracy SEE spodziewanych w miejscu przyłączenia danego obiektu w SEE. Wykorzystywana przy tym wiedza jest determinowana wieloletnią praktyką, a na poprawność tego podejścia niewątpliwie wskazuje właściwe działanie EAZ w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Jednak polska elektroenergetyka stoi przed wieloma wyzwaniami determinowanymi zmianą modelu funkcjonowania KSE. Przeprowadzona identyfikacja tych wyzwań poz[...]

Przeciwdziałanie utracie synchronizmu w dużych elektrowniach za pomocą automatyki przeciwkołysaniowej i poprawy pracy zabezpieczeń DOI:10.15199/74.2015.2.1


  Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych mogą powodować utratę synchronizmu generatorów synchronicznych i towarzyszące temu asynchroniczne kołysania mocy w sieci przesyłowej lub głębokie kołysania wirników generatorów i towarzyszące temu synchroniczne kołysania mocy w sieci przesyłowej. Utracie synchronizmu przeciwdziała się, przyjmując odpowiednie kryteria w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) i dobierając właściwe środki zaradcze [1, 2]. Do środków zaradczych zalicza się m.in. wyłączanie części generatorów wykonywane w stanach zagrożenia synchronizmu przez automatykę przeciwkołysaniową APK [3, 4]. Automatykę APK czasem łączy się z automatyką odciążania sieci AO, używając skrótu APK-O. Jednak obie automatyki mogą różnić się pod względem zasady oraz szybkości działania. Ten artykuł dotyczy automatyki APK. Kołysania asynchroniczne i głębokie kołysania synchroniczne mają istotny wpływ na pracę niektórych zabezpieczeń. Zalicza się do nich: zabezpieczenia podimpedancyjne generatorów, zabezpieczenia odległościowe bloków generator-transformator, zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych, blokady kołysaniowe PSB (Power Swing Blocking) zabezpieczeń podimpedancyjnych i odległościowych, zabezpieczenia od poślizgu biegunów generatorów synchronicznych PSP (Pole Slip Protection) oraz ewentualnie zabezpieczenia rozcinające sieć OST (Out of Step Tripping), o ile są stosowane. Wszystkie te zabezpieczenia wraz z automatyką przeciwkołysaniową muszą tworzyć funkcjonalnie spójny i logiczny system ochrony przeciwdziałania skutkom kołysań mocy w sieci przesyłowej. Zagadnienia te dość szeroko omówiono w artykułach [5-7] oraz powtórzono w referacie [8]. Według grupy roboczej Power System Relaying Committee of IEEE Power Engineering Society [9] oraz informacji zawartych w [5-7] filozofia funkcjonowania omawianego systemu ochrony i jego selektywność sprowadza się do następujących ogólnych wytycznych: ● APK ma przeciwd[...]

Koncepcja procedury doboru zaczepu przesuwnika fazowego włączanego do sieci elektroenergetycznej DOI:10.15199/74.2018.3.5


  Przesuwniki fazowe (PF) w sieci elektroenergetycznej pozwalają kształtować rozpływ mocy czynnej, co jest bardzo korzystne dla operatora tej sieci. Sterowanie PF (realizowane zmianą zaczepów PF) umożliwia zmianę wartości (także kierunku przepływu) mocy, nie tylko w gałęzi z PF, ale również w ich otoczeniu sieciowym [2, 5]. Jednak podczas włączania PF mogą występować gwałtowne zmiany warunków pracy sieci, niepożądane dla jej bezpiecznej i niezawodnej pracy [1, 4]. Włączaniu PF mogą towarzyszyć znaczne udary prądowe i gwałtowne zmiany rozpływu mocy czynnej. W skrajnie niekorzystnej sytuacji może to być przyczyną awarii i zbędnych wyłączeń w sieci (także nieuzasadnionego wyłączenia dopiero co włączonego PF). Definiuje to oczekiwania operatorów sieci - zmiany warunków pracy sieci, wywołane włączeniem PF, powinny zostać wyeliminowane lub przynajmniej zminimalizowane. Dlatego znalezienie rozwiązania umożliwiającego ograniczenie niepożądanych skutków włączania PF jest bardzo ważne, mimo stosunkowo rzadkiej potrzeby włączania PF (zwykle po planowych przestojach eksploatacyjnych PF lub rzadziej awaryjnych ich wyłączeniach, także wyłączeniach linii z PF w następstwie zaistniałych zakłóceń). W artykule przedstawiono charakterystykę zmian warunków pracy sieci elektroenergetycznej towarzyszących włączaniu PF, zależnie od ustawionego w nich zaczepu oraz warunków pracy otoczenia sieciowego PF. Przyjęta metodyka badań obejmowała zarówno stan dynamiczny w początkowych chwilach czasowych operacji włączania PF, jak i stan quasi-ustalony po jego włączeniu. Do celów badań symulacyjnych opracowano m.in. dokładny model dynamiczny PF zainstalowany w stacji Mikułowa (MIK) oraz modele otoczenia sieciowego stacji MIK i Hagenwerder (HAG), do której są przyłączone napowietrzne linie 400 kV z PF. Zrealizowane wieloscenariuszowe badania symulacyjne pozwoliły zidentyfikować parametry pracy otoczenia sieciowego PF, których wpływ na skalę negatywnych zjawisk [...]

 Strona 1