Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ SUŁOWSKI"

Zastosowanie stali manganowych do produkcji spiekanych części maszyn

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było uzyskanie spiekanej stali manganowej o takim składzie, który umożliwiłby otrzymanie wyrobów o dużej wytrzymałości, lecz zarazem o jak najwyższej dokładności wymiarów. Dążono do uzyskania klasy dokładności, pozwalającej uniknąć obróbki wykończeniowej, podnoszącej wydatnie koszty produkcji danego elementu. w celu uzyskania optymalnego składu mieszanki wyjściowej przeprowadzono sz[...]

WPŁYW PARAMETRÓW WYTWARZANIA NA WŁASNOŚCI I STRUKTURĘ SPIEKANYCH KONSTRUKCYJNYCH STALI MANGANOWYCH Z DODATKIEM CHROMU I MOLIBDENU.CZĘŚĆ II: MIKROSTRUKTURA

Czytaj za darmo! »

W artykule główny nacisk położono na określenie wpływu parametrów wytwarzania, a w szczególności składu chemicznego mieszanki proszków, temperatury spiekania, szybkości chłodzenia oraz dodatkowej obróbki cieplnej na strukturę konstruk-cyjnych, spiekanych stali manganowo-chromowo-molibdenowych, wykonanych na bazie proszku Astaloy CrL i Astaloy CrM, zawierających 3 % mas. manganu oraz 0,3 % mas. węg[...]

WPŁYW TEMPERATURY I CZASU SPIEKANIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE SPIEKANYCH KONSTRUKCYJNYCH STALI MANGANOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE PROSZKÓW ASTALOY CrL I ASTALOY CrM

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule główny nacisk położono na określenie wpływu temperatury i czasu spiekania na własności me-chaniczne i strukturę spiekanych konstrukcyjnych stali manganowo-chromowo-molibdenowych, wykonanych na bazie proszków stopowych Astaloy CrL i Astaloy CrM. Przeprowadzone badania polegały na określeniu własności fizycznych oraz mechanicznych konstrukcyjnych spieków Fe-Mn-Cr-Mo-C zawier[...]

Zastosowanie metod komputerowych przy wyznaczaniu porowatości spiekanych stali

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę zastosowania metod komputerowych przy wyznaczaniu porowatości spiekanych stali managanowo-chromowo-molibdenowych.Badaniom poddano stale o dwóch składach chemicznych: Fe-3%Mn-1,5%Cr-0,2%Mo-0,3%C oraz Fe-3%Mn-3%Cr-0,5%Mo-0,3%C.Mieszanki zostały sporządzone na bazie rozpylancyh stalowych proszków stopowych Astaloy.puszczaniu w powietrzu w temperaturze 200 °C przez jedną a zgł[...]

WYZNACZANIE TEMPERATUR POCZĄTKU PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH PODCZAS SPIEKANIA KONSTRUKCYJNYCH STALI MANGANOWO-CHROMOWO-MOLIBDENOWYCH

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie temperatur początku przemian zachodzących podczas spiekania konstrukcyjnych stali zawierających 3 % Mn, 1,5 % lub 3 % Cr, 0,5 % lub 0,2 % Mo oraz 0,3 % C. Do badań wykorzystano komercyjne proszki stopowe Astaloy CrL i Astaloy CrM, proszek niskowęglowego żelazomanganu oraz proszek grafitu C-UF. Z proszków wyjściowych w mieszalniku Turbula w czasie 30 minut sporządzono mieszanki proszków, a następnie, metodą prasowania w sztywnej matrycy, sprasowano kształtki prostopadłościenne, o wymiarach 5 × 5 × 15 mm, przeznaczone do badań dylatometrycznych w dylatometrze poziomym Netzsch 402E. Wykonane badania dylatometryczne pozwoliły na określenie temperatur początku przemian perlitycznej, bainitycznej oraz martenzytycznej, mieszczących się odpowiednio w zakresie temp[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU SPIEKANIA NA POROWATOŚĆ MATERIAŁÓW WYTWORZONYCH NA BAZIE MIEDZI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ parametrów wytwarzania na porowatość materiałów spiekanych wytworzonych na bazie miedzi. Do badań wykorzystano elektrolityczny proszek miedzi oraz rozpylany proszek brązu B10. Badania prowadzono na próbkach wykonanych w wyniku spiekania w temperaturze 800 oraz 900 °C w czasie 15, 30 i 60 minut luźno zasypanego proszku do stalowego pojemnika o wymiarach 5 × 10 × 50 mm. Badania wpływu parametrów wytwarzania na porowatość spieków wykonano opierając się na metodzie ważenia w wodzie i powietrzu, metodzie planimetrycznej, metodzie punktowej oraz metodzie liniowej. Dodatkowo przeprowadzono również badania metalograficzne spieków. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono, że metoda planimetryczna, wykorzystująca specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do sta[...]

