Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta POSŁUSZNA"

Jakość w ochronie portu lotniczego DOI:10.15199/46.2019.5.2


  Powszechnie uważa się, że lotnictwo pasażerskie jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków komunikacji. Poczucie bezpieczeństwa to rzecz dość względna, w znacznym stopniu uzależniona od subiektywnych odczuć oraz trudno ujmowalna w kategoriach procedur bezpieczeństwo to zapewniających. Nie oznacza to jednak, że nieprzekładalna. Bezpieczeństwo w lotnictwie ma różne konotacje. Według Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) jest to stan, w którym możliwość wystąpienia szkody wśród osób lub mienia jest zminimalizowane i utrzymuje się w ramach ciągłego procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa na dopuszczalnym poziomie lub poniżej tego dopuszczalnego poziomu. Skuteczniejsze prawo i procedury, owocujące zmniejszeniem się liczby wypadków, przełożyć się zatem muszą na subiektywnie odczuwane bezpieczeństwo, a ono z kolei na wzrost liczby pasażerów. Ta prosta myślowa konstatacja stała się podstawą wielu wysiłków podejmowanych przez lotnicze firmy przewozowe, zarówno te zajmujące się transportem pasażerów, jak i te zajmujące się transportem towarów. Stała się też podstawą badań i analiz w tej materii. Bezpieczeństwo lotnictwa obejmuje problemy bezpieczeństwa lotów (safety) i ochrony lotnictwa (security) przed aktami bezprawnej ingerencji. Istnieje znacząca różnica znaczeniowa między "safety" a "security". Pierwsze z tych pojęć oznacza niedopuszczenie do szkody niezamierzonej, podczas gdy drugie - działanie celowe i szkodę zawinioną [12, s. 71]. Przez ochronę w sensie security (w myśl Załącznika 17 Konwencji Chicagowskiej) rozumie się zazwyczaj kombinację działań oraz zasobów ludzkich i materialnych, mających służyć zabezpieczeniu międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. W obecnym ujęciu ochrona lotnictwa cywilnego ma na celu uniemożliwienie przedostania się na pokład samolotu przedmiotów i materiałów niebezp[...]

 Strona 1