Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy ŁABAJ"

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODPADOWYCH SUROWCÓW WĘGLONOŚNYCH DO OTRZYMYWANIA CYNKU I OŁOWIU

Czytaj za darmo! »

Krajowe pirometalurgiczne technologie otrzymywania cynku i ołowiu zarówno w procesie ISP jak i technologie przerobu surowców wtórnych, opierają się na procesach redukcyjnych.Najczęściej wykorzystywanym reduktorem jest koksik lub antracyt.Ostatnie lata wskazują na sukcesywny wzrost cen koksu na światowych rynkach, powodowany głównie konsumpcją tego surowca przez rynek chiński.Może to powodować wzro[...]

GĘSTOŚCI I NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE ŻUŻLI HUTNICTWA MIEDZI

Czytaj za darmo! »

Zj awi ska powierzchniowe odgrywają szczególną rolę w procesach wytapiania, odlewania i rafinacji metali. Zaliczają się do nich: zarodkowanie wtrąceń niemetalicznych, ich wzrost i usuwanie z ciekłego metalu, usuwanie zanieczyszczeń gazowych i dokładne wypełnianie wlewnicy lub formy ciekłym metalem [1]. Własności powierzchniowe ciekłych tlenków, siarczków lub chlorków metali będących składnikami żużla są w znacznie mniejszym stopniu zbadane niż metali. Podyktowane jest to bardziej złożoną budową żużli. Napięcie powierzchniowe dla kwaśnych żużli stalowniczych kształtuje się na poziomie od 300 do 400 mN m-1, a żużli zasadowych od 500 do 600 mN m-1 [2, 3]. Napięcie międzyfazowe układu metal-żużel jest uzależnione od charakteru oddziaływania pomiędzy tymi fazami i zależy od składu chemicznego faz, ich struktury i temperatury. Wartość napięcia międzyfazowego metal-żużel jest niższa niż wartość napięcia powierzchniowego metalu czy żużla. W badaniach ciekłych żużli metalurgicznych w bardzo ograniczonym zakresie mogą znaleźć zastosowanie metody stosowane w badaniach przy niskich temperaturach. Przeniesienie tych metod na temperatury powyżej 1273 K wymaga spełnienia szeregu wymogów związanych z uzyskaniem wysokiej temperatury, jak również z doborem materiałów charakteryzujących się żaroodpornością i żarowytrzymałością [4÷6]. Jednak najważniejsze elementy układu pomiarowego to części posiadające bezpośredni kontakt z ciekłym żużlem. Zastosowanie nieodpowiednich materiałów może powodować zmianę parametrów układu pomiarowego, a więc bezpośrednio wpływać na wyniki pomiarów. W literaturze można spotkać nie- Dr inż. Jerzy Łabaj — Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice. Rudy Metale R55 2010 nr 5 UKD 669.046.58/026.7: :669.3:532.612:539.219 269 liczne dane dotyczące pomiarów własności fizykochemicznych tj. napięcie powierzchniowe czy gęstość ciekłych żużli metalurgicznych, w głównej mierze dane te dotyczą wąskie[...]

Usuwanie miedzi i cyny ze stopów żelaza DOI:10.15199/24.2018.3.4


  Metodyka badań. Badaniom poddano syntetyczne sto􀀐 py Fe-Cu i Fe-Sn wykonane z żelaza Armco, jak i dodat􀀐 ków stopowych miedzi i cyny. Uzyskano je poprzez topie􀀐 nie w piecu indukcyjnym w atmosferze gazu obojętnego. W badaniach wykorzystano następujące urządzenia to􀀐 pielne: a) Indukcyjny piec próżniowy VIM 20-50 firmy Seco - Warwick, b) Otwarty piec indukcyjny z instalacją do barbotażu, c) Laboratoryjne urządzenia do topienia łukowego. Indukcyjny piec próżniowy VIM 20-50 wyposażony był w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane w przemysłowych urządzeniach próżniowych. Należą do nich elektryczny napęd przechyłu wzbudnika, panel ope􀀐 ratorski służący do sterowania procesem i kontroli jego parametrów, oporowy grzejnik wlewnicy, układ wprowa􀀐 dzania dodatków stopowych i mechanizm poboru pró�􀀐􀀐 bek. Podstawowe parametry tego urządzenia zestawiono w tabl.1. Moc próżniowego pieca indukcyjnego ustawiono na 30 kW. Wewnątrz pieca znajdował się ręcznie ubijany tygiel z korundu o średnicy 140 mm i głębokości 290 mm. Do pieca za pomocą rurki alundowej został doprowadzo􀀐 ny gaz obojętny. Schemat ogólny pieca przedstawiono na rys. 1. Laboratoryjne urządzenie do topienia łukowego tworzą takie elementy jak: generator prądu i część topielna. Sche􀀐 mat urządzenia przedstawiono na rys. 2. We wszystkich eksperymentach, w ściśle określonych odstępach czaso􀀐 wych pobierano[...]

THE DIFFUSIVITY OF ZINC VAPOR IN HELIUM DOI:10.15199/67.2018.5.1


  As demonstrated by numerous studies metal evaporation process at atmospheric pressure is in most cases determined by mass transfer in the gas phase [1, 4, 5, 7]. For proper kinetic analysis of this process, it is necessary to know the value of diffusion coefficients of vaporizing metal in the gas atmosphere of the analyzed system. Empirical and theoretical dependencies are available in the literature to estimate the value of these coefficients. The most important of these include the dependencies of Gilliland and Arnold, as well as dependencies derived from the kinetic theory of gases [2]. The article presents the experimental results of the zinc evaporation process in helium atmosphere and the values of zinc vapor diffusion coefficients determined on their basis. RESEARCH METHODOLOGY The experiments were carried out using the NETZSCH thermal analyzer, model STA 449 F3 Jupiter. Before the experiment, a sample of zinc (analytical grade) with a strictly defined mass was placed in a DTA / TG crucible made of Al2O3. Then, the crucible was mounted on the measuring head in the analyzer working chamber. All measurements took place in helium atmosphere. Parameters recorded during the tests were: loss of sample mass, temperature and duration of the exp[...]

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Jubileusz 50-lecia Wydziału DOI:10.15199/24.2019.5.1


  Tradycja to rzecz niezwykle ważna i jesteśmy z niej dumni. Czerpiemy wzorce z naszych znamienitych profesorów, którzy tworzyli metalurgię i inżynierię materiałową. Czerpiemy z tych osiągnięć, ale jednocześnie budujemy teraźniejszość i przyszłość. W trakcie 50 lat funkcjonowania, w różnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, Wydział stał się znany i rozpoznawalny w środowisku naukowo-badawczym jak i w obszarze szkolnictwa wyższego. Skuteczny rozwój w minionych pięciu dekadach był możliwy dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej Wydziału. To właśnie ludzie stymulują ten rozwój, a dbając o wysoki poziom badań naukowych i dydaktyki, budują prestiż Wydziału w kraju i zagranicą. Wydział posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną dostosowaną do stawianych obecnie wymagań, których spełnienie jest konieczne do dalszego kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej. Właściwie wykorzystane atuty, przy zapewnieniu doskonałych warunków nowoczesnego kształcenia umożliwiają realizację misji wydziału, rozwój badań naukowych i transfer technologii do otoczenia przemysłowego. Z dniem 1 października 2018 roku weszła w życie Ustawa 2.0. Jesteśmy w trakcie reformy szkolnictwa wyższego, zmiany sposobu finansowania nauki i reorganizacji uczelni. W najnowszym wykazie dyscyplin, Inżynieria Materiałowa pozosała niezagrożona - jako osobna dyscyplina, w której nadal będą prowadzone badania naukowe, jak i kształcenie. W świetle zapisów nowej Ustawy wydziały przestają być podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni cieszącymi się dużą autonomią działalności naukowej, łącznie z prawem do oceny w ramach kategoryzacji n[...]

ZWILŻALNOŚĆ W UKŁADZIE: CIAŁO STAŁE-CIEKŁA FAZA ŻUŻLOWA

Czytaj za darmo! »

Przestawiono wyniki badań kąta zwilżania ciekłych żużli syntetycznych i żużli pochodzących z przemysłu miedziowego. Badania prowadzono metodą kropli leżącej z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą i komputerem. w zakresie temperatur 1423÷1623 K. Przeprowadzone badania zwilżalności wzorcowego podłoża platyno-wego przez żużle wykazują dobrą zwilżalność metalu. W przypa[...]

BADANIA WSTĘPNE USUWANIA SREBRA Z ODPADÓW JUBILERSKICH NA DRODZE PROCESU FLOTACJI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę składu ilościowego i jakościowego odpadów powstających przy produkcji wyrobów jubilerskich ze srebra. Zaprezentowano również wyniki badań wstępnych odzysku srebra z tego typu materiałów na drodze procesu flotacji. Badania prowadzono przy pomocy laboratoryjnego urządzenia flotacyjnego. Słowa kluczowe: odzysk, srebro, odpady, flotacja PRELIMINARY RESEARCH OF REMOVING SILVER FROM THE WASTE JEWELLERY WASTE ON THE ROAD OF THE FLOTATION PROCESS In the recent years we have observed a substantial development of technology used to recover noble metals from recyclable materials. For the denoted group of metals - because of a rarity of appearance of their raw materials, as well as energy consumption of ore meanings - recycling has become a necessity from a view point of ecology and economy. In numerous cases recycling allows to receive materials of high purity, which in turns enables a further use of it by low financial outlays. On account of the fact that there is a great variety of recyclable materials containing noble metable, both in terms of the content as well as their physical form (e.g. electronic elements, junctions, catalysts, abradants), it is necessary to work out methods of recovery proper for the denoted recyclable waste. The methods should guarantee a high level of recovering metals, as well as be environment friendly. For instance, the methods currently used to recover silver from the waste of electronic elements are hydrometallurgical ones. They consist in selective recovery of silver with the use of alkaline, cyanic or sulfate solutions. In all of the above methods there occur waste solutions of acids, bases and salts, the utilization of which is a serious problem in terms of currently obliging environment protection norms. In the article above the analysis of the quantity and quality composition of the waste coming into being as a result of the silver jewellery goods production has been presented. [...]

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF GAS ATMOSPHERE ON THE SPEED OF THE EVAPORATION PROCESS METALLIC BATH INGREDIENTS DOI:10.15199/67.2018.11.1


  INTRODUCTION The evaporation process is an example of a heterogeneous process running in the in the system of liquid metallic phase - gaseous phase. From the kinetic point of view, the evaporation process of a pure "Me" metal could be parted on two main stages, that means: ?? evaporation from the interphase surface liquid metal- gaseous phase, ?? transport of a metal vapour mass from the interphase surface deeper in the gaseous phase. When Me metal is evaporating as a volatile ingredient of metallic bath (liquid alloy), there is an additional stage of the analysed process - the transport of this ingredient from the liquid phase core to the interphase surface. Both of these cases are presented schematically on the Fig 1. Transport of a mass in the liquid phase and in the gaseous phase as well in the hydrodynamic conditions prevailing in metallurgical aggregates takes place on the way of convection, very rarely on the way of diffusion. The Me metal mass stream of evaporating ingredient of an alloy from the depth of the liquid phase to the interphase surface on which there are a physical transformation liquid metal - metal vapour, what can be described by the dependence: NMe l =βMe l (CMe l -CMe s ) (1) where: βMe l - index of Me metal mass transport from the liquid phase core to the interphase CMe l - Me metal concentration in the liquid phase core CMe s - Me metal concentration by the interphase surface Fig. 1. The scheme of "Me" metal: a - as a pure metal, b - as an ingredient of an alloy Rys. 1. Schemat parowania metalu "Me: a - jako czystego metalu, b - jako składnika stopu Rudy Metale 2018, R. 63, nr 11 4 The Me metal vapour mass stream evaporating from the interphase Surface is defined by dependence: NMe e =kMe e (pMe eq -pMe s ) (2) where: kMe e - Me metal evaporation rapid constant pMe eq - equilibrium Me metal resilience by the metallic bath pMe s - actual Me metal resilience by the me[...]

 Strona 1