Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"AGATA BRZEZIŃSKA"

Charakterystyka struktury i właściwości stopu CuCr0.6 po zastosowaniu cyklicznego odkształcania metodą KoBo DOI:10.15199/148.2017.7-8.6


  Odkształcanie materiałów za pomocą technik SPD (ang. Severe Plastic Deformation) jest procesem niejednorodnym w skali makrowymiarowej, co wynika z geometrii narzędzi oraz charakteru procesu. Najczęściej dochodzi do koncentracji i lokalizacji ciepła wytwarzanego podczas odkształcania w ściśle określonych obszarach - tak zwanych pasmach ścinania, które są miejscami dużej koncentracji plastycznego płynięcia. W metodzie KoBo powszechnie obserwuje się takie zjawisko, a efekt tworzenia się pasm ścinania wzrasta wraz ze stopniem przerobu materiału [1]. W wyniku działającego odkształcenia w strukturze materiału można zaobserwować duży gradient rozdrobnienia struktury, a czynnikami determinującymi uzyskanie odpowiedniego stopnia rozdrobnienia struktury są zastosowane parametry procesowe. Gwarantuje to uzyskanie jednocześnie materiałów o ściśle określonych właściwościach wytrzymałościowych [2]. Ważnym zagadnieniem w dziedzinie inżynierii materiałowej jest możliwość poprawy właściwości wytrzymałościowych stopów miedzi, w tym miedzi chromow[...]

CYKLICZNY PROCES ODKSZTAŁCANIA STOPU CuFe2 - ANALIZA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI DOI:10.15199/67.2019.4.2


  WPROWADZENIE Do otrzymania rozdrobnionej struktury metali i stopów powszechnie stosuje się metody dużych odkształceń plastycznych SPD (ang. Severe Plastic Deformation). Metody te dzielą się na monotoniczne i cykliczne. Do pierwszych zalicza się techniki ECAP (ang. Equal Channel Angular Pressing) bez rotacji próbki, HPT (ang. High Pressure Torsion) i HE (ang. Hydroextrusion), natomiast wśród drugiej grupy wyróżnić można metody ARB (ang. Accumulative Roll Bonding), CEC (ang. Cyclic Extrusion Compression) oraz ECAP z rotacją próbki. Monotoniczne odkształcanie powoduje efektywne rozdrobnienie struktury, nowe ziarna najczęściej są wydłużone, lecz udział granic szerokokątowych jest duży, ponadto w stosunkowo krótkim czasie dochodzi do utworzenia rozdrobnionej struktury. Natomiast techniki cykliczne, do których zalicza się metoda KOBO, charakteryzują się znacznie mniejszą efektywnością rozdrobnienia struktury. Tworzące się ziarna/podziarna najczęściej przybierają równoosiowy kształt, jednakże udział granic szerokokątowych jest dużo mniejszy niż podczas stosowania technik monotonicznych. Na podstawie danych literaturowych [3] zakłada się, że podczas odkształcania cyklicznego w strukturze występują intensywne procesy zdrowienia, a nawet rekrystalizacji. Niekiedy dane literaturowe wskazują, że efekty strukturalne zachodzące podczas odkształcenia są typowe do efektów Baushingera. Tworząca się struktura przybiera stosunkowo szybko cechy struktury komórkowej o niezmieniającej się średnicy komórek dyslokacyjnych. Procesy takie dodatkowo prowadzą do intensywnej anihilacji dyslokacji, co nie sprzyja wzrostowi właściwości wytrzymałościowych. Natomiast dochodzi do wzrostu plastyczności odkształcanego materiału [3]. Metoda KOBO jest techniką powszechnie znaną i uznaną w grupie metod SPD. W metodzie tej podczas przebiegu [...]

Projekt i analizy obliczeniowe kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku DOI:10.15199/33.2016.11.65


  Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, dynamika,MES,Motława.3). 1) Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 2) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Autor do korespondencji: mmisk@pg.gda.pl Streszczenie. Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, dynamika,MES,Motława. Abstract. The article concerns the design and computational analysis carried out for a footbridge over the Motława river in Gdansk.On the basis of thewinning concept of contest announced in 2012 by the city of Gdańsk developed by the Slovenian company PONTING the design team of MOSTY GDAŃSK developed building permit and detail design.Advanced static and dynamic analysis were performed. Their goal was to reflect the real structure work as good as possible and to choose the optimal cross sections of structural elements. Keywords: footbridge, structu[...]

 Strona 1