Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Bień"

Znaczenie pomiarów elektrycznych dla oceny pracy systemu elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto problem pomiarów zaburzeń w napięciu sieci elektroenergetycznej dostarczającej energię elektryczną do odbiorników (zwłaszcza dużej mocy), z których znaczna część zmienia w czasie swoje parametry i dynamicznie oddziałuje na system elektroenergetyczny [1]. Tematyka ta należy do obszernej i cieszącej się nieustannym zainteresowaniem grupy zagadnień, które określa się jako metody oceny jakości energii elektrycznej. Polegają one w skrócie na liczbowym określeniu miar wskaźników, które charakteryzują odstępstwa rzeczywistego sygnału napięcia sieci od sygnału sinusoidalnego o nominalnych parametrach. W zakresie tej grupy tematycznej w każdym kwartale roku pojawia się kilka znaczących artykułów w czasopismach o obiegu międzynarodowym. Ukazało się też wiele książek [2, 3]. Wyłącznie tej tematyce są poświęcone czasopisma i konferencje o dużej randze. Ma ona też znaczny udział w materiałach konferencyjnych z zakresu pomiarów. W opublikowanym w Polsce opracowaniu, wydanym w ramach europejskiego programu Leonardo - Edukacja i Kultura: Dán A., Santarius P., Gavlas J., Kužela M.: "Jakość energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia. Zmiana zasad projektowania sieci dla poprawy jakości energii elektrycznej" (Wrocław, 2002), twierdzi się, że: "niska jakość zasilania energią elektryczną kosztuje przemysł europejski ponad 10 mld euro rocznie", oraz że "około 50% budynków w Europie doświadcza poważnych problemów z jakością zasilania". Publikacja Manson J., Targosz R.: "European Power Quality Survey Report" (November 2008), szacuje te straty już na 150 mld euro. Obserwując pracę systemu elektroenergetycznego można przypuszczać, że trend wzrostowy jest utrzymany. Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób można ograniczyć negatywne zjawiska w sieci elektroenergetycznej prowadzące do takich strat? Podstawą jest obserwacja stanu pracy systemu elektroenergetycznego, czyli pomiary jego parametrów. Publikacja ta jest próbą syntety[...]

Właściwości czasowe interfejsu USB we wbudowanych systemach pomiarowo-sterujących

Czytaj za darmo! »

Streszczenie.Ważnym aspektem projektowania współczesnych systemów pomiarowo-sterujących opartych o mikrokomputery i pracujących w czasie rzeczywistym jest ocena własności ich interfejsów. Autorzy przeprowadzili testy i analizę pracy łącza USB w układzie złożonym mikrosystemu SoC (System on chip) z rdzeniem ARM7 i komputera PC pod kontrolą systemu Windows. Przedstawiono zmierzone eksperymentalnie wyniki właściwości przepustowych i czasowych łącza USB. Wyniki badań eksperymentalnych są wytycznymi do projektowania wbudowanych systemów pomiarowo-sterujących. Autorzy wykazali, że interfejs USB w mikrosystemie SoC może mieć dużą przepustowość, nawet do 400kB/s. Abstract. Interface property evaluation of the microcomputers working in the real time is an important aspect of the modern measuri[...]

An induction motor speed measurement method based on supplying current analysis

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony tekst opisuje nową technikę pomiaru prędkości obrotowej - poślizgu silnika indukcyjnego. Prezentowana metoda opiera się o analizę czasowo-częstotliwościową prądu zasilania silnika w jednej fazie. Wyznaczana jest interpolowana DFT w analizowanych oknach czasowych, tak by uzyskać konieczną rozdzielczość częstotliwościową spektrogramów prądu. Poślizg i prędkość obrotowa wyznaczana jest na podstawie fluktuacji amplitudy podstawowej harmonicznej. Opisano wyniki badań laboratoryjnych metody. (Pomiar prędkości obrotowej silnika indukcyjnego w oparciu o analizę widmową prądu zasilania) Abstract. We present a new technique for estimating speed and slip of the induction motor. The method is based on the time-frequency analysis of the current supplying the motor. Interpolated DFT, computed in the sliding time window, is used for obtaining current spectrograms with high frequency resolution. The speed and the slip are estimated from the fluctuation of amplitude of the main current harmonic. The proposed method is validated by laboratory experiment. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, poślizg, prędkość obrotowa, interpolowane DFT, analiza czasowo-częstotliwościowa. Keywords: induction motor, slip, rotational speed, interpolated DFT, time-frequency analysis. Introduction The need of the speed measurement of induction motors working in the inaccessible and important places is often necessary. The possibility of on-line digital processing of voltage and current measurement signals caused rapid development of the induction motor speed measuring methods. The methods for the induction motor speed measurement described in scientific literature and patents are based on the two following procedures: - spectral analysis around the current induction motor main frequency (electricity) or detection of its envelope [1], [2], [3], [4] and patents: SU 1037401 A, DE 100 56 199 A 1, United States Patent 4,358,734 - spectral analysis in the frequency [...]

