Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Suchorab"

Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków DOI:10.15199/17.2018.5.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W procesie projektowania systemów kanalizacyjnych, niejednokrotnie występuje konieczność podniesienia zwierciadła ścieków do wyższego poziomu [1]. Dzieje się tak zwykle z uwagi na osiągnięcie znacznego zagłębienia kanału, wysoki poziom wód gruntowych lub niekorzystne ukształtowanie terenu. Koszty energii elektrycznej, generowane przez pompownie ścieków, stanowią znaczną część wydatków eksploatacyjnych ponoszonych przez operatora sieci. Dodatkowo, obecność pompowni wymusza szereg czynności eksploatacyjnych, które zazwyczaj nie występują w systemie grawitacyjnym. Są to m.in. okresowe przeglądy techniczne, monitoring systemu krat, konieczność zagospodarowania osadów, czyszczenie zbiornika i inne. Szczególnie uciążliwe w eksploatacji mogą być duże pompownie (o trzech i więcej pompach [2]) zaprojektowane przed trzydziestu laty i wcześniej, zwymiarowane na dużo większy przepływ ścieków niż ma to miejsce obecnie. Ponadto, przestarzałe agregaty pompowe, system pracy pompowni oraz brak pełnej automatyzacji obiektu, mogą stanowić znaczne utrudnienia eksploatacyjne, skutkujące nadmiernym zuzyciem energii elektrycznej oraz potencjalnymi przerwami w pracy obiektu. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję kompleksowej modernizacji przykładowej pompowni ścieków bytowo-gospodarczych. Obecnie, eksploatacja pompowni jest bardzo uciążliwa: pompownia wymaga stałego dozoru pracowników, którzy na bieżąco (2-3 razy na dobę) kontrolują prawidłowość pracy poszczególnych elementów (kontrola czystości krat i taśmociągów, sprawdzenie poziomu ścieków i pracy pomp) oraz w razie konieczności, przełączają urządzenia w tzw. tryb ręczny pracy. Dodatkowymi problemami w pompowni jest przestarzały system gospodarki skratkami oraz niehigieniczny sposób działania urządzeń. Stąd też, ze względów technologicznych, ekonomicznych i sanitarnych, przedsiębiorstwo zdecydowało się na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy pompowni. 2. Opis obiektu i metod[...]

Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych DOI:10.15199/17.2018.4.3


  Obserwowany w ostatnich latach spadek wielkości zapotrzebowania na wodę spowodowany jest wieloma różnorodnymi czynnikami. Do najważniejszych z nich zaliczyć można obowiązek opomiarowania ilości pobieranej wody wodociągowej (konieczność instalowania wodomierzy), jak również wzrostowy trend zmian cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Fakt ponoszenia coraz wyższych opłat za faktyczną ilość wykorzystanej wody, skłania użytkowników do ograniczania poboru wody wodociągowej. Dodatkowym argumentem za oszczędnością wykorzystywanej wody jest szeroko popularyzowana idea zrównoważonego rozwoju, której głównym przesłaniem jest wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób, który nie ograniczałby możliwości wykorzystywania tych zasobów przez kolejne pokolenia. Uwzględniając fakt, że zgodnie ze strukturą dziennego wykorzystania wody w budynku mieszkalnym, jedynie 44% wykorzystywanej wody używane jest do celów pitnych i higienicznych [14], można założyć, że pozostała część zapotrzebowania na wodę mogłaby być pokryta przez zasoby o gorszej jakości. Biorąc pod uwagę wspomniane powody, projektanci branży inżynierii sanitarnej poszukują rozwiązań spełniających oczekiwania konsumentów - powstają rozwiązania techniczne, które gwarantują jednakowy komfort korzystania, przy jednoczesnych dodatkowych korzyściach (np. zmniejszony pobór, a tym samym niższe opłaty). Jednym z przykładów rozwiązań technicznych, umożliwiających zmniejszenie poboru wody wodociągowej jest instalacja dualna do odzysku ścieków szarych lub ścieków opadowych. Instalacja dualna ("podwójna") defi niowana jest jako zintegrowany system zaopatrzenia w wodę, umożliwiający dostarczenie wody, która nie jest przeznaczona do celów pitnych, lecz może być zastosowana do innego wykorzystania [14]. Idea instalacji dualnych związana jest z koncepcją "zielonego budownictwa" i sięga genezą lat 70 XX. wieku [5]. Podstawowy układ instalacji dualnej składa się z instalacji kanal[...]

Problemy kalibracji modelu numerycznego wybranej sieci kanalizacji sanitarnej DOI:10.15199/17.2019.5.5


