Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA MITKA"

PRÓBA CIĄGŁEGO WYCISKANIA NA KOLE MATERIAŁÓW LITYCH I SYPKICH


  Tematyka artykułu dotyczy metody ciągłego wyciskania na kole, powszechnie znaną jako metoda CRE (Continuous Rotary Extrusion) lub Conform. Opisuje on próbę ciągłego wyciskania na kole materiałów wsadowych litych, takich jak walcówka aluminiowa i pręty ze stopu 7075 oraz materiałów sypkich; chipsów ze stopu 7475 uzyskanych na drodze szybkiej krystalizacji. Próba wyciskania na kole została przeprowadzona na urządzeniu MC‐260 firmy Meltech‐Confex zainstalowanym w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddziale Metali Lekkich w Skawinie do celów badawczych. Przedstawiono krótki opis metody ciągłego wyciskania na kole oraz metodykę badawczą i wyniki obserwacji mikrostruktury otrzymanych wyrobów. Słowa kluczowe: Conform, ciągłe wyciskanie na kole, konsolidacja, profile Mgr inż. Monika Mitka, dr inż. Wojciech Szymański — Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie. Rudy Metale R56 2011 nr 7-8 UKD 620.17:620.18:669-126:621.762: :621.777:669.715:669-17:669-422 406 THE TRIAL OF CONTINUOUS ROTARY EXTRUSION OF SOLID AND POWDERY MATERIALS The paper presents method of Continuous Rotary Extrusion (CRE) popularly known as the Conform method. The article describes process of continuous extrusion carried out by authors. The feed for extrusion was solid materials (aluminium and 7075 series alloy rods) and also powdery materials (7475 alloy chips casted in rapid solidification method). Extrusion of these materials was conducted on rotary extrusion machine MC‐260 produced by Meltech‐Confex installed in Institute of Non‐Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina destined for investigations. This article presents a brief description of continuous rotary extrusion. Methods of investigations and results of microst[...]

WYTWARZANIE ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA STOPACH ALUMINIUM SERII 40000 METODĄ ELEKTROPLAZMOWĄ ORAZ KONWENCJONALNĄ DOI:10.15199/67.2019.10.3


  WSTĘP Stopy serii 40000 występują w grupie stopów: odlewniczych, utwardzalnych i nieutwardzalnych oraz nadających się do przeróbki plastycznej. Najbardziej rozpowszechnione w budowie maszyn i urządzeń są stopy z krzemem. Skład chemiczny oraz struktura odlewniczych stopów aluminium mają istotny wpływ na proces wytwarzania warstw powierzchniowych (w szczególności utleniania) i ich właściwości [4]. Ze względu na wydzielenia składników stopowych na stopach o dużej zawartości krzemu uzyskuje się warstwy tlenkowe o nierównomiernej budowie. Barwa powłok zależy od procentowej zawartości krzemu. Krzem tworzy związki metaliczne z żelazem i glinem α-AlFeSi, β-AlFeSi oraz magnezem Mg2Si [2]. Związki międzymetaliczne α-AlFeSi podczas utleniania anodowego rozpuszczają się niezupełnie. W części pozostają w powłoce, co ma wpływ na barwę, przeźroczystość i ciągłość warstewki tlenkowej [6, 9]. W wysokokrzemowych stopach występuje w postaci cząstek Si. Krzem ma korzystny wpływ na jakość powłok w przypadku obecności żelaza. Do zawartości 1% powłoka tlenkowa jest jasna i przeźroczysta, nawet gdy w strukturze występują duże niejednorodności. Powyżej 3% zawartości krzem jest nieroztwarzalny w elektrolicie i odkłada się w warstwie anodowej nadając jej odcienie szarości, czerni lub fioletu [3]. Trudno jest utrzymać jednolitość barwy. Stopy zawierające większe ilości krzemu ulegają znacznie trudniej utlenianiu, powłoki są cieńsze, mniej porowate przez co gorzej się barwią, a także występuje duża ziarnistość struktury [5]. MATERIAŁ DO BADAŃ I OPIS EKSPERYMENTU Badano stop G-AlSiMg w którego skład wchodzą dodatki stopowe w ilościach Si 4,9% i Mg 0,35%. Z materiału wyjściowego w postaci pręta (odlew kawitacyjno-grawi- KATARZYNA WALA MAREK NOWAK ANNA KOZIK BOGUSŁAW AUGUSTYN MONIKA MITKA 20 DOI 10.15199/67.2019.10.3 WYTWARZANIE ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA STOPACH ALUMINIUM SERII 40000 METODĄ ELEKTROPLAZMOWĄ ORAZ KONWENCJONALNĄ [...]

 Strona 1