Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW KARWAT"

Festiwal nauki w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Decyzją Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po raz trzeci głównym koordynatorem, organizowanego od 8 lat Festiwalu Nauki w Krakowie (13-19.05.), była Akademia Górniczo-Hutnicza. Celem Festiwalu jest promocja osiągnięć krakowskich szkół wyższych, taka jednak, aby kierowana oferta trafiała do jak największej liczby uczestników. Dlatego też co roku każdy z organizatorów stara się przygo[...]

Recykling odpadów poprodukcyjnych w hucie surowcowej stali

Czytaj za darmo! »

Huty surowcowe stali produkują od kilku do kilkunastu milionów ton stali, zużywając do produkcji ponad dwukrotnie więcej surowców naturalnych oraz innych materiałów wsadowych. W efekcie prowadzonych procesów technologicznych powstają znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych. Obecnie w nowoczesnych hutach surowcowych znakomita większość odpadów poprodukcyjnych jest utylizowana w samych hutach i przekazywana do odbiorców zewnętrznych lub wykorzystywana jako wsad do ponownego użycia w prowadzonych procesach technologicznych. Artykuł przedstawia wyniki badań, w jakim stopniu wybrane masowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane w prowadzonych procesach technologicznych dla przykładowej huty surowcowej stali. Steelwork plants manufacture several to tens tons of steel, using for manufacturing processes the double amount of natural resources and feed materials. As the result of manufacturing processes, we get huge amounts of production waste. In modern steelworