Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Skarżyński"

Przegląd urządzeń stosowanych w kondycjonowaniu osadów ściekowych falami ultradźwiękowymi DOI:10.15199/17.2017.6.6


  Osad ściekowy jest jednym z produktów oczyszczania ścieków. Osady ściekowe stanowią około 1 do 2% ogólnej objętości ścieków dopływających do oczyszczalni. Wzrost ich zawartości powodowany jest przez budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz in- DOI: 10.15199/17.2017.6.6 tensyfi kację procesów oczyszczania ścieków. Przy relatywnie małej ilości osadów ściekowych, koszty budowy i eksploatacji urządzeń do jego przeróbki i unieszkodliwienia stanowią często nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni ścieków. Dlatego też osady ściekowe zaczęto traktować jako surowiec mający wartość nawozową i energetyczną, co daje możliwość zwrotu lub zminimalizowania kosztów poniesionych na jego przeróbkę i unieszkodliwienie [1]. Jednostkowymi procesami przeróbki osadów ściekowych są: zagęszczanie, stabilizacja, kondycjonowanie, odwadnianie, higienizacja, suszenie. Liczba i rodzaj jednostkowych procesów technologicznych przeróbki osadów zastosowanych na oczyszczalni ścieków zależy od charakteru i ilości przetwarzanego osadu, a także GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2017 263 reaktora ultradźwiękowego KS3 2005 są: bardzo mała powierzchnia zabudowy, łatwość instalacji, zwarta konstrukcja umożliwiająca optymalne rozproszenie pęcherzyków kawitacyjnych, łatwość konserwacji i utrzymania, brak części ruchomych, praca poza obszarem wysokich ciśnień, nominalne natężenie przepływu 30 m3 /dobę [5]. przede wszystkim od sposobu [...]

Kondycjonowania falami ultradźwiękowymi, a stężenie wybranych wskaźników w odcieku z odwadniania osadów ściekowych DOI:10.15199/17.2018.6.4

Czytaj za darmo! »

Prawodawstwo Unii Europejskiej, a co za tym idzie również polskie, z roku na rok zaostrza standardy jakie powinny spełniać wprowadzane do wód ścieki. Wiążę się to z koniecznością coraz skuteczniejszego ich oczyszczania, co nierozerwalnie prowadzi do powstawania większych ilości osadów ściekowych. Tak jak i ścieki, osady ściekowe muszą spełniać wymagania różnych norm i odpowiadać określonym standardom. Ich wykorzystanie poprzedzone musi być przeróbką i doprowadzeniem do stanu bezpiecznego dla środowiska - głównie ze względu sanitarno-epidemiologicznego. Odwodnienie osadów jest ważnym etapem ich przeróbki, a proces kondycjonowania może w znacznym stopniu to usprawnić. Kondycjonowanie jest procesem, którego celem jest zmiana struktury oraz właściwości osadów, tak aby zwiększyć ich zdolność do oddawania wody (efektywność odwadniania). Działanie na osady czynnikiem kondycjonującym powoduje rozluźnienie wiązań łączących wodę z cząstkami stałymi osadu i ułatwia usunięcie jej [2]. Według Wolny [8] wyróżnić można cztery podstawowe grupy metod kondycjonowania, są nimi: metody chemiczne, metody mechaniczne, metody termiczne oraz inne metody. Dokładny podział podstawowych metod kondycjonowania osadów ściekowych przedstawiono na rys. 1. Stosunkowo nowe, a praktycznie nieobecne na oczyszczalniach ścieków jest kondycjonowanie falami ultradźwiękowymi. Według klasyfi kacji zaproponowanej przez Wolny [8] kondycjonowanie ultradźwiękami, obok przemywania osadów kwalifi kuje się do innych metod kondycjonowania. Bień i inni [2] stosowanie fal ultradźwiękowych na osadach ściekowym kwalifi kują do metod fi zycznych kondycjonowania. Podstawy procesu kondycjonowania falami ultradźwiękowymi Fala ultradźwiękowa jest wynikiem rytmicznych drgań ośrodka, w którym się rozchodzi, a jej przejściu towarzyszą następujące zjawiska: kawitacja, ciśnienie promieniowania, dyspersja, koagulacja ultradźwiękowa, utlenianie, redukcja, a także zjawiska elektrokinetycz[...]

Porównanie wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z komory osadu czynnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego DOI:10.15199/17.2019.8.3


  Osady ściekowe można zagospodarować na kilka sposobów. Wśród najpopularniejszych można wyróżnić spalanie i współspalanie, przyrodnicze wykorzystanie i składowanie. Czynnikami decydującymi o wyborze metody ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych zaliczyć można wpływ na stan środowiska naturalnego, rozwój technologii, świadomość ekologiczna społeczeństwa, ekonomia procesu. Do niedawna najpopularniejszą metodą zagospodarowania osadów ściekowych było ich składowanie. Jednakże, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki od 1 stycznia 2016 roku składowanie osadów ściekowych o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg jest zabronione co powoduje konieczność ich recyklingu. Konieczność poszukiwania efektywniejszych metod zagospodarowania osadów wymusiła rozwój procesów odwadniania osadu, tak bardzo ważnego przy zmniejszeniu ich objętości, termicznym przekształcaniu i przyrodniczym zagospodarowaniu. Procesem sprzyjającym odwadnianiu i zmianie struktury osadu jest kondycjonowanie. Wśród różnych rodzajów kondycjonowania na uwagę zasługuje proces z zastosowaniem ultradźwięków. Powoduje on zmianę struktury osadu poprzez rozbicie kłaczków go budujących. Dzięki temu uwalnia się woda zamknięta w kłaczkach i możliwe jest jej odprowadzenie. *) Mgr inż. Szymon Skarżyński, dr hab. inż. Izabela Bartkowska, prof. PB - Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska, e-mail: s.skarzynski@doktoranci.pb.edu.pl Porównanie wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z komory osadu czynnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego Comparison of the ultrasonic waves influence on sewage sludge coming from the chamber of activated sludge and sequential biological reactor Szymon Skarżyński, Izabela Bartkowska*) 262 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ sierpień 2019 Cel badań Celem przeprowadzonych badań było określ[...]

 Strona 1