Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ WŁÓKA"

ZAŁOŻENIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W SEKTORZE PRODUKCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (SEE) DOI:10.15199/67.2019.8.2


  Gospodarka o obiegu zamkniętym - GOZ (ang. circular economy) jest systemem gospodarczym Unii Europejskiej (UE), w którym produkty i zasoby są bardziej racjonalnie wykorzystywane, a odpady, jeśli powstają, stają się cennym surowcem [7, 8]. Komisja Europejska (KE) w swoich komunikatach dotyczących GOZ podkreśla, że przechodzenie na GOZ jest kluczowym elementem realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [6]. Ponadto, KE wyraźnie wskazuje, że proces transformacji w kierunku GOZ dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu, i świadomego zaangażowania zarówno organów ustawodawczych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, jak i samych konsumentów [9]. Jedną z gałęzi przemysłu, który jest szczególnie uwzględniany w zapisach KE dotyczących GOZ, jest sektor produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), który generuje z roku na rok coraz większą ilość e-odpadów [11], czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), takiego jak: komputery, lodówki, telewizory, telefony komórkowe i inne [8]. Z uwagi na to, iż e-odpady są jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE oraz zawierają surowce krytyczne i materiały szla- 64 nr 8 8-14 8 Rudy Metale 2019, R. 64, nr 8 9 ?? budowanie tzw. społeczeństwa recyklingu poprzez zachęcanie do segregacji i stosowanie systemów zbiórki minimalizujących koszty recyklingu oraz ponownego wykorzystania, ??wspieranie grupowania działań mających na celu zapobieganie przeznaczaniu produktów ubocznych na odpady (symbioza przemysłowa), ?? stymulowanie warunków sprzyjających bardziej racjonalnym wyborom konsumentów poprzez oferowanie usług dzierżawy, wynajmu lub współużytkowania, stanowiących alternatywę dla posiadania produktów na własność [7]. W grudniu 2015 r. KE przedstawiła plan działania UE dotyczący GOZ [8], w którym wskazała 54 działania mające na celu pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwest[...]

 Strona 1