Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Adam Babś"

Szkolenie warsztatowe nt. standardu IEC 61850 "Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych"

Czytaj za darmo! »

W dniach 25 i 26 października 2007 r. w warszawskim hotelu Vera odbyło się zorganizowane przez instytut energetyki Oddział w Gdańsku oraz Pse-centrum szkolenie warsztatowe na temat systemów i sieci komputerowych w stacjach elektroenergetycznych. było ono kontynuacją zapoczątkowanego w roku 2005 cyklu szkoleń związanych ze standardem iec 61850, adresowanych do firm z sektora energetycznego[...]

Kolokwium Komitetu Zabezpieczeń i Automatyki Stacyjnej CIGRE w Madrycie

Czytaj za darmo! »

Sesje plenarne CIGRE odbywają się co dwa lata - od wielu już lat zawsze w Paryżu - na przełomie sierpnia i września, w latach parzystych. W latach pomiędzy tymi sesjami Komitety Studialne (Study Committee), które stanowią podstawową jednostkę organizacyjną CIGRE, organizują sesje swoich członków połączone z kolokwium - konferencją naukowotechniczną. Wcześniej ustalone tematy wiodące pozwalaj[...]

Nowe rozwiązania obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznej - magistrala procesowa

Czytaj za darmo! »

Przyzwyczailiśmy się do pewnych rozwiązań technicznych i sądzimy, że tak już będzie zawsze. Zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętej energetyki do dziś z powodzeniem korzystamy z dorobku i wynalazków, jakie miały miejsce ponad 100 lat temu. To przecież wtedy wynaleziono żarówkę, maszynę elektryczną, transformator. Transformatory i podobne urządzenia wykorzystujące zjawisko indukcji magnetycznej, takie jak transformatory przekształtnikowe HVDC, cewki indukcyjne (dławiki bocznikujące), przesuwniki fazowe, a zwłaszcza przekładniki pomiarowe, pozostaną jeszcze pewnie przez wiele dziesięcioleci. Zapewne też utrzyma się tradycyjny podział elementów stacji elektroenergetycznej na obwody pierwotne i obwody wtórne. Tradycyjnie do obwodów pierwotnych zalicza się: wyłączniki, odłączniki,[...]

Kolokwium Komitetu Studiów CIGRE B5 "Zabezpieczenia i Automatyk"

Czytaj za darmo! »

Referaty i dyskusje na kolokwium Komitetu Studiów CIGRE B5, które odbyło się w październiku 2009 r. w Korei na wyspie Jeju, dotyczyły trzech głównych tematów: PS1 - Strategie długookresowej obsługi systemów automatyki stacji, PS2 - Zabezpieczenia i sterowanie urządzeń FACTS oraz ich wpływ na systemy zabezpieczeń, PS3 - Technologie wielkoobszarowego systemu monitoringu, sterowania i zabezpieczeń WAMPAC. W artykule przedstawiono tematykę poruszaną w ramach dwóch pierwszych tematów. Z tematyki dotyczącej wielkoobszarowego systemu monitoringu, sterowania i zabezpieczeń WAMPAC ograniczono się do opisania wniosków z dyskusji o tym systemie. Sesje plenarne CIGRE odbywają się co dwa lata (od wielu już lat zawsze w Paryżu) na przełomie sierpnia i września, w latach parzystych. W latach pomiędzy tymi sesjami komitety studialne (Study Committee), które stanowią podstawową jednostkę organizacyjną CIGRE, organizują sesje swoich członków połączone z kolokwium - konferencją naukowo-techniczną. Wcześniej ustalone wiodące tematy pozwalają na zaprezentowanie aktualnego stanu techniki i wiedzy w wybranej dziedzinie. Komitet B5, zajmujący się zabezpieczeniami i automatyką stacyjną, pracuje m.in. nad zagadnieniami: - zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego, - automatyka i sterowanie stacji, - urządzenia i systemy zdalnego sterowania, - urządzenia pomiarowe. W ramach komitetu B5 działa kilkanaście grup roboczych, powoływanych w celu opracowania raportów dotyczących wybranych zagadnień. Raporty te są publikowane przez CIGRE i są dostępne dla społeczności inżynierów, stanowiąc kompendium aktualnej wiedzy na określony temat. Tematyka kolokwiów organizowanych przez komitet B5 w ubiegłych latach: Sydney 2003 - automatyzacja nowych i istniejących stacji elektroenergetycznych, analiza danych z rejestratorów zakłóceń, funkcje i zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń odległościowych, Calgary 2005 - nadzór, sterowanie i zabezpieczenia transforma[...]

Awarie energetyczne w Indiach w lipcu 2012 r.


