Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz SKWARSKI"

Analiza tłoczenia stopu aluminium 7075 w podwyższonych temperaturach DOI:10.15199/24.2018.9.4


  Wprowadzenie. W dobie zawrotnego rozwoju przemysłowego zmierzającego do czwartej już rewolucji industrialnej, zwanej "Przemysłem 4.0", branża motoryzacyjna stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z poprawą jakości, wydajności i bezpieczeństwa swoich produktów. Czołowi producenci komponentów samochodowych chcąc utrzymać pozycję lidera w wyścigu technologicznym, muszą sprostać wyzwaniom jakie����������� generuje p􀁓o����stęp􀁓 �������cywili-􀀐 zacyjny i restrykcjom związanymi z jego skutkami (Rozporządzenia Europejskie związane z ochroną środowiska (WE) nr 715/2017). Wśród wielu kierunków rozwoju branży automotive i inwestycji można wyróżnić kilka, związanych z: produkcją, jej zarządzaniem, planowaniem i konstruowaniem. Podniesienie sprawności, niezawodności i opłacalności produkcji komponentów samochodowych następuje m.in. poprzez automatyzację procesów, dzięki zwiększeniu gęstości robotyzacji w procesach wytwarzania. Innowacjami w obszarze konstruowania są pojazdy elektryczne i hybrydowe, jednak ze względu na dużą obfitość taniej ropy naftowej, obecność ukierunkowanego parku przemysłowego producentów i zdolności przemysłu do zaspokajania ciągle rosnącego popytu na pojazdy, silniki spalinowe pozostają obiektem wielu badań i inwestycji i zdaje się że w perspektywie kilkunastu lat, to się nie zmieni. Rozwój związany z konstruowaniem i eksploatacją silników spalinowych koncentruje się obecnie na maksymalnym zmniejszeniu ich energochłonności oraz wokół zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń jakie są z nich wydzielane. Poprawę tych parametrów samochodu można uzyskać nie tylko poprzez zmiany konstrukcyjne silników, ale również poprzez odchudzenie masy pojazdu, zastępując dotychczasowe, stalowe elementy, stopami metali lekkich. Jednocześnie ważnym a[...]

Analiza procesu tłoczenia złożonych kształtów z wysokowytrzymałego stopu aluminium serii 7000 DOI:10.15199/24.2019.10.5


  Wprowadzenie. Europejskie restrykcje związane z ochroną środowiska narzucają ograniczenia na produkowane obecnie samochody w kwestii zużycia paliwa i emisji spalin podczas eksploatacji. Sposobem na te ograniczenia może być zastąpienie stalowych elementów konstrukcyjnych nadwozia o dużej sztywności, elementami wykonanymi ze stopów metali lekkich, cechujących się mniejszą gęstością przy jednocześnie dużej wytrzymałości. Obecnie, w tym kierunku, największy potencjał wśród stopów metali lekkich,wykazuje stop aluminium serii 7075 do przeróbki plastycznej [1]. Materiał ten, lżejszy ponad trzykrotnie od stali cechuje się bardzo dużą wytrzymałością po obróbce cieplnej (w stanie umocnionym T6, czyli po procesie przesycania i starzenia sztucznego jego max wytrzymałość na rozciąganie może osiągnąć 650 MPa). Jednak ze względu na bardzo małą odkształcalność w stanie T6, tłoczenie skomplikowanych kształtów na elementy nadwozia samochodu przy temperaturze otoczenia jest praktycznie niemożliwe. Dlatego, aby uzyskać wyrób bez wad ze stopu aluminium 7075, należy poddać go wcześniejszej obróbce cieplnej w celu zmiękczenia lub zastosować proces tłoczenia w podwyższonej temperaturze, w której materiał uzyskuje dużą odkształcalność [2-4]. Autorzy postawili za cel wytworzenie wytłoczki o złożonej geometrii jaką jest dolna część słupka B (stopa) w procesie tłoczenia na gorąco z wysokowytrzymałego stopu aluminium serii 7075. Prawidłowo wykonana wytłoczka nie powinna posiadać wad geometrycznych w postaci przewężenia, pocienienia, pęknięć, pofałdowań czy dużych zatarć. Ze względów praktycznych, badania przeprowadzone były z myślą o zastosowaniu uzyskanych wyników w przemyśle motoryzacyjnym mając na uwadze złożoność technologiczną oraz koszty produkcji. Przedmiot badań. Przedmiotem przeprowadzonych badań był stop aluminium serii 7075 w stanie umocnionym T6 w postaci arkuszy blach o grubości 3 mm. Materiał w temperaturze pokojowej wykazuje wytrzymał[...]

Kształtowanie elementu typu U-shape ze stopu aluminium 7075 DOI:10.15199/24.2017.8.12


  Wstęp. Znaczna część przedmiotów codziennego użytku wytwarzana jest z blach walcowanych o grubości 0,5-4,0 mm w procesach obróbki bezubytkowej. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik produkcyjnych jest w tej grupie tłoczenie. Znajduje ono szerokie zastoso wanie w przemyśle samochodowym, co jest spowodowane naturalnym wyparciem konstrukcji ramowych pojazdów samochodowych przez nadwozia samonośne w drugiej po łowie 20 wieku. Wymuszany regulacjami prawnymi, obec nie panujący trend zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery zmusza producentów pojazdów do ciągłego do skonalenia rozwiązań konstrukcyjnych - głównie redukcji masy pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Zastosowanie lekkich, zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych w branży motoryzacyjnej pozwala znacz nie zredukować masę pojazdów. Stopy aluminium są w tym zakresie najbardziej obiecującym materiałem, gdyż aluminium (2,7 g/cm3) jest trzykrotnie lżejsze od stali (7,86 g/cm3). Stopy aluminium serii 7000 są wysokowy trzymałymi, obrabianymi cieplnie stopami, umacniany mi wydzieleniowo przez kombinację cynku i magnezu (Zn 4-6 %, Mg 1-3 %) oraz ewentualnie miedzi. Jest to duża grupa stopów obrabianych cieplnie, spośród których na szczególną uwagę zasługuje stop 7075 i jego pochodne, odznaczające się wysoką wytrzymałością. Istotną przeszkodą w szerszym zastosowaniu takich blach jest mocno ograniczona możliwość kształtowania na zimno lub gorąco w stanie dostawy T6. Po wytopie kęsisk i redukcji ich grubości przez walcowanie odkształcony ma teriał, zarówno w postaci taśmy jak i wykrojki, zaczyna się samoistnie umacniać. Znane są rozwiązania przeciwdziała jące temu problemowi. W patencie [1] opisano metodę polegającą na starzeniu materiału wyjściowego do stanu T7 lub T8, następnie mate riał tłoczy się w dwóch operacjach. Pierwsza o[...]

 Strona 1