WPŁYW PROCESU WYTWARZANIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI SPIEKANEJ STALI O ZAWARTOŚCI 0,4 % WĘGLA

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie wpływu procesu wytwarzania na strukturę i własności spiekanej stali o zawartości 0,4 % C. Do badań wykorzystano komercyjny proszek żelaza NC 100.24 oraz proszek grafitu C‐UF. Jako środek poślizgowy wykorzystano stearynian cynku rozpuszczony w acetonie. Z proszków wyjściowych w mieszalniku Turbula w czasie 30 minut sporządzono mieszankę o zadanym składzie chemicznym. Następnie, metodą prasowania w sztywnej matrycy, sprasowano kształtki prostopadłościenne, o wymiarach 4 × 4 × 40 mm, przeznaczone do badań własności fizycznych i mechanicznych oraz wypraski cylindryczne o wymiarach φ 15 × 20 mm, przeznaczone do badań metalograficznych. Ciśnienie prasowania wynosiło 800 MPa. Wypraski oznaczono symbolem W. Sprasowane kształtki poddano spiekaniu w temperaturze 850 °C w atmosferze azotu o punkcie rosy -60 °C przez 30 minut i następnie chłodzono w chłodnicy pieca z szybkością 60 °C/min. Spieki oznaczono symbolem S. Dla niektórych spieków zastosowano dodatkowo: doprasowywanie pod ciśnieniem 800 MPa (kształtki oznaczono symbolem SP) oraz doprasowywanie pod ciśnieniem 800 MPa, a następnie drugie spiekanie w temperaturze 1120 °C, w atmosferze azotu w czasie 30 minut. Spieki te oznaczono symbolem SS. W toku przeprowadzonych prac ustalono, że gęstość oraz twardość badanych kształtek zależna była od warunków wytwarzania — najwyższymi własnościami charakteryzowały się spieki po dwukrotnym prasowaniu i spiekaniu. Niska wytrzymałość na zginanie spieków prasowanych jednokrotnie (S) oraz spieków po doprasowywaniu (SP) związana jest ze zbyt krótkim czasem oraz niską temperaturą spiekania, nie zapewniającą dyfuzji węgla do cząstek proszku żelaza. Podwyższenie temperatury spiekania do 1120 °C umożliwiło zajście w spiekanym materiale procesów dyfuzyjnych, co znalazło odzwierciedlenie w wyższych wartościach wytrzymałości na zginanie. Badania mikrostruktury spiekanych stali o zawartości 0,4 % węgla wykazały, że stale, niez[...]

WPŁYW PARAMETRÓW WYTWARZANIA NA WŁASNOŚCI I STRUKTURĘ SPIEKANYCH KONSTRUKCYJNYCH STALI MANGANOWYCH Z DODATKIEM CHROMU I MOLIBDENU.CZĘŚĆ I: WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Czytaj za darmo! »

W artykule główny nacisk położono na określenie wpływu parametrów wytwarzania, a w szczególności składu chemicznego mieszanki proszków, temperatury spiekania, szybkości chłodzenia oraz dodatkowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne spiekanych konstrukcyjnych stali manganowo-chromowo-molibdenowych, wykonanych na bazie proszku Astaloy CrL i Astaloy CrM. Przeprowadzone badania polegały na ok[...]

WPŁYW LOKALNEJ MIKROATMOSFERY NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI SPIEKANYCH STALI CHROMOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu lokalnej atmosfery na strukturę i własności spiekanych stali chromowych. Badania prowadzono na spiekach wytworzonych z rozpylanego wodą proszku Astaloy CrM firmy Höganäs z dodatkiem 0,5 % mas. węgla w postaci proszku C-UF. Materiały do badań wytworzono na drodze jednokrotnego prasowania i spiekania, które następnie poddano odpuszczaniu na powiet[...]

WPŁYW SPOSOBU PRASOWANIA NA WŁASNOŚCI I STRUKTURĘ SPIEKÓW Fe-Cu I Fe-Cu-C

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie wpływu parametrów procesu wytwarzania na strukturę i własności spieków Fe-Cu i Fe-Cu-C. Do badań wykorzystano dwie mieszanki proszków, dostarczone przez Polmo Łomianki S.A., oznaczone symbolami 020 i 023. Pierwsza z nich wykonana została na bazie proszku żelaza AHC 100.29, druga — na bazie mieszanki proszków żelaza AHC 100.29 oraz NC 100.24. Kształtki do badań o średnicy 15 mm, sprasowane zostały pod ciśnieniem 400 MPa, 600 MPa oraz 800 MPa. Dla każdego ciśnienia prasowania zastosowano trzy dodatkowe warianty zagęszczania: zagęszczanie bez podkładek, zagęszczanie z trzema podkładkami umiejscowionymi pomiędzy matrycą a stemplem dolnym oraz zagęszczanie z jedną podkładką położoną pomiędzy matrycą, a stemplem dolnym i dwoma podkładkami znajdującymi się [...]

 Strona 1  Następna strona »