  W artykule wykorzystano materiały z warsztatu dotyczącego wielkich awarii, który odbył się w ramach sesji CIGRE w sierpniu 2012 r. Awarie katastrofalne systemów energetycznych zdarzają się w różnych krajach na świecie - zarówno zaawansowanych technologicznie, jak i dopiero rozwijających się. Popularnie awarie te określa się mianem "blackout", rozumiejąc pod tym pojęciem zanik napięcia na znacznym obszarze i w konsekwencji brak zasilania u wielu odbiorców oraz odłączenie źródeł wytwórczych od systemu. Historia awarii katastrofalnych Do awarii katastrofalnej dochodzi zazwyczaj w wyniku splotu kilku czynników natury obiektywnej jak np. ekstremalne warunki pogodowe lub wynikających z błędów działania aparatury i obsługi. Zagadnienie awarii systemowych było dyskutowane na ostatniej sesji CIGRE w Paryżu w sierpniu 2012 r. w ramach warsztatu zatytułowanego "Rozległe zakłócenia" [1]. Przedstawiono wyniki raportu analizującego 16 awarii katastrofalnych mających miejsce w latach 2002-2011 na wszystkich kontynentach. Wyodrębniono 10 podstawowych przyczyn awarii takich jak: uszkodzenia aparatury, błędy projektowe, uszkodzenia łączności i obwodów wtórnych, błędy operatorskie i zjawiska przyrodnicze. Najczęstszą przyczyną pierwotną awarii, oprócz zjawisk przyrodniczych (6 przypadków), były błędy operatorskie (4 przypadki) oraz uszkodzenia komunikacyjne i brak koordynacji zabezpieczeń (po 4 przypadki). Każdą awarię katastrofalną charakteryzuje się podając liczbę odbiorców dotkniętych awarią. Poglądowe zestawienia największych awarii na świecie w ostatnich 50 latach przedstawia rys. 1. Kolorem zielonym zaznaczono awarie w Europie (Włochy w 2003 r. oraz Niemcy-Francja w 2006 r.). Słupki koloru niebieskiego dotyczą awarii na kontynencie amerykańskim. Dwie jak dotychczas największe awarie wystąpiły w Azji w lipcu 2012 r. (system elek[...]

Transmisja danych w inteligentnych systemach pomiarowych (ISP)


  Artykuł omawia sposoby transmisji stosowane w inteligentnych systemach pomiarowych. Ograniczono się do transmisji danych z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia uznając, że w warunkach krajowych jest to dominujący sposób transmisji danych w ISP. Sformułowano też wymagania dla urządzeń, konieczne dla osiągnięcia przez te urządzenia zdolności do wymiany danych. Opisano w artykule własności protokołów transmisji danych wykorzystującej sieć elektroenergetyczną oraz podstawowe sposoby modulacji sygnałów wielkiej częstotliwości. Opisano również protokoły warstwy aplikacji przeznaczone do wykorzystania w urządzeniach wchodzących w skład ISP. Specyfikacja transmisji danych (wymiany danych) pomiędzy dwoma urządzeniami lub systemami obejmuje dwa zagadnienia: ● S pecyfikację zakresu przesyłanych danych, która często przyjmuje postać modelu danych ze zdefiniowanymi obiektami danych. Specyfikacja taka w dużym stopniu determinuje funkcje, jakie urządzenia wymieniające informacje będę w stanie realizować. Jeśli jednym z urządzeń jest licznik energii elektrycznej, to specyfikacja taka określa m.in. zasób informacji, jaki należy w tym urządzeniu wytworzyć, dysponując pomiarami napięcia i prądu. ● S pecyfikację reguł wymiany informacji, stanowiącą sformalizowany zbiór procedur (algorytmów) opisujących poszczególne działania związane z transmisją danych, jakie muszą być podjęte przez podmioty wymieniające dane. Specyfikacja taka ma na celu powtarzalność tych procedur przez dowolnych uczestników wymiany przy spełnieniu tych reguł. Powszechnie specyfikację tych zasad określa się nazwą protokołu, a zbiór współdziałających ze sobą protokołów, zastosowanych w jednym urządzeniu (systemie) stanowi stos protokołowy. Charakterystykę możliwości komunikacyjnych danego urządzenia (systemu) definiuje się w postaci dwóch dokumentów: - dokumentu zgodności implementacji modelu (MICS - model implementation conformance statemen[...]

