Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Brodziak"

Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście DOI:10.15199/17.2019.5.4


  Wprowadzenie Smart City, Smart Home, Smart TV, Smart Watch, Smartphone... Pojęcie smart w ostatnich latach jest odmieniane przez wszystkie przypadki i dodawane do każdego rzeczownika. "Inteligentne" (ang. Smart) funkcje wprowadzane są do kolejnych przedmiotów codziennego użytku oraz większych systemów. Czasem wydawać się może, że dodanie przymiotnika smart ma marketingowe znaczenie i może prowadzić do wniosku, że pojęcie "Smart" jest nadużywane i czasami tak jest. Nie mniej, stopniowe rozszerzanie funkcjonalności tradycyjnych przedmiotów i systemów o coraz to nowe funkcje i możliwości usprawiedliwia określanie ich mianem "smart". Można postawić pytanie, co czyni dane urządzanie "inteligentnym"? W którym momencie tradycyjny telefon stał się smartfonem? Czy było to podłączenie telefonu komórkowego do Internetu za pomocą technologii WAP (ang. Wireless Application Protocol)? Czy wprowadzenie kolorowych i większych ekranów, ekranów dotykowych, wyposażenie w moduł WIFI, Bluetooth, GPS, wprowadzanie Internetu mobilnego 3G, a może konieczne było umożliwienie użytkownikom urządzeń instalacji niezliczonej liczby aplikacji? Jak wynika z powyższego, określenie ostrej granicy, kiedy telefon stał się smartphonem jest trudne. Tak jak trudne jest przytoczenie definicji, która umożliwiłaby jednoznaczne określenie, czy dana rzecz jest już smart czy jeszcze nie. Prowadzić to może do ogólnego wniosku iż pojęcie smart nie określa konkretnych funkcji, lecz jest pewnym kierunkiem rozwoju, który dla rzeczy dobrze nam znanych wprowadza nowe funkcje m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych technik ICT (ang. Information and Communication Technologies). Pojawienie się inteligentnych rozwiązań, w tym inteligentnych miast w głównej mierze jest pochodną intensywnego rozwoju technologii teleinformatycznych, w historii której wyróżnić można kilka kluczowych etapów związanych z wprowadzaniem kolejnych platform. Pierwszą platformą jest system komputerowy typu mai[...]

System Wspomagania Decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją DOI:10.15199/17.2015.6.1


  W referacie przedstawiono charakterystykę procesów na ujęciach wody ze sztuczną infiltracją oraz wskazano problemy sterowania wynikające ze szczególnego charakteru obiektów sztucznej infiltracji. Opisano sytuacje decyzyjne, kryteria i ograniczenia procesu ujmowania wody, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sterowania urządzeniami. Opisane ograniczenia i kryteria zostały uwzględnione w założeniach do algorytmu sterowania pompami w układach transportujących wodę na ujęciach infiltracyjnych.Wprowadzenie W komunalnych systemach wodociągowych wykorzystuje się uzdatnione wody powierzchniowe bądź podziemne. Proces oczyszczania wód powierzchniowych wymaga na ogół wprowadzenia dużych ilości reagentów chemicznych i zastosowania rozbudowanych układów technologicznych. W celu obniżenia ilości środków chemicznych w procesie oczyszczania, można stosować metody uzdatniania wody w warstwie wodonośnej - z wykorzystaniem sztucznej infiltracji jako pierwszego etapu uzdatniania wody. Rozwiązanie to polega na poborze wody powierzchniowej i pompowaniu jej do stawów oraz rowów infiltracyjnych. Woda ze stawów infiltruje przez warstwę wodonośną, gdzie zachodzi proces jej wstępnego oczyszczenia, następnie pobierana jest przez bariery studzienne do stacji uzdatniania. Infiltracja jest stosowana w technice wodociągowej od ponad 100 lat. Pierwotnie wprowadzono infiltrację ze względu na konieczność uzupełnienia wyczerpanych zasobów wód podziemnych. W procesie infiltracji dochodzi do separacji zawiesin, rozkładu związków organicznych i przemian związków mineralnych, poprawy składu biologicznego oraz do stabilizacji temperatury (Kowal, A. 1999). Zaletą infiltracji jest dobra jakość oraz możliwość retencjonowania wody w warstwie wodonośnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Proces sztucznej infiltracji ma na celu retencjonowanie wody w gruncie, wzbogacenie zasobów dynamicznych wód gruntowych oraz poprawę jakości wody (Bylka, 2014). Woda powier[...]

Modele integracji narzędzi informatycznych z programem Epanet DOI:10.15199/17.2017.5.2

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się potrzeby w zakresie zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, powodują konieczność ciągłego rozwoju wykorzystywanych narzędzi modelowania sieci wodociągowych. Jednym z takich narzędzi jest program Epanet. Ze względu na otwartą architekturę oraz dostępność do kodu źródłowego algorytmów obliczeń hydraulicznych, program ten stał się podstawą do budowy wielu systemów zarządzania siecią wodociągową. Systemy te służą do wspomagania podejmowania decyzji w projektowaniu i eksploatacji układów transportujących wodę. W artykule przedstawiono modele integracji programu Epanet z innymi narzędziami informatycznymi. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć integracji z systemami GIS, bazami danych oraz programami do obliczeń numerycznych. Omawiane rozwiązania stwarzają możliwość tworzenia uniwersalnych środowisk informatycznych do zarządzania sieciami wodociągowymi. Ich zastosowanie może być szczególnie przydatne do rozwiązywania niestandardowych problemów.1. Wprowadzenie Wdrożenie nowych metod zarządzania i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę jest nieodzownie związane z rozwojem narzędzi informatycznych do projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych. Narzędzia te można podzielić na cztery grupy: Systemy Informacji Przestrzennej (z ang. GIS - Geographic Information System), Systemy Monitoringu, Sterowania i Akwizycji Danych (z ang. SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition), Systemy Planowania Zasobów (ang. ERP - Enterprise Resource Planning) oraz modele komputerowe procesów technologicznych. Programy informatyczne rozwijane są w przedsiębiorstwach wodociągowych już od wielu lat, służą przede wszystkim do zbierania oraz analizowania danych dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę. W celu uzyskania potencjalnych korzyści oraz efektu synergii niezbędne jest wykorzystanie takich rozwiązań informatycznych, które umożliwią przepływ danych między różnymi systemami. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie moż[...]

 Strona 1