Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz WÓJCIK"

Profesjonalny barman radzi

Czytaj za darmo! »

Technika pracy za barem to niezwykle ważny element, na który chcemy zwrócić uwagę zarówno młodych, początkujących barmanów, jak również wszystkich zwolenników sportowej rywalizacji na konkursach barmańskich. Prezentowane w tym dziale rady barmana profesjonalisty są materiałem szkoleniowym dla zawodników, a zarazem stanowią kompendium wiedzy bardzo przydatnej w codziennej pracy za barem.Wypracowanie indywidualnego stylu pracy barmana-klasyka wymaga dużej wiedzy fachowej, popartej kilkuletnim doświadczeniem pracy w zespole, w barze nastawionym na wysoki standard świadczonych usług. Wiedza towaroznawcza oraz miksologiczna jest niezbędna na etapie przygotowania stanowiska pracy, odpowiedniego układu alkoholi i ingrediencji bezalkoholowych, stworzenia oryginalnej karty dri[...]

Profesjonalny barman radzi

Czytaj za darmo! »

Technika pracy za barem to niezwykle ważny element, na który chcemy zwrócić uwagę zarówno młodych, początkujących barmanów, jak również wszystkich zwolenników sportowej rywalizacji na konkursach barmańskich. Prezentowane w tym dziale rady barmana profesjonalisty są materiałem szkoleniowym dla zawodników, a zarazem stanowią kompendium wiedzy bardzo przydatnej w codziennej pracy za barem.To kolejny krok po schłodzeniu szkła. W zależności od tego, z jakiego narzędzia mikserowego korzystamy, można wykonać następujące czynności:  shaker 3-częściowy typu "amerykańskiego"; napełnienie kubka mikserowego lodem w ilości, która pozwoli na swobodne wlanie ingrediencji, z wykluczeniem możliwości przelania. W kategorii after dinner, pre-dinner - korzystając ze szkła typu cocktail glass - można shakerować 4 porcje w jednym kubku; w kategorii long drink zalecane jest zastosowanie 2 shakerów typu amerykańskiego o pojemności 700 ml, ewentualnie jednego shakera o większej pojem[...]

Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej DOI:10.15199/24.2017.8.8


  Wprowadzenie. W ostatnich latach przemysł w sek torze kolejnictwa znacznie zwiększa produkcję nowocze snych składów kolejowych. Wymaga to od producentów wykonania większej ilości gotowych składów, przy zachowaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wy konania gotowego produktu [1, 2]. Wiele podzespołów z których zbudowane są lokomotywy oraz wagony produkowane jest metodami przeróbki plastycznej. Do tych podzespołów zaliczane są między innymi zestawy kołowe (osie oraz koła wagono we). Zestaw kołowy jest to najważniejszy element tech niczny pojazdów szynowych, który realizuje ruch jezdny pojazdu. Od jakości wykonania i stanu technicznego tego elementu zależy bezpieczeństwo osób i rzeczy przewożo nych takim pojazdem [3]. Zestaw kołowy zbudowany jest z trzech głównych ele mentów: węzłów łożyskowych, osi oraz kół połączonych z nią w sposób trwały. Dodatkowo montowane są elementy zespołu hamulcowego [4]. Wyróżnia się 3 rodzaje zesta wów kołowych: 1-zestaw kołowy toczny zwykły, 2-zestaw kołowy toczny z tarczami hamulcowymi mocowanymi na osi, 3-zestaw kołowy toczny z tarczami hamulcowymi na kołach. Rysunek 1 przedstawia dwa różne rodzaje osi wago nowych stosowanych do budowy pojazdów szynowych, osie zestawów przystosowanych do układu hamulcowego opartego na klockach hamulcowych oraz osie do zestawów opartych na systemie tarczowym. Osie wagonowe zbudowane są minimum z trzech stop ni. Pierwszy stopień pełni funkcję czopa łożyskowego, na którym montuje się maźnice z łożyskami tocznymi. Kolej ny stopień jest to czop osadczy (podpiaście koła) koła wa gonowego, które wciskane jest na zimno za pomocą prasy hydraulicznej. Ostatnim głównym stopniem jest wł[...]

Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego DOI:10.15199/24.2018.9.9


  Wprowadzenie. Przedsiębiorstwa z branży obróbki plastycznej metali bezustannie dążą do optymalizacji kosztów produkcji i czasu projektowania nowych procesów wytwarzania, przy czym wymagana jest coraz wyższa jakość wytwarzanych produktów. Do optymalizacji wykorzystywane są różne metody usprawniające projektowanie technologii obróbki plastycznej metali, które jednocześnie ograniczają kosztowne badania na materiale rzeczywistym w warunkach przemysłowych. Zastosowanie takich technik pozwala na wykonywanie badań w warunkach laboratoryjnych. Do metod wykorzystywanych przez technologów projektujących procesy przeróbki plastycznej metali zaliczane są dwie techniki: modelowanie matematyczne (numeryczne) oraz fizyczne. Modelowanie numeryczne wykorzystuje oprogramowania komputerowe wykorzystujące metody oparte na elementach skończonych. Metody komputerowe pozwalają na uzyskanie wyników dla brył o skomplikowanej geometrii. Głównym ograniczeniem symulacji komputerowych jest niepewność uzyskanych wyników, która może być spowodowana na przykład złym doborem warun���������ków brze-􀀐 gowych [3, 11]. Modelowanie fizyczne polega na zastąpieniu materiału rzeczywistego (przedmiotu obrabianego, narzędzia) materiałem modelowym. Proces modelowania fizycznego opiera się na czterech głównych kryteriach, opisujących podobieństwo materiału rzeczywistego z modelowym. Do kryteriów opisujących podobieństwo materiałów zaliczane są: podobieństwo krzywych płynięcia dla materiału rzeczywistego i modelowego, podobieństwo warunków tarcia, podobieństwo kształtu narzędzi oraz podobieństwo kinematyki procesu [7]. W modelowaniu fizycznym wyróżnia się dwie grupy materiałów: materiały modelowe metaliczne oraz materiały niemetaliczne. Grupa materiałów metalicznych zawiera m.in. ołów, cynę, sód, ind, aluminium, miedź, natomiast do grupy materiałów niemetalicznych zaliczane są m.in. plastelina[...]

Wpływ temperatury i smarowania na współczynnik pary trącej plastelina handlowa - kopolimer abs DOI:10.15199/24.2018.10.7


  Wprowadzenie. Badania procesów obróbki plastycznej metali mogą być realizowane z wykorzystaniem dwóch ty- powych metod: metody matematycznej oraz metody mode- lowania fizycznego. Symulacje numeryczne są zaliczane do metod matema- tycznych, pozwalają one na uzyskanie wyników dla ele- mentów o skomplikowanych kształtach, gdzie przeprowa- dzenie obliczeń analitycznych jest często niemożliwe lub bardzo trudne. Symulacje komputerowe charakteryzują się łatwością przeprowadzania badań. Głównym ogranicze- niem metody numerycznej jest niepewność uzyskanych wyników [2, 5]. Modelowanie fizyczne jest metodą ułatwiającą analizo- wanie oraz badanie przebiegów procesów technologicz- nych obróbki plastycznej. Ideą modelowania fizycznego jest zastąpienie materiału rzeczywistego materiałem mode- lowym. W literaturze specjalistycznej wielokrotnie przed- stawiano wyniki badań doświadczalnych [8, 13] mających na celu wyznaczenie własności mechanicznych materiałów wykorzystywanych do modelowania fizycznego procesów obróbki plastycznej metali kształtowanych na gorąco. Proces modelowania fizycznego oparty jest na podobień- stwie materiału rzeczywistego i modelowego. Do głównych kryteriów podobieństwa zalicza się: podobieństwo krzy- wych płynięcia dla materiału modelowego i rzeczywistego, podobieństwo kształtu narzędzi, podobieństwo kinematyki procesu oraz podobieństwo warunków tarcia [4, 14]. Podobieństwo warunków tarcia materiału rzeczywistego oraz modelowego powinno być jak największe, aby uzy- skać bardziej dokładne wyniki badań fizycznych. Tarcie w obróbce plastycznej jest to zespół zjawisk wy- stępujących pomiędzy narzędziami, a materiałem odkształ- canym. Siły tarcia determinują przebieg procesu wpływając na niejednorodność rozkładu naprężenia i odkształcenia, kinematykę płynięcia materiału oraz rozkład temp[...]

Monitoring i zdalne sterowanie instalacjami KNX TP za pośrednictwem telefonii komórkowej

Czytaj za darmo! »

