Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Jan Strzałka"

90 lat działalności Oddziału Krakowskiego SEP

Czytaj za darmo! »

Około 1904 roku krakowscy elektrycy włączyli się w działalność Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (KTT), związaną m.in. z budową Elektrowni Miejskiej w Krakowie. Do najbardziej aktywnych elektryków tego okresu należeli Koledzy: Stanisław Bieliński, Henryk Dubeltowicz, Kazimierz Gayczak i Leonard Zgliński. Z ich inicjatywy w 1912 roku w Krakowie odbył się II Zjazd Elektrotechników, na którym podjęto inicjatywę utworzenia ogólnopolskiego Związku Elektrotechników Polskich. W kwietniu 1914 roku utworzono Sekcję Elektrotechniczną KTT, która zajmowała się pracami nad słownictwem elektrycznym, działalnością odczytową i sprawami koncesjonowania przemysłu elektrotechnicznego. Po pierwszej wojnie światowej działalność elektryków krakowskich koncentrowała się na tworzeniu ogólnopolskie[...]

V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna"Inżynieria Elektryczna w Budownictwie"

Czytaj za darmo! »

25 października 2012 r. w Domu Technika NOT w Krakowie odbyła się V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie". Organizatorem Konferencji był Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a współorganizatorami: Centralne Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, Polski Komitet Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Pat[...]

V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach"

Czytaj za darmo! »

24 października 2013 r. w Domu Technika NOT w Krakowie odbyła się V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach". Konferencję zorganizował Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Programowo-Organizacyjnego był dr inż. Jan Grzonkowski z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP . W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób, w tym przedstawiciele gmin, pracownicy uczelni technicznych, projektanci, reprezentanci firm eksploatujących instalacje oświetleniowe i producenci sprzętu oświetleniowego.Obrady k[...]

95 lat działalności Oddziału Krakowskiego SEP


  Początki działalności elektryków krakowskich Około 1904 r. krakowscy elektrycy włączyli się w działalność Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (KTT), związaną m.in. z budową Elektrowni Miejskiej w Krakowie. Do najbardziej aktywnych elektryków tego okresu należeli koledzy: Stanisław Bieliński, Henryk Dubeltowicz, Kazimierz Gayczak i Leonard Zgliński. Z ich inicjatywy w 1912 r. w Krakowie odbył się II Zjazd Elektrotechników, na którym podjęto inicjatywę utworzenia ogólnopolskiego Związku Elektrotechników Polskich. W kwietniu 1914 r. utworzono Sekcję Elektrotechniczną KTT, która zajmowała się: pracami nad słownictwem elektrycznym, działalnością odczytową i sprawami koncesjonowania przemysłu elektrotechnicznego. Sekcja współpracowała z Sekcją Elektrotechniczną Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Po I wojnie światowej działalność elektryków krakowskich koncentrowała się na tworzeniu ogólnopolskiej organizacji elektrotechników. W dniach 7-9 czerwca 1919 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Elektrotechników w Warszawie, zostało powołane do życia Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, przemianowane w 1926 r. na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W zjeździe założycielskim udział wzięło 17 elektryków krakowskich, którzy wygłosili 5 referatów oraz przedstawili projekt regulaminu Polskiej Delegacji Elektrotechnicznej. Koło krakowskie wraz z: warszawskim, lwowskim, łódzkim i sosnowieckim przystąpiły do Stowarzyszenia jako założycielskie, a lider elektryków krakowskich kol. Stanisław Bieliński wszedł w skład 8-osobowego Zarządu Głównego SEP, na czele którego stanął prof. Mieczysław Pożaryski. Działalność Koła i Oddziału Krakowskiego SEP w okresie międzywojennym Sekcja Elektrotechniczna przy KTT istniała formalnie do 16 czerwca 1920 r., kiedy to utworzono Koło Krakowskie SEP, liczące 26 członków. Na pierwszego prezesa Koła, przemianowanego w 1928 r. na Oddział, został wybrany kol. Stanisław Bieliński - dyrektor Elektrowni Miejskiej. Koło[...]

VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie" DOI:

Czytaj za darmo! »

19 października 2017 r. w Krakowie odbyła się VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie". Organizatorem był Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a współorganizatorami: Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Programowo-Organizacyjnego Konferencji był prof. Grzegorz Masłowski, prorektor Politechniki Rzeszowskiej i przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, przewodniczącym honorowym prof. Zdobysław Flisowski, prof. Polite[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI - Doc. dr inż. Jan Andrzej Strojny (1933-2017) DOI:


  Doc. dr inż. Jan Andrzej Strojny urodził się 21 czerwca 1933 r. we Lwowie. Jego rodzice to Tadeusz Strojny i Mieczysława Kamila z domu Mildner. Ojciec był nauczycielem fizyki (przed wojną we Lwowie, a po wojnie w Krakowie m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Nowodworskiego), a matka nauczycielką szkoły podstawowej, następnie poświęciła się prowadzeniu domu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego kol. Jan Andrzej Strojny rozpoczął studia wyższe w 1951 r. na Politechnice Wrocławskiej, ukończył je w roku 1956 na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1956 rozpoczął pracę w AGH w Katedrze Urządzeń Sieci Elektrycznych pod kierunkiem prof. Stanisława Bladowskiego. W roku 1965 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w roku 1971 został mianowany docentem. W latach 1972-1989 był kierownikiem Zakładu Technologii Urządzeń Elektroenergetycznych. W kadencji 1975-1978 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W latach 1978-1982 był zastępcą dyrektora, a w latach 1982-1984 dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki AGH. Był promotorem czterech prac doktorskich oraz recenzentem kilkunastu. Jest autorem wielu prac naukowych i publikacji z zakresu elektroenergetyki, głównie w dziedzinie kondensatorów do kompensacji mo[...]

Refleksje przed XXXVIII WZD SEP w Poznaniu DOI:

Czytaj za darmo! »

Cztery lata temu przed Zjazdem w Szczecinie pozwoliłem sobie opublikować w czasopismach stowarzyszeniowych tekst "Czy jesteśmy jeszcze Stowarzyszeniem Przyjaciół?" Zawarłem w nim moją ówczesną ocenę mocniejszych i słabszych stron Stowarzyszenia, a zakończyłem stwierdzeniem, że WZD w Szczecinie powinien dać odpowiedź na postawione wówczas tytułowe pytanie. Tekst ten praktycznie nie znalazł oddźwięku wśród aktywu SEP. Jedyną reakcją był list, który otrzymałem wtedy od prezesa Jacka Szpotańskiego. Nie będzie nietaktem, jeśli przytoczę jedno, jakże wymowne i ciągle aktualne zdanie z listu prezesa, które brzmiało następująco: Pamiętajmy, że nie walka a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co jest daleko trudniejsze od walki, może dać spokój i względną odrobinę szczęścia. Jesteśmy niemal cztery lata po Zjeździe w Szczecinie, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć. Nie jestem już członkiem Zarządu Głównego SEP i wiceprezesem, więc mogę sobie pozwolić na ocenę tego, co miało miejsce przed Zjazdem w Szczecinie, ocenę zdarzeń zjazdowych i wreszcie ocenę prawie czterech lat obe[...]

Konferencja naukowa IV Sympozjum Historia Elektryki DOI:


  W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Domu Technika NOT w Krakowie odbyła się konferencja naukowa IV Sympozjum Historia Elektryki zorganizowana przez Oddział Krakowski SEP i Centralną Komisję Historyczną SEP. Współorganizatorami konferencji były: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Oddział Krakowski PTETiS, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Krakowie, Komitet Elektrotechniki PAN, a patronat honorowy nad konferencją sprawowali: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat medialny nad konferencją sprawowały: redakcja czasopisma Energetyka, redakcja czasopisma Wiadomości Elekt[...]

Nowe rozwiązania techniczne i propozycje prowadzenia eksploatacji obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Współczesne rozwiązania techniczne obiektów elektroenergetycznych muszą uwzględniać realia gospodarki rynkowej i coraz mocniej słyszalny głos środowiska naturalnego i jego obrońców. W artykule przedstawiono wybrane przykłady sposobów realizacji stacji i linii elektroenergetycznych, które powstały jako odpowiedź na potrzebę ograniczania kosztów i miały zahamować degradację środowiska naturalnego.[...]

 Strona 1