Analiza prawna i ekonomiczna efektywności eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznej DOI:10.15199/74.2018.8.2


  Technologie wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej znane są od dziesięcioleci, swoich zwolenników i sceptyków miały od zawsze. Ważny jest jednak fakt, że w ostatnich latach zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym fotowoltaiki wyraźnie wzrosło. Wpływ na to bezwzględnie mają: malejące ceny instalacji fotowoltaicznych, a rosnące ceny energii z sieci, zwiększenie efektywności konwersji energii słonecznej, uwarunkowania prawne oraz fakt, że Polski sektor energetyczny oparty jest głównie na węglu, co wiąże się z emisją szkodliwych gazów (głównie CO2) [7]. Rozwój technologii fotowoltaicznych jest więc ważny w wielu aspektach, jednak inwestorzy sektora gospodarstw prywatnych najbardziej skupiają się na ekonomicznych i finansowych wskaźnikach inwestycji. Upatrując w nich formę oszczędności w domowym budżecie. Proces przyłączania mikroinstalacji do sieci Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, największy przyrost mocy zainstalowanej z instalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne, w porównaniu z latami ubiegłymi odnotowano w 2015 r., w porównaniu z 2014 r. zanotowano ponad siedmiokrotny przyrost liczby instalacji fotowoltaicznych. Z najnowszych danych URE (tab.) na koniec I kwartału 2018 r., moc zainstalowana w elektrowniach słonecznych wynosiła ok. 110,56 MW. Tak szybki rozwój fotowoltaiki nastąpił dzięki rozporządzeniom prawnym, które to zgodnie z Ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [10], miały wprowadzić taryfy gwarantowane dla właścicieli najmniejszych systemów oraz ułatwienia prawne związane z przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych. Prawo energetyczne informuje również, że mikroinstalacje przyłącza się do sieci elektroenergetycznej jedynie na podstawie zgłoszenia, co więce[...]

Profilowanie odbiorcy energii elektrycznej – proste i wydajne informacyjnie DOI:10.15199/74.2019.3.8


  Od kilku lat operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) sukcesywnie wymieniają starsze liczniki energii elektrycznej na liczniki inteligentne, tzw. smart, które często stają się częścią całej infrastruktury pomiarowej - smart grid [3]. Mimo to liczniki smart stanowią jak dotąd niewielki ułamek liczników w Polsce: poniżej 8% wg danych Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) z 2016 r. [1]. Dlatego też na rynku pojawiły się rozwiązania, które umożliwiają nadanie istniejącym, zazwyczaj "nieinteligentnym" licznikom funkcjonalności liczników typu smart. Umożliwiają one prowadzenie pomiarów zużycia energii elektrycznej w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a także przesyłanie tych danych do chmury obliczeniowej w celu ich szczegółowej analizy. Monitorowanie i analiza zużycia energii elektrycznej przez użytkownika końcowego może przynieść wiele korzyści [2, 4]. Na ich podstawie odbiorca może np. podjąć decyzję o zmianie taryfy. Może też sprawdzić, które urządzenia są najbardziej energochłonne, by wymienić je na oszczędniejsze lub włączać je w porze, gdy stawka za energię elektryczną jest najniższa. Ma to szczególne znaczenie w czasach, kiedy energia elektryczna staje się coraz kosztowniejsza. Z kolei bieżące monitorowanie zużycia energii przez DSO może umożliwić zaoferowanie odbiorcy innej taryfy, także dzięki możliwości zastosowania taryf dynamicznych. Zaawansowane analizy zużycia energii elektrycznej mogą być korzystne zarówno dla małego odbiorcy, np. gospodarstwa domowego, jak i dla odbiorcy biznesowego - małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa. Wprawdzie w niniejszym artykule przedstawiamy analizę zużycia energii elektrycznej dla odbiorcy "domowego", będziemy jednak chcieli pokazać, że podobny proces można przeprowadzić także dla większych odbiorców biznesowych.Pomiar zużycia energii Na rynku po[...]

Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Dokładność nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina części systemu elektroenergetycznego, widzianej z punktu pomiaru w stronę zasilania, jest silnie uzależniona od poziomu pobudzenia, którym w tym wypadku są zmiany obciążenia występujące podczas normalnej pracy systemu. W sytuacji, gdy parametry strony badanej również ulegają zmianom podczas eksperymentu, wyniki mogą być błędne. W artykule wskazano jak, na podstawie znajomości specyfiki pracy systemu energetycznego, wybrać lokalizację nieinwazyjnego pomiaru, która ograniczy wpływ zmian parametrów strony badanej na wyniki pomiaru. Jako potwierdzenie stawianych tez przedstawione są przykładowe wyniki pomiarów na obiektach rzeczywistych.. Abstract. The accuracy of noninvasive determination of part of power system modeled as a Thevenin circuit, seen from the measurement location toward the supply, strongly depends on excitation level, which, in this case, are natural load changes. If a source (analyzed) side parameters change during an experiment, results can be wrong. The article points out how, based on a character of power grid operation, to choose a non-invasive measurement location in order to limit influence of parameter changes on obtained results. Real-world measurement results are presented as a confirmation of presented theses. (Measurement location problem in noninvasive determination of Thevenin model of the power system). Słowa kluczowe: impedancja harmoniczna, system elektroenergetyczny, eksperyment nieinwazyjny Keywords: harmonic impedance, power system, noninvasive experiment Wprowadzenie Impedancja harmoniczna źródła jest parametrem pozwalającym na ocenę stanu systemu zasilającego w punkcie pomiaru. Impedancją harmoniczną nazywamy zastępczą widmową impedancję modelu Thevenina systemu energetycznego uogólnionego na zadany przedział częstotliwości, wyznaczoną z punktu pomiaru w stronę zasilania. Takie uogólnienie jest równoznaczne z linearyzacją b[...]

 Strona 1