Artykuł ten jest poświęcony monitoringowi oraz zdalnemu sterowaniu instalacjami inteligentnymi KNX TP za pośrednictwem telefonu komórkowego. Omówione zostały w nim zagadnienia związane z ogólną i logiczną strukturą systemu sterowania oraz budową aplikacji informatycznej, pozwalającej na realizację wymienionych zadań za pomocą telefonu komórkowego. Przedstawione zostały praktyczne aspekty budowy aplikacji informatycznej oraz przykład jej wdrożenia w warunkach laboratoryjnych. Scharakteryzowano potrzebne urządzenia oraz składniki oprogramowania. Abstract. The article concerns monitoring and remote control of intelligent installation KNX TP via mobile phone. Issues connected with generic and logical structure of the control system and with creation of a software application, which enables realisation of the mentioned tasks by means of mobile phone, have been discussed. Practical aspects concerning creation of the software application and example of its implementation in laboratory conditions have been presented. Needed devices and software components have been characterised. (Monitoring and remote control of KNX TP installations via mobile communication systems). Słowa kluczowe: instalacje KNX TP, monitoring, zdalne sterowanie, telefonia komórkowa. Keywords: KNX TP installations, monitoring, remote control, mobile communication systems. Wprowadzenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systemu rozproszonego, który umożliwia użytkownikom monitorowanie i zdalne sterowanie urządzeniami instalacji inteligentnej KNX TP, za pośrednictwem telefonu komórkowego. Instalacja inteligentna KNX TP [1, 2] jest zdecentralizowanym systemem sterowania stosowanym w nowoczesnych budynkach. Zastosowanie instalacji KNX TP w obiektach budowlanych pozwala na zmniejszenie zużycia energii, podnosi poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania pomieszczeń. Wykorzystanie bezprzewodowego systemu monitorowania i zdalnego sterowania instalacjami KNX TP może[...]

Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.12


  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań warunków tarcia w zakresie parametrów kształtowania plastycznego na gorąco stopu magnezu AZ31. Celem badań było wyznaczenie wartości czynników i współczynników tarcia charakteryzujących odpowiednio model tarcia stałego oraz model Coulomba przy różnych warunkach smarowania. W badaniach zastosowano metodę spęczania pierścieni. Próbki ze stopu AZ31 nagrzewano do temperatur: 250°C, 350°C oraz 450°C. Testy wykonano w warunkach tarcia suchego oraz z zastosowaniem smarów: łoju z grafitem oraz na bazie dwusiarczku molibdenu. Wartości czynników i współczynników tarcia wyznaczono na podstawie porównania wyników doświadczalnych z rezultatami symulacji przeprowadzonych testów. Za optymalną przyjmowano taką wartość współczynnika lub czynnika tarcia, która zapewniła najlepszą zbieżność pomiędzy teoretycznymi i doświadczalnymi wymiarami spęczonych próbek. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono wpływ temperatury na warunki tarcia oraz skuteczność użytych smarów w odniesieniu do badanego stopu. The paper reports the results of investigations of friction in metal forming of AZ31 magnesium alloy. The aim of the investigation was to determine both friction factors and coefficients of friction for the constant friction model and the Coulomb model of friction with respect to temperature in hot metal forming processes for this alloy using different lubricants. The tests were performed by the upsetting method for rings. Ring-shaped specimens made of AZ31 magnesium alloy were heated to 250°C, 350°C and 450°C. The tests were performed under dry friction conditions using two types of lubricants: tallow with graphite and molybdenum disulfide. Friction factors and coefficients of friction were determined based on the experimental and numerical results. The values of friction factors and coefficients of friction showing the best agreement between the numerical and experimental results of specimen dimensions were considered op[...]

WPŁYW KSZTAŁTU KOŁNIERZA NA PRZEBIEG PROCESU WALCOWANIA ŚRUBOWEGO DOI:10.15199/67.2016.9.3


  W artykule przeanalizowano wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego. Rozważono 2 przypadki kształtowania, w których wykorzystano walce z kołnierzem śrubowym oraz z kołnierzem płaskim, o stopniowo zwiększającej się wysokości i szerokości. Wykonano symulacje numeryczne metodą elementów skończonych, na podstawie których stwierdzono, że bardziej korzystne jest kształtowanie walcami z kołnierzami klinowymi. Korzystanie z takich narzędzi jest mniej energochłonne, prowadzi do mniejszego wychłodzenia kształtowanego materiału oraz zmniejsza prawdopodobieństwo pękania materiału w strefie osiowej. Słowa kluczowe: walcowanie śrubowe, narzędzia, MES THE EFFEC T OF COLLAR SHAPE IN A HE LICA L ROLLIN G PR OCESS The paper investigates the effect of shape of the applied collar in a helical rolling process. Two cases of this forming process are examined: helical rolling by rolls with a wedge collar and helical rolling by rolls with a flat collar characterized by increasing height and width. The results of numerical simulations by the finite element method demonstrate that the forming process using the rolls with wedge collars is more effective. The use of these tools is less energy-consuming; it results in lower cooling of material and reduces the risk of material cracking in the axial zone. Keywords: helical rolling, tools, FEM.Wprowadzenie Stopniowane osie i wały są szeroko wykorzystywane w budowie maszyn. Obecnie elementy tego typu są wytwarzane przede wszystkim metodami obróbki skrawaniem z prętów lub odkuwek (w przypadku produkcji seryjnej i masowej). Odkuwki wałków mogą być wykonane wieloma sposobami, z których najczęściej stosowane są: kucie matrycowe na prasach kuźniczych lub młotach, kucie na kuźniarkach, kucie na kowarkach, wyciskanie oraz walcowanie poprzeczno-klinowe. Pomimo tak wielu dostępnych metod wytwarzania odkuwek, ciągle poszukiwane są no[...]

Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika DOI:10.15199/24.2018.3.3


  Wstęp. Modelowanie procesów obróbki plastycznej może być realizowane w sposób fizyczny lub numeryczny. W obecnych czasach modelowanie numeryczne stało się nieodzownym narzędziem przy uruchamianiu i testowaniu nowych technologii [1-5]. Do najważniejszych zalet MES należy zaliczyć: szybkość obliczeń przy złożonych kształ􀀐 tach, możliwość wyznaczania złożonego stanu naprężenia oraz odkształcenia, prognozowanie stateczności procesu oraz ciągłości materiału (pęknięcia), a także szacowanie zapotrzebowania energetycznego potrzebnego do realizacji procesu. Wadami metody jest rozbieżność wyników wyni􀀐 kająca z zbyt dużych uproszczeń modeli konstytutywnych oraz warunków brzegowych. Odmienność wyników nume􀀐 rycznych od rzeczywistych wynika również z idealizacji dokładności wykonania narzędzi oraz dokładności maszy􀀐 ny. W dzisiejszych czasach MES jest uznanym standardem a w wielu przypadkach dopełnieniem obliczeń numerycz􀀐 nych jest ciągle walidacja wyników w warunkach rzeczy􀀐 wistych. Pomimo istnienia zaawansowanych technik obliczeń nu􀀐 merycznych, modelowanie fizyczne jest ciągle stosowane i pozwala wykryć uchybienia popełnione w trakcie obliczeń numerycznych [6-8]. Najlepsze dopracowanie technologii wytwarzania zapewniają próby przemysłowe jednak są bardzo kosztowne oraz wymuszają wprowadzanie przerw produkcyjnych. Alternatywą dla prób w warunkach prze􀀐 mysłowych są badania fizyczne z wykorzystaniem mate􀀐 riałów modelowych, które pozwalają ograniczać koszty wdrożeniowe. W mo[...]

Analiza procesu przepychania bez trzpienia półfabrykatów rurowych DOI:10.15199/24.2019.7.1


  Wstęp. Kształtowanie wyrobów drążonych z wsadów rurowych wymaga specjalnego podejścia, ze względu na możliwość niekontrolowanego płynięcia materiału wewnątrz półfabrykatu rury. W niektórych przypadkach część wewnętrzna rury kontrolowana jest przez specjalny rdzeń nazywany trzpieniem [1]. W innych przypadkach część wewnętrzna odkuwki drążonej kształtowana jest swobodnie [2]. Kształtowanie osiowosymetrycznych wyrobów drążonych może być realizowane typowymi technologiami, które są stosowane również w przypadku produkcji wyrobów pełnych [3, 4]. W innych przypadkach podejście do kształtowania wyrobów drążonych jest niekonwencjonalne i stosowane są technologie dedykowane tylko wyrobom drążonym [5]. Do kształtowania wyrobów drążonych można zastosować również technologię przepychania, która często nazywana jest wyciskaniem w matrycach otwartych z ang. open-die extrusion [6]. Przepychanie wyrobu drążonego, bez trzpienia dopasowanego do otworu wewnętrznego rury może powodować wzrost grubości ścianki. Takie przepychanie rury przez stożkową matrycę można nazwać obciskaniem. W pracy [7] można znaleźć informację, że przepychanie rury przy stosunku g/d < 0,025 grozi utartą stateczności kształtu rury (wyboczenie). Według tego samego źródła, procesów obciskania nie prowadzi się przy stosunkach g/d większych od 0,16. W niniejszej pracy postanowiono zatem przeanalizować przypadek przepychania rur grubościennych. Założenia i metodyka. Schemat analizowanego procesu został zobrazowany na rys. 1. Proces został przeanalizowany numerycznie przy użyciu oprogramowania Deform 2D. Model materiałowy rury został zaczerpnięty z biblioteki użytego oprogramowania i była to stal 42CrMo4. Proces realizowany był w wa[...]

 Strona 1  Następna strona »