  1. Wstęp Modele numeryczne sieci kanalizacyjnych zdobywają coraz szersze uznanie. Wykorzystywane są one nie tylko do prac koncepcyjnych, projektowych, ale także do wspomagania decyzji eksploatacyjnych. Każdy wykorzystywany w praktyce model numeryczny sieci kanalizacyjnej wymaga jednak poprawnego skalibrowania, czyli wyznaczania takich liczbowych wartości danych wejściowych, które pozwolą uzyskać zgodność pomiędzy wynikami pomiarów realizowanymi w sieci kanalizacyjnej a wynikami symulacji, otrzymanymi z modelu, przy założonym poziomie dokładności [1,19,21]. Metody kalibracyjne można ogólnie podzielić na 3 kategorie: iteracyjne (prób i błędów), nazywane niekiedy inżynierskimi, bezpośrednie (nazywane jawnymi albo metodami symulacji hydraulicznych) i pośrednie (modele optymalizacyjne) [13,22,8,2]. W metodzie iteracyjnej najczęściej zmienia się w sposób "ręczny" wartości współczynnika szorstkości dla wybranych przewodów, aż do uzyskania poziomu założonej dokładności. Metody bezpośrednie (jawne) oparte są na rozwiązaniu rozszerzonego zbioru równań, do którego oprócz podstawowych praw zachowania masy i energii w stanie ustalonym, wchodzą dodatkowe równania określone na podstawie dostępnych pomiarów napełnienia i natężenia przepływu (jedno dodatkowe równanie na pomiar) [10,6]. Zbiór rozszerzony równań jest rozwiązany w sposób jawny, zazwyczaj za pomocą metody Newtona-Raphsona. Liczba nieznanych parametrów kalibracji do wyznaczenia jest ograniczona przez liczbę dostępnych pomiarów. W metodach pośrednich (optymalizacyjnych) za funkcję celu przyjmuje się najczęściej minimalizację różnic pomiędzy zmiennymi pomierzonymi i obliczonymi przez model. Początkowo metody te stosowano jedynie do sieci wodociągowych, dopiero później do kanalizacyjnych. Jedne z pierwszych przykładów zastosowań tej metody przedstawili Shamir [18] i Ormsbee [11]. Później metody te były udoskonalane m.in. przez Lansey,a i Basneta [9] i in. Wykorzystanie metody optym[...]

Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej DOI:10.15199/17.2017.6.1


  Systemy zaopatrzenia w wodę (SZW), według Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590) zaliczane do elementów infrastruktury krytycznej, mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest dostarczenie wody do obiorców, w odpowiedniej ilości, czasie, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, do czego niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie SZW. Zagrożenia, które mogą zakłócić proces dostarczenia wody do odbiorców, występują na każdym etapie zaopatrzenia w wodę - od momentu jej ujęcia, przez procesy uzdatniania, magazynowania i pompowania oraz podczas dystrybucji wody siecią wodociągową. Często zagrożenia te są defi niowane jako źródła ryzyka w eksploatacji SZW. Na podstawie występowania zagrożeń jako źródeł ryzyka, możliwe jest określenie szansy na wystąpienie niepożądanych skutków. Obliczeniowo, ryzyko defi niowane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz niepożądanych strat jakie mogą po nim nastąpić [4]. Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę są złożonymi układami technicznymi, na których całościową niezawodność ma wpływ prawidłowe działanie wszystkich elementów składowych systemu (podsystemów), m.in. stacji i sieci wodociągowych. W związku z tym, że obiekty infrastruktury wodociągowej są w większości obiektami dającymi się naprawić, lecz zazwyczaj czasy ich napraw są dość duże, niezawodność pracy poszczególnych urządzeń jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy systemu. Dlatego zalecane jest przeprowadzanie analiz niezawodnościowych, celem identyfi kacji zagrożeń działania poszczególnych podsystemów. Niezawodność poszczególnych elementów, podsystemów i systemów określana jest za pomocą wskaźników niezawodności. Jednym z podstawowych parametrów jest wskaźnik gotowości K, odpowiadający prawdopodobieństwu tego, że w dowolnym momencie czasu t badany obiek[...]

Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku DOI:10.15199/17.2017.9.2


  Numeryczne modele sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią najczęściej jeden z elementów tzw. zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Podstawą tych systemów są bazy danych typu GIS [1,8,16]. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wdrożenia powyższych systemów mają miejsce nie tylko w dużych, ale także w średnich, a nawet małych przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych [9]. Początkowo modele numeryczne stanowiły samodzielne aplikacje i były budowane w oparciu o tzw. dokumentację "papierową". Szybko okazało się jednak, że takie podejście wymaga znacznych nakładów pracy, zajmowało dużo czasu, jak również w praktyce ograniczało typ budowanych modeli do szkieletowych lub co najwyżej podstawowych [7]. Przełomem okazało się w tym względzie wykorzystanie GIS do budowy modeli numerycznych. Zgodnie z dobrymi praktykami promowanymi m.in. przez organizowaną przez Zarząd Główny PZITS oraz Politechnikę Warszawską konferencję nt. "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi", bazy te są coraz częściej podstawą budowy modeli numerycznych [5,6,13]. Takie podejście umożliwia wdrożenie tzw. automatycznej budowy tych modeli numerycznych [2,14]. Budowa tzw. modelu szczegółowego, zawierającego często bardzo dużą liczbę obiektów modelowych (np. węzłów i przewodów) stała się nie tylko możliwa, ale także coraz częściej wykorzystywana. Szereg fi rm informatycznych produkujących oprogramowanie do budowy modeli numerycznych wyposaża swoje produkty w moduły do współpracy z bazami GIS [2,4,15]. Warto zauważyć, że dotyczy to nie tylko programów o charakterze komercyjnym, ale również darmowych. Przykładami takiego modułu są aplikację Model Manager i Model Manager KAN, opracowane przez fi rmę Megabit z Warszawy [12], współpracujące z programami odpowiednio EPANET 2.0 i SWMM 5.0. Tak zwana automatyczna budowa modeli sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej z wykorzystaniem bazy GIS znacząco ograni[...]

 Strona 1