Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Rybak-Wilusz"

Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce DOI:10.15199/17.2019.6.1


  1. Wstęp We współczesnym świecie prąd elektryczny jest podstawową i niezbędną formą energii. Stopniowe wyczerpywanie się naturalnych surowców energetycznych takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz oraz liczne przestarzałe elektrownie opalane węglem, wymaga modernizowania istniejących źródeł oraz inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE). Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym krajów członkowskich jest jednym z celów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Obecny pakiet klimatyczny zakłada wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w UE do poziomu 20% do 2020 roku [3]. Kolejnym celem określonym w Dyrektywie [4] to wzrost udział energii ze źródeł odnawialnych w UE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. do co najmniej 32%. Należy nadmienić, że końcowe zużycie energii brutto oznacza energię dostarczaną do celów energetycznych w przemyśle, gospodarstwom domowym, sektorowi transportu i usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, zużycie energii na produkcję energii (elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) oraz straty energii elektrycznej i ciepła podczas przesyłu i dystrybucji [4]. W Polsce zgodnie z założeniami polityki energetycznej [3,4,10] prognozowany docelowy udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. wynosić 15% [3,10], a w 2030 r. 16% [10]. W zał. 2 do Polityki energetycznej [10] stwierdzono, że obniżenie tempa rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii spowodowany naturalnymi ograniczeniami nie pozwoli na realizację polityki zwiększenia udziału OZE do 20% w 2030 r. zawartej w projekcie polityki energetycznej. Obecnie trwają końcowe prace nad opracowaniem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. [12]. Rozwój nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach gospodarki i życia w tym rozwoju technologii cyfrowych powoduje stały wzrost zużycia i cen energii elektrycznej. Zapotrzebowania na energię elektryczną brutto w latach 202[...]

 Strona 1