Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Świniarski"

Bezpieczeństwo cybernetyczne transmisji danych pomiędzy systemami nadrzędnymi a telemetrycznymi sterownikami obiektowymi na potrzeby energetyki w świetle wymagań normy IEC 62351 DOI:10.15199/74.2019.6.1


  W związku z wejściem w życie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 25 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1560) [13], której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, szczególnie istotne jest przełożenie zapisów tej ustawy na działania praktyczne, dotyczące wspomnianego bezpieczeństwa systemów i urządzeń stosowanych w energetyce. W nawiązaniu do wymagań tej ustawy wszystkie ściśle rzecz biorąc interfejsy systemów informatycznych energetyki powinny być zabezpieczane przed potencjalnie możliwymi atakami cybernetycznymi. Szczególnym przypadkiem są interfejsy sterowników mających zastosowanie w zakresie pomiarów i sterowania w obszarze szeroko rozumianej automatyzacji sieci elektroenergetycznych różnych napięć (pomiary prądów zwarciowych, pomiary napięcia w głębi sieci, sterowanie rozłącznikami na słupach sieci napowietrznych i w rozdzielnicach sieciowych, obsługa stacji meteorologicznych instalowanych na słupach sieci obejmowanych systemami dynamicznej obciążalności linii). Mowa tu o interfejsach służących do transmisji danych pomiędzy sterownikami a systemami nadrzędnymi, takimi jak np. system dyspozytorski SCADA oraz o interfejsach służących do zdalnej diagnostyki i konfiguracji sterowników. W pierwszym wypadku komunikacja odbywa się z reguły przy wykorzystaniu sieciowej wersji protokołu DNP3 [2, 8] lub protokołu IEC 60870-5-104 [4]. W drugim wypadku powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie komunikacji sieciowej z wykorzystaniem WWW/WebGUI i protokołu HTTP. Jest pożądane, by bezpieczeństwo cybernetyczne na wymienionych interfejsach było zapewniane przy zastosowaniu standardowych rozwiązań. W roku 2007 Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna IEC (International Electrotechnical Commission) rozpoczęła proces edycji wieloczęściowej normy IEC 62351 "Power systems management and associated information excha[...]

Wykorzystanie transmisji radiowej sieci komórkowej do automatyki restytucyjnej sieci średnich napięć DOI:10.15199/74.2016.9.4


  The use of mobile phones transmission network for restitution automation of medium voltage grids Słowa kluczowe: SAIDI, automatyka restytucyjna sieci SN, transmisja radiowa sieci komórkowej Omówiono jeden ze sposobów spełnienia wymagań regulacji jakościowej w zakresie redukcji SAIDI, tj. wdrożenia w sieciach średniego napięcia automatyki restytucyjnej oraz przedstawiono wyniki badań jakości transmisji danych wykorzystywanej w automatyce restytucyjnej na podstawie sieci telefonii komórkowej LTE (operator Orange). Key words: SADI, reconstitution automation SN grids, radio transmission in mobile phone network Method of fulfilling the conditions of quality regulation meeting SADI demands of reduction range such as applications of reconstruction automation in medium voltage grids and also the results of research and data of quality transmission used in reconstitution automation based on mobile phone network LTE (Orange) are presented in the paper. W artykule omówiono jeden ze sposobów spełnienia wymagań regulacji jakościowej w zakresie redukcji SAIDI, tj. wdrożenie w sieci średniego napięcia automatyki restytucyjnej. Przedstawiono również sposoby jej realizacji uzależnione od sposobu wykorzystania sieci łączności. Przedstawiono wyniki badań jakości transmisji danych wykorzystywanej w automatyce restytucyjnej sieci SN. Badania dotyczyły wykorzystania transmisji danych w sieci telefonii komórkowej LTE udostępnionej przez operatora Orange. Badaniu jakości transmisji podlegał przesył komunikatów o zdarzeniach (komunikaty GOOSE) odbywający się zgodnie z normą IEC 61850. Do testów wykorzystano odpowiednio skonfigurowane sterowniki firmy Siemens z serii SICAM. Sposoby spełnienia wymagań regulacji jakościowej Obowiązująca od 2016 r. regulacja jakościowa stanowi, że wskaźnikami mającymi bezpośredni wpływ na wysokość przychodu regulowanego OSD, będą: - SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy, - SAIFI - wskaźnik [...]

 Strona 1