Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Sankowski"

Model TRL poziomów gotowości technologii (1) DOI:


  Definicje i zastosowanie.W ramach realizacji projektów o charakterze technicznym przydatne są narzędzia pozwalające na dokonywanie wiarygodnych ocen w zakresie dojrzałości opracowywanych technologii, perspektyw ich praktycznego wykorzystania oraz związanych z tym kosztów i ryzyka. Jednolita metryka stosowana do analizy stanu prac nad technologiami oraz ich gotowością do komercyjnego wdrożenia jest kluczowa dla możliwości oceny projektów inwestycyjnych o charakterze badawczo-rozwojowym, w szczególności tych zlecanych do wykonania innym organizacjom. W szczególności przeprowadzenie oceny gotowości technologii (ang. technology readiness assessment, TRA) dostarcza osobom podejmującym decyzje wiarygodnych i zrozumiałych informacji o stanie i rokowaniach realizowanych prac badawczych lub rozwojowych. W tym celu zdefiniowano poziomy gotowości technologii (ang. technology readiness levels, TRL), które określają model odniesienia i wspólną metrykę, pozwalające na ocenę stanu prac nad nowymi technologiami. Model TRL ułatwia komunikację w tym zakresie pomiędzy zarządzającymi programem, organizacją, inwestorami, projektantami systemów/produktów i wykonawcami prac badawczych. Wyróżnia się 9 poziomów gotowości technologii numerowanych od TRL 1 (najniższy) do TRL 9 (najwyższy). Poziomy gotowości technologii nie są związane z żadną specyficzną dziedziną techniki, ale opisują możliwe etapy/stadia rozwoju potencjalnie różnych technologii, począwszy od zaobserwowania i opisania danego zjawiska lub właściwości, aż do jego komercjalizacji i wdrożenia w produktach lub systemach użytkowych. W pierwszej sekcji niniejszego artykułu wyjaśniono podstawowe pojęcia i rozróżnienia dotyczące działań związanych z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych z punktu widzenia instytucji badawczej lub akademickiej oraz z perspektywy działalności komercyjnej w przedsiębiorstwie. W drugiej sekcji przedstawiono kolejno 9 poziomów gotowości technolog[...]

Model TRL poziomów gotowości technologii (2) DOI:10.15199/46.2015.1.3


  Definicje i zastosowanie.Model TRL w rozwoju złożonych systemów Przedstawiony opis kluczowych faz procesu rozwojowego nowych systemów korzysta z przykładu projektów dotyczących rozwoju nowych systemów uzbrojenia, inicjowanych i finansowanych przez US DoD, które mają na celu realizację potrzeb operacyjnych armii amerykańskiej. W opisie faz rozwoju wykorzystuje się model poziomów gotowości technologii (model TRL) w charakterze jednolitej metryki, pozwalającej oceniać osiągnięcie przez rozwijane technologie i produkty oczekiwanej dojrzałości. Proces pozyskiwania nowych systemów wychodzi od wymagań użytkownika na nowy system (ang. initial capabilities document, ICD) i wykorzystuje aktualny stan wiedzy i rozwoju pewnych technologii. Dlatego model pozyskiwania zakłada dostępność na początku tego procesu nowych technologii charakteryzujących się pewnym zaawansowaniem rozwoju (dojrzałością) i określonym poziomem gotowości do ich dalszego rozwinięcia i wykorzystania w nowym systemie lub produkcie [7], [12]. Faza analityczna (ang. materiel solution analysis phase) Celem fazy analitycznej jest przeprowadzenie tzw. analizy rozwiązań alternatywnych (ang. analysis of alternatives, AoA) oraz zaplanowanie procesu pozyskiwania nowego systemu. Kluczowym dokumentem wyjściowym dla opracowania studium AoA jest dokument ICD. Studium AoA ma na celu zidentyfikowanie dostępnych możliwości opracowania systemu spełniającego wymagania ICD, określenie wskaźników sukcesu (ang. measures of effectiveness), kosztów, harmonogramu, koncepcji operacyjnego wykorzystania systemu (ang. concepts of operations) oraz ogólna ocena ryzyka przedsięwzięcia. Ponadto, studium AoA powinno zidentyfikować tzw. technologie krytyczne (ang. critical technology elements, CTEs) związane z każdym rozważonym rozwiązaniem systemu, włączając dojrzałość tych technologii, ryzyka związanego z ich wykorzystaniem, możliwościami produkcyjnymi oraz, jeśli to konieczne, potrzeby w[...]

