Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta KOŁUDA"

Wartość dla klienta jako element wzmocnienia lojalności w sektorze usług telekomunikacyjnych DOI:10.15199/46.2019.8.1


  Od połowy XX wieku społeczeństwa w krajach rozwiniętych przechodzą intensywne przemiany dotyczące zachowań konsumenckich. Zmiany te dokonują się w obrębie hierarchii potrzeb, poziomu, środków i sposobów ich zaspokajania oraz kryteriów dokonywania wyborów nabywczych. Przejawem tych zmian jest również upowszechnianie się konsumpcji nowych dóbr. W makroskali oznacza to m.in. wzrost roli konsumpcji, która stała się osią życia społecznego i więzią integrującą jednostki. Konsumpcja nie tylko dostarcza uczucia przyjemności, ale także umożliwia zmianę postrzegania przez konsumentów otaczającej ich rzeczywistości i własnej tożsamości [21]. Obecnie, gdy nowoczesne technologie, postępująca globalizacja, a także coraz szybszy transport prowadzą do zaniku barier w dostępie do zasobów, przedsiębiorstwa podejmują intensywne działania ukierunkowane na walkę o pozycję na rynku. Strategie przewagi konkurencyjnej, prowadzące do utrzymania lub wzrostu wartości firmy, muszą SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE klient, wartość, zadowolenie, lojalność, usługa, telekomunikacja Problemem badawczym podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jakie czynniki mogą wzmacniać lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz które z nich mają największy wpływ na decyzje klientów o lojalności. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej - przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko i pojęcia lojalności, zaprezentowano także jej składowe, opisane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej przedstawiono czynniki, które mogą determinować lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz teoretyczny model, który opisuje proces podejmowania decyzji przez klientów o lojalności względem[...]

 Strona 1