Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Szyłak-Szydłowski"

Oznaczanie stężenia zapachu metodą olfaktometrii terenowej DOI:10.15199/17.2019.4.3


  Odoranty, czyli lotne związki wywołujące wrażenie zapachowe (odór), mogą rozprzestrzeniać się na znaczne odległości. W zależności od warunków atmosferycznych, zasięg emitora może wynosić nawet kilka kilometrów, zazwyczaj jednak ocenia się uciążliwość zapachową w obrębie 500 m od emitora [18]. Oznaczenie substancji gazowych emitowanych przez te źródła jest istotne przede wszystkim ze względu na dwa aspekty [5]: - toksyczny - zazwyczaj związany z kilkoma specyficznymi, znanymi substancjami, których stężenie powinno być stale kontrolowane i utrzymywane na określonym poziomie, ze względu na toksyczność dla człowieka [8, 21]. Jak podają Bockreis i Steinberg [6] i Karageorgos i in. [22], większość ze związków związanych z gospodarką odpadami - m.in. amoniak, ditlenek siarki, siarkowodór, siarczek dimetylu, merkaptan metylowe, metan, tlenki azotu - to substancje niebezpieczne; w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i Chinach są klasyfikowane jako priorytetowe zanieczyszczenia, - środowiskowy - związany z percepcją związków złowonnych w sąsiedztwie źródła zapachu, wywołujących uciążliwość zapachową [33, 35]. O ile pierwszy z aspektów nie budzi kontrowersji, tak drugi z nich jest obiektem wielu dyskusji i wątpliwości. Fakt ten spowodowany jest tym, że ludzki nos jest zazwyczaj bardzo wrażliwy nawet na małe wartości stężeń odorantów, zaś na percepcję substancji złowonnych - spośród których w szczególności wymienić należy lotne związki organiczne [14] - składa się różnorodność procesów. Reakcja systemu węchowego na obecność danego odoranta nie jest liniowa w stosunku do jego stężenia, ponadto, jest ona częściowo subiektywna [39]. Niemniej, odory traktowane są obecnie jako zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i w wielu krajach podlegają kontroli oraz regulacjom prawnym [31, 37]. Sironi i in. [36] podkreślają, że regulacje te często odnoszą się do poziomów uciążliwości zapachowej mierzonej przez panel ekspertów, co jest jednak [...]

Główne zanieczyszczenia mikrobiologiczne odcieków składowiskowych

Czytaj za darmo! »

Składowanie odpadów stanowi główną technologię ich zagospodarowania, mającą na celu zabezpieczenie środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem na biosferę. Odcieki składowiskowe są dużym zagrożeniem dla środowiska, ze względu na wysoką zawartość substancji toksycznych, a z uwagi na obecność w nich licznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, stanowią również poważne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Świadczą o tym m.in. prowadzone w latach 2000-2009 badania na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz w USA przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Przy składowaniu odpadów na nieuszczelnionych obiektach należy liczyć się z możliwością przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i ich migracją na znaczne odległości. Dynamika rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach gruntowych, któremu zwykle towarzyszy proces oczyszczania geochemicznego, biochemicznego, fizycznego i biofizycznego zależy od:  objętości i składu chemicznego odcieków;  właściwości oczyszczających strefy aeracji i saturacji skorupy ziemskiej;  warunków przepływu, decydujących o jego prędkości i natężeniu;  rodzaju gruntu w warstwie znajdującej się powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz w warstwie wodonośnej [7]. Odcieki jako główne zanieczyszczenie sanitarne środowiska Skład odpadów deponowanych na składowiskach w Polsce (zawartość odpadów organicznych - 35%, udział frakcji biodegradowalnej - 50%), pozwala przypuszczać, że stanowią odpowiedni substrat do namnażania mikroorganizmów saprofitycznych i chorobotwórczych. Mikroorganizmy patogenne dostają się do odcieków z odpadów oraz odchodów zwierząt bytujących na obszarze składowiska (ptaki, owady, gryzonie, pierścienice). W tabeli 1.1. zestawiono organizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, które mogą występować w biomasie z odpadów komunalnych. Z uwagi na ich obecność oraz niebezpieczeńs[...]

 Strona 1