Zastosowania pomiarów synchronicznych napięcia i prądu DOI:10.15199/74.2016.3.2


  Pomiary synchrofazorów napięć i prądów stosowane w sieciach elektroenergetycznych od połowy lat 90. osiągnęły techniczną dojrzałość. Obliczanie i sposób przedstawiania fazorów synchronicznych (format zapisu) zostały zdefiniowane w kolejnych wydaniach zleceń IEEE Power&Energy Society [2, 3]. W roku 2011 opublikowano normy [4, 5], które zawierają zasady testowania działania urządzeń pomiaru synchrofazorów w stanach dynamicznych oraz zasady transmisji danych obliczonych wielkości pomiarowych. Norma definiuje pojęcie fazorów synchronicznych tożsame z pojęciem synchrofazorów jako liczbą zespoloną, która reprezentuje sinusoidalną wielkość pomiarową (np. prąd lub napięcie w systemie elektroenergetycznym). Liczba ta jest wyznaczana na podstawie ciągu próbek wielkości mierzonej, a chwile próbkowania są synchronizowane wspólnym dla całego systemu źródłem synchronizującym. Niech x(t) będzie sinusoidalnym sygnałem o częstotliwości f=ω/2π, o amplitudzie Xm oraz fazie φ, reprezentującym wielkość mierzoną (1) Fazor wyznaczony na podstawie powyższej wielkości mierzonej jest liczbą zespoloną (2) W przypadku zmian amplitudy Xm(t) i częstotliwości Δf zachodzących w trakcie wyznaczania fazora, wyznaczony na podstawie próbek zawartych w oknie pomiarowym fazor ma postać (3) Zatem fazor wielkości mierzonej x(t) zawiera jej wartość skuteczną oraz fazę φ, która jest odległością kątową wyznaczoną w odniesieniu do początku pomiaru określonego przez zewnętrzny impuls synchronizujący. W dalszej części artykułu urządzenie wyznaczające synchrofazory określane będzie skrótem PMU, pochodzącym od angielskiej nazwy tego urządzenia Phasor Measurement Unit. Wprowadzenie polskiej nazwy (np. fazoromierz) wydaje się nieuzasadnione, pomimo używanej w języku niemieckim nazwy Zeitsynchronisiertes Zeigermessgerät, której tłumaczenie to miernik synchrofazora. Specyfika pomiaru wielkości elektrycznych w postaci synchrofazorów W wyniku przet[...]

Wybrane zagadnienia z kolokwium Komitetu Zabezpieczeń i Automatyki B5 CIGRE w Nanjing - Chiny (23-24 września 2015 r.) DOI:10.15199/74.2016.6.8


  Sesje plenarne CIGRE odbywają się co dwa lata, zawsze w Paryżu na przełomie sierpnia i września w latach parzystych. W latach pomiędzy sesjami plenarnymi komitety studialne CIGRE (Study Committee) - podstawowe jednostki organizacyjne - przygotowują sesje swoich członków połączone z kolokwium - konferencją naukowo-techniczną. Ostatnie kolokwium Komitetu Zabezpieczeń i Automatyki (Komitet B5) odbyło się w Chinach w Nanjing 23 i 24 września 2015 r. Poprzednie kolokwia odbyły się w 2003 r. w Sydney (Australia), w 2005 r. w Calgary (Kanada), w 2007 r. w Madrycie, w 2009 r. w Jeju (Korea), w 2011 r. w Lozannie i w 2013 r. w Belo Horizonte w Brazylii. Gospodarzem i organizatorem spotkania i kolokwium był chiński komitet (Chinese National Committee of CIGRE). Jednocześnie odbywała się 6. Międzynarodowa Konferencja APAP 2015 - (Advanced Power System Automation and Protection). Wśród uczestników nie było żadnego przedstawiciela naszego kraju, dlatego niniejsze omówienie przygotowano na podstawie materiałów pokonferencyjnych. Łącznie na kolokwium wygłoszono 39 referatów przypisanych do trzech następujących grup tematycznych - tematów wiodących: - Doświadczenia użytkowników i bieżąca praktyka w dziedzinie zastosowań bezpieczeństwa informatycznego w cyfrowych systemach automatyki stacji (DSAS) (User experience and current practice for cyber-security applications in DSAS), - Rezonans podsynchroniczny w istniejących i przyszłościowych sieciach - wykrywanie i środki zaradcze (Sub-Synchronous Resonance SSR in existing and future networks - detection and appropriate measures), - Zarządzanie i zmiany organizacyjne jako odpowiedź na nowe techniki zabezpieczeń i automatyzacji stacji (Management&Organizational Change in Response to New Protection&Automation Technologies). Doświadczenia użytkowników i bieżąca praktyka w dziedzinie zastosowań bezpieczeństwa informatycznego w systemach automatyki stacji W ramach tej tematyki zgł[...]

 Strona 1  Następna strona »