FUZJA DANYCH W SIECIACH WIELOFUNKCYJNYCH RADARÓW ROZPOZNANIA DOI:10.15199/13.2019.10.4


  Zapewnienie świadomości sytuacyjnej podczas operacji wojskowych wymaga użycia sensorów, pozwalających na wykrywanie różnych rodzajów obiektów. Równocześnie sposób działania sensorów, rodzaj, dokładność i wiarygodność dostarczanych przez nie danych są zróżnicowane, co tworzy możliwość poprawy wynikowej informacji poprzez łączenie (fuzję) danych z różnych źródeł. Dotychczas użytkowane systemy stosują zazwyczaj podejście oparte na prezentacji informacji z sensorów na wspólnym ekranie, ewentualnie ograniczonej na podstawie kryterium jakości poszczególnych źródeł. Fuzja danych, polegająca na wytworzeniu nowej użytecznej informacji poprzez wykorzystanie komplementarności różnych sensorów, była jak dotąd stosowana w ograniczonym zakresie. W niniejszym artykule przedstawiono korzyści jakie pozwala osiągnąć zastosowanie fuzji danych z radarów do poprawy jakości wykrywania i śledzenia zagrożeń oraz precyzyjnego określania współrzędnych miejsc wystrzału i uderzenia pocisków artyleryjskich. DOI 10.15199/13.2019.10.4 30 ELEKTRONIKA 10/2019 OCHRONA WOJSK PRZED ZAGROŻENIAMI TYPU RAM W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono problemowi ochrony wojsk i obiektów przed zagrożeniami ze strony artyleryjskich środków rażenia takich jak rakiety i pociski artyleryjskie oraz granaty moździerzowe, oznaczane często wspólnym akronimem RAM (ang. Rocket, Artillery And Mortar). Metody ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom RAM można podzielić na dwa rodzaje: nakierowane na uniknięcie zagrożenia niesionego przez pocisk w locie oraz polegające na eliminacji bezpośredniego zagrożenia lub źródeł zagrożeń, czyli ograniczenia możliwości użycia środków ogniowych przez przeciwnika. Kluczowym elementem technicznym wpływającym na możliwość ochrony przed tym rodzajem zagrożenia jest zdolność do wczesnego i pewnego wykrycia celu na trajektorii jego lotu oraz oceny zagrożenia. Ocena taka dotyczy najpierw wyznaczenia przewidywanych współrzędnych punktu uderzeni[...]

Kierunki rozwoju radarów wielofunkcyjnych pasma C w PIT S.A.

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnych radarów wielofunkcyjnych powodowany jest nie tylko postępem technik i technologii elektronicznych i informatycznych, ale również coraz wyższymi wymaganiami taktyczno-technicznymi stawianymi nowoczesnym urządzeniom. Wymagania te wynikają z rozwoju myśli wojskowej, złożoności współczesnego pola walki i nowego charakteru konfliktów zbrojnych, w których zdobywanie aktualnej informacji o działaniach przeciwnika jest równie istotne, jak siła uderzeniowa dysponowanych oddziałów. Od wszystkich stacji radiolokacyjnych nowej generacji wymaga się wykrywania zagrożeń różnego typu, możliwości realizacji wielu zadań operacyjnych, dużej niezawodności i odporności na trudne warunki eksploatacji oraz skrytości działania pozwalającej na zwiększenie prawdopodobieństwa przetr[...]

Radar detection of tactical ballistic missiles: problems and methods

Czytaj za darmo! »

A problem of radar tracking of ballistic missiles came out after the IIWorldWar, when radars and ballistic missiles were used for the first time. A renewed attention to this problem in the last years is a direct result of the Gulf War (1991), where limited effectiveness of theatre missile defence (TMD) systems against tactical ballistic missiles (TBM) was observed. Since the late 1990s modern air-defence radars (ADR) have been required to perform early-warning functions that may contribute to an integrated TMD. This function includes: detection of a TBM during boost phase, TBM track maintenance and validation, and identification of trajectory parameters (for instance launch point and impact point coordinates). Moreover, the TBM-capable ADR are able to support dedicated TMD fire[...]

