Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Stańko"

Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków (według stanu na koniec 2015 r.) DOI:10.15199/17.2016.7.7


  Podstawowe dane uwzględniane przy projektowaniu nowych, modernizowanych lub rozbudowywanych oczyszczalni, to: liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, charakterystyczne ilości ścieków, stężenia oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń. W artykule dokonano przeglądu wartości jednostkowych ładunków zanieczyszczeń począwszy od lat 70-tych ubiegłego stulecia, co skłoniło autorów artykułu do przeprowadzenia ponownych badań i analiz dotyczących aktualnych wartości badanych wielkości. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z 77 miejskich oczyszczalni ścieków (przepustowości od 260 do 364 277 m3/d). Wykazano, że jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków są wyższe niż zalecane w ATV A131. Ponadto, na podstawie przedstawionych rozważań, sformułowano następujące zalecania związane z projektowaniem miejskich oczyszczalni ścieków: jednostkowa średnia dobowa ilość ścieków - 0,12-0,16 m3/M∙d, jednostkowe ładunki zanieczyszczeń - 78 g BZT5/M∙d, 165 g ChZT/M∙d, 74 g zawiesiny ogólnej/M∙d, 14,2 g Nog/M∙d, 2,04 g Pog/M∙d.Podstawowe dane uwzględniane przy projektowaniu nowych oczyszczalni ścieków, jak i oczyszczalni modernizowanych bądź rozbudowywanych, to: liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, charakterystyczne ilości ścieków, stężenia oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń. Na podstawie różnych badań dotyczących ilości ścieków, odniesionych do jednego mieszkańca, a następnie charakterystycznych ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, można podać, że jednostkowe ilości ścieków, istotne z punktu widzenia projektowania oczyszczalni ścieków, to: - jednostkowa średnia dobowa ilość ścieków, w odniesieniu do terenów miejskich - qdśr = 0,12 ÷ 0,16 m3/M·d, z zaleceniem przyjmowania wartości na poziomie 0,15 m3/M·d (rys. 1), oraz w odniesieniu do terenów wiejskich - qdśr = 0,08 ÷ 0,1 m3/M·d, - jednost[...]

Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej - zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika DOI:10.15199/17.2018.3.5


  Podstawowym celem budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych jest zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń niesionych w ściekach powstających na obszarze danego systemu kanalizacyjnego i uzyskanie wymaganego prawem efektu ekologicznego zmniejszającego negatywne oddziaływanie ścieków na środowisko. Nie można jednak zapominać, że ścieki oczyszczone, bez względu na uzyskany stopień usunięcia z nich zanieczyszczeń, stanowią potencjalne zagrożenie dla wód będących ich odbiornikiem, szczególnie gdy jest nim jezioro lub rzeka o relatywnie małym przepływie w odniesieniu do ilości odprowadzanych doń ścieków. W obu przypadkach istnieje większe niebezpieczeń- Słowa kluczowe: ocena oddziaływania, odbiornik ścieków, ścieki oczyszczone Streszczenie W referacie przedstawiono wyniki analizy wpływu ścieków oczyszczanych z oczyszczalni w Pruszkowie, odpowiednio przed i po modernizacji obiektu, na zmianę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód rzeki Utraty poniżej zrzutu ścieków. Dla dwóch ściśle przyjętych przedziałów czasowych przeanalizowano ilości oczyszczanych ścieków, wartości stężeń i ładunki określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i w ściekach oczyszczonych, uzyskiwaną efektywność oczyszczania w odniesieniu do analizowanych wskaźników, a także jakość wód odbiornika w przekroju przed i za zrzutem ścieków. Uzyskaną charakterystykę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód Utraty w obu przekrojach pomiarowych odniesiono do obowiązujących przepisów w zakresie sposobu oceny jakości jednolitych części wód powierzchniowych, formułując następnie wnioski dotyczące utrzymania lub zmiany klasy jakości wody analizowanego odbiornika po doprowadzeniu doń ścieków z oczyszczalni w Pruszkowie. Dyskusja zebranego i przedstawionego w referacie materiału uwzględnia charakterystyczny dla analizowanego przypadku oczyszczalni w Pruszkowie i rzeki Utraty niski stopień rozci[...]

System kanalizacji sanitarnej w Markach DOI:10.15199/17.2019.2.4


  Do końca ubiegłego wieku w mieście Marki funkcjonował układ kanalizacyjny, którego zaczątkiem była kanalizacja budowana dla Fabryki Okładzin Ciernych "Polmo" wraz z zapleczem budowy. Po sprzedaży FOC "Polmo" dysponentem układu kanalizacyjnego była Fabryka Okładzin Ciernych "Fomar Roulunds" S.A. Do tej kanalizacji podłączano budowane w pobliżu osiedla mieszkaniowe, np. budynki Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga", Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budynki komunalne w rejonie ul. Promiennej, Słonecznej i Rejtana (zachodnia część miasta). Stało się to przesłanką do przekazania kanalizacji do Gminy Marki, umożliwiając tym samym jego dalsza rozbudowę. W 2002 roku miasto Marki wybudowało nową pompownię główną ścieków (P0), którą połączono z istniejącym systemem, omijając starą zużytą pompownię, a w 2006 r. całość systemu została przekazana do eksploatacji przez Wodociąg Marecki. Na cały system składały się przewody kanalizacyjne grawitacyjne o średnicach od 200 do 400 mm i długości 8,6 km. Ścieki pochodzące z kanalizowanego terenu odprowadzane były do pompowni głównej (P0), a następnie przetłaczane do warszawskiego systemu kanalizacyjnego. Były to dwa przewody stalowe o średnicy 200 mm i długości każdego z nich ponad 3,0 km. Istotny krok w rozbudowie kanalizacji nastąpił w 2005 roku po oddaniu do użytku odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z osiedla "Horowa Góra". Według danych z 2009 roku ilość ścieków odprowadzana za pomocą pompowni głównej wynosiła ok. 830 m3/d. W przeważającej części miasta ścieki były odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i wywożone taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych warszawskiego systemu kanalizacyjnego lub do Radzymina. Wiele zbiorników bezodpływowych było nieszczelnych i ścieki trafiały do gruntu a dalej do wód podziemnych, w[...]

 Strona 1