Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta DUDEK-BURLIKOWSKA"

Kompleksowe zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - wyniki badań DOI:10.15199/48.2018.11.2


  Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach intensywnych zmian oraz przeobrażeń zachodzących w jej otoczeniu. Równocześnie mają one świadomość ciągle nasilającej się konkurencji. Drogowskazem do sukcesu staje się więc dostarczanie wyrobów wysokiej jakości i spełnienie wymagań klientów. Podstawą wspomnianego sukcesu jest zarówno przebywanie blisko klienta i rozumienie jego potrzeb, jak również właściwe definiowanie procesów, umiejętne zarządzanie jakością, a także sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej kultury organizacji. Rosnące więc wymagania rynkowe dyktują formy aktywności i tendencje rozwoju wewnątrz organizacji. Obecnie istotną zaletą organizacji jest więc umiejętność kreowania wiedzy, zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w codzienną działalność dla zrealizowania zdefiniowanych celów, jak również ekspansywność w poszukiwaniu sposobów doskonalenia. Dzięki opracowaniu w organizacji metodyki doskonalenia ukierunkowanego na procesy i pracowników można przekształcić słabe jej punkty w mocne atuty, a tym samym zmniejszyć zagrożenia, a zwiększyć szanse w dynamicznym otoczeniu. E. Skrzypek, S. Tkaczyk uważają, iż spojrzenie obecnie na jakość w organizacji jako na najważniejszy mechanizm zarządzania prowadzi do nowoczesnej formy industrializacji. Co za tym idzie, w dalszej kolejności następuje kreowanie kultury i filozofii zarządzania przez jakość (TQM), a to świadczy o podążaniu organizacji za ciągle zmieniającymi się potrzebami klientów i spójnym myśleniu wszystkich pracowników co do doskonalenia wszelkiej aktywności i wszystkich procesów organizacji [9,12]. Potwierdzeniem natomiast właściwej drogi myślenia o jakości w organizacji jest wdrożenie mechanizmów samooceny organizacji, osiągnięcie wysokiego poziomu dojrzałości jakościowej, a także zdobycie nagrody jakości regionalnej, krajowej lub europejskiej. Innymi słowy, w Total Quality Management wpisana jest i[...]

Pomiar jakości usług w organizacji zorientowanej na klienta - zastosowanie metody SERVQUAL DOI:10.15199/46.2019.10.3


  Wprowadzenie Współcześnie jednym z celów strategicznych organizacji zarówno produkcyjnej, jak i usługowej jest spełnienie wymagań klientów, zaczynając od umiejętnego rozpoznania ich potrzeb i oczekiwań, poprzez dostarczenie usług, które są w stanie zaspokoić wskazane potrzeby lub też je przewyższyć, a tym samym pozyskać klienta na dłużej. Wymaga to jednak dużego zaangażowania pracowników organizacji, która powinna na bieżąco dokonywać pomiaru potrzeb klientów oraz badać ich zadowolenie. Obecnie organizacja ma świadomość, jak ważną rolę w jej bliższym otoczeniu odgrywa klient, ma także świadomość, że to nie on zależy od organizacji, ale obecność na rynku jednostki organizacyjnej zależy właśnie od klienta, dlatego też tak ważne są wzajemne relacje pomiędzy nimi. Efektem takiej działalności jest wypracowanie odpowiedniego poziomu satysfakcji klienta przekładającego się na zyski uzyskane przez organizację. Innymi słowy, usługa wykonana na wysokim poziomie jakości i zadowolony klient to najważniejsze cele, jakie powinno postawić sobie przedsiębiorstwo dążące do sukcesu. Klienci stanowią bowiem tzw. rynkowe źródło energii, a pozyskiwanie mocy z tego źródła wymaga od organizacji ukierunkowana swoich działań na takie aktywności, które wpłyną na pobudzanie jej do funkcjonowania i rozwoju [16]. Potwierdzenie takiego podejścia można znaleźć w standardzie ISO 9001:2015, który wskazuje, iż zgodnie z zasadą zarządzania jakością - Orientacja na klienta organizacje powinny: powiązać swoje cele z potrzebami i oczekiwaniami klientów, mierzyć zadowolenie klientów i odpowiednio na nie reagować, utrzymywać kontakty z klientem. Ponadto, zgodnie ze wskazaną wcześniej normą: Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w obszarze orientacji na klienta poprzez zapewnienie, aby: wymagania klienta oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne były określone, zrozumiane oraz konsekwentnie spełniane; ryzyka i [...]

 Strona 1