Modelling and evaluation of bistatic radar systems' capabilities


  With increasing number of aircrafts in space, air traffic safety relies highly on the effectiveness of air surveillance sensors and systems supporting Air Traffic Control/Management (ATC/ATM) operations. Detailed and reliable information about flight parameters of all objects located in the supervised airspace area should be available unconditionally. Surveillance sensors and systems collecting information about flying targets’ parameters can be divided into [1] cooperative (requiring cooperation from the aircraft) and noncooperative (without cooperation from the aircraft). Cooperative methods include: radio communication systems, data transmission systems of aircraft flight parameters (e.g. ADSB - Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) and Secondary Surveillance Radars (SSR). An effective and widely used class of surveillance sensors for obtaining information on flying targets in a non-cooperative manner are Primary Surveillance Radars (PSR). In this paper a problem of using bistatic radars in the ATC system is discussed. In simple terms, bistatic radar is a radar where transmitter (and the transmitting antenna) and receiver (and receiving antenna) are geographically separated. The concept of bistatic radar was formulated in the beginning of radar history [1-3] and was originally aimed at solving the problem of crosstalk between the transmitter and receiver by spatially separating transmitting and receiving antennas. On the other hand, monostatic radars are characterised by a simple structure, are easier to utilize and service, and do not require additional technical means to ensure synchronization and communication between the transmitter and the receiver. Therefore, after solving the problem of transmitter and receiver separation in a single device, the monostatic radar technology became dominating, while bistatic radar concept was left unused for many years. The renaissance of bistatic radars in recent years r[...]

POSTĘP TECHNICZNY W RADARACH WIELOFUNKCYJNYCH W PASMIE C DOI:10.15199/13.2019.10.1


  Duży postęp w dziedzinie radiolokacji powodowany jest nie tylko rozwojem technik elektronicznych oraz informatycznych ale również rosnącymi wymaganiami taktyczno-technicznymi, jakie są stawiane współczesnym stacjom radiolokacyjnym stanowiącym podstawowe źródła informacji na polu walki. Rozwój myśli wojskowej i systemów uzbrojenia, zmiana charakteru konfliktów oraz pojawienie się nowych zagrożeń przyczyniają się do stałego wzrostu tych wymagań. Elementy konstrukcyjne wytwarzanych dotychczas radarów były na ogół projektowane w celu realizacji konkretnej funkcji w urządzeniu z przeznaczeniem do zastosowania zazwyczaj w jednym rozwiązaniu. Jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu stacji radiolokacyjnych wymagały przeprojektowania i wykonania całkowicie od nowa dużej części elementów urządzenia. W związku z tym modernizacje radarów oraz wprowadzanie do ich działania nowych funkcji następowało rzadko, a w przypadku realizacji, wymagało długiego czasu. Czasami konieczność wprowadzenia rozległych zmian sprzętowych prowadziła do zbyt dużych kosztów ich wdrożenia, co często stawało się nie opłacalne ekonomicznie. Szybki rozwój technologii cyfrowych, mikroprocesorów oraz programowalnych układów logicznych pozwala na przejęcie realizacji wielu funkcji urządzeń radiolokacyjnych przez oprogramowanie. Umożliwia to zaprojektowanie zespołów i bloków cyfrowych, których funkcje mogą być zmieniane programowo. Pozwala to na projektowanie radarów wielofunkcyjnych o różnym przeznaczeniu, które wykorzystują wspólne rozwiązania układowe oraz charakteryzują się modułową/ skalowalną architekturą sprzętu i oprogramowania. W rezultacie jedynie część analogowa, ze względu na różne częstotliwości pracy urządzeń i odmienne elementy mikrofalowe torów nadawczo-odbiorczych oraz układów antenowych, musi być zaprojektowana stosownie do wymaganego pasma i wymaganych osiągów radaru. Ujednolicenie komponentów radaru pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz wp[...]

 Strona 1