Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Stasiakiewicz"

System wspierający ocenę wzrokowych potencjałów wywołanych w oparciu o analizę wielorozdzielczą DOI:10.15199/48.2017.10.01

Czytaj za darmo! »

Proces widzenia jest skomplikowanym zjawiskiem elektrochemicznym, który zapoczątkowany jest pobudzeniem komórek fotoczułych, pręcików i/lub czopków, przez światło. Wówczas chemiczna kompozycja pigmentu zmienia się chwilowo powodując przepolaryzowanie komórek nerwu wzrokowego [1]. W rezultacie tego zjawiska powstaje złożony potencjał czynnościowy, będący sumarycznym pobudzeniem neuronów, który jest przesyłany wzdłuż drogi wzrokowej, tj. przez nerw wzrokowy, skrzyżowanie wzrokowe (SW) i wzgórze wzrokowe, aż do kory wzrokowej [2] (rys. 1). Rys.1. Ilustracja drogi wzrokowej [3]. Ze względu na to, że przez neurony przepływa zmienny w czasie prąd generowane jest pole elektromagnetyczne. Wobec tego, istnieje możliwość rejestracji aktywności mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na głowie pacjenta. W rezultacie badań Haliday’a z 1982 roku oraz spostrzeżenia asymetrycznej aktywacji nerwu wzrokowego w przypadkach patologicznych zaleca się pomiar 5-cio kanałowy [4]. Szczególnie istotne jest położenie dwóch elektrod, które przyjęło się rozmieszczać w następujący sposób: elektroda Oz umieszczana jest 5 cm nad guzowatością potyliczną, a elektroda referencyjna Cz przykładana jest 12 cm nad grzbietem nosa w linii środkowej. Jako zewnętrzne źródło stymulujące wykorzystywany jest błysk (ang. flash) lub naprzemienny wzorzec szachownicy (ang. pattern reversal). Metoda błysku służy głównie do oceny drogi wzrokowej, od siatkówki aż do kory potylicznej, oraz wykorzystywana jest w stosunku do pacjentów niedowidzących lub nieskłonnych do obserwowania monitora przez dłuższy czas. Druga metoda jest wykorzystywana do rozpoznawania schorzeń występujących na drodze do skrzyżowania wzrokowego, takich jak stwardnienie rozsiane czy uszkodzenie przewodnictwa [4]. Ze względu na szersze zastosowanie drugiej metody stała się ona obiektem dalszych badań. Zarejestrowany sygnał ma bardzo mały poziom - rzędu mikrowoltów. Dlatego dokonywane jest synchron[...]

KLASYFIKACJA SZMERÓW ODDECHOWYCH - BADANIA PILOTAŻOWE DOI:10.15199/13.2019.2.1


  Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa mająca na celu dostarczenie do organizmu tlenu oraz wydalenie dwutlenku węgla. Płuca wypełniają szczelnie klatkę piersiową, z uwagi na występującą różnicę ciśnień między płucami a przestrzenią opłucnową. Owa przestrzeń jest zawarta między opłucną płucną - błoną otaczającą płuca oraz opłucną ścienną - błoną otaczającą klatkę piersiową. Wentylacja jest możliwa ze względu na powiększanie lub pomniejszanie objętości klatki piersiowej, a więc także objętości płuc, przez mięśnie oddechowe. Zmiana objętości skutkuje zmianą ciśnienia powietrza śródpęcherzykowego i tym samym różnicą ciśnień względem powietrza atmosferycznego. Gazy oddechowe przemieszczają się przez drogi oddechowe wzdłuż oskrzeli o coraz mniejszych przekrojach aż do pęcherzyków płucnych, gdzie przenikają przez błony pęcherzyków do naczyń włosowatych [1]. Tam następuje dyfuzja tlenu i jego rozpuszczenie we krwi, a także dyfuzja dwutlenku węgla z krwi do przestrzeni pęcherzykowej [2]. Budowę układu oddechowego zilustrowano na rysunku 1. Układ oddechowy powinien zapewnić maksymalną powierzchnię, w której zachodzi dyfuzja gazów, minimalną odległość transportu gazów, a także równoczesne dostarczenie świeżego powietrza do różnych regionów płuc. To tłumaczy tak skomplikowaną budowę płuc, którą można porównać ze zbiorem małych balonów, które po napompowaniu tworzą wielką powierzchnię dyfuzyjną gazów (zbliżoną do powierzchni kortu tenisowego). Przestrzeń otaczającą pęcherzyki płucne nazywa się miąższem płucnym. W nim zawarte są naczynia włosowate oraz m.in. elastyna i kolagen, które determinują mechaniczne właściwości płuc - ich elastyczność [5]. Właściwości sprężyste tkanki łącznej wytwarzają wewnątrz płuc podciśnienie, po otwarciu klatki piersiowej płuca zapadają się [2]. Schorzenia układu oddechowego są bardzo niebezpieczne i nie bez powodu, zgodnie z raportem WHO, plasują się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonu [6]. Pon[...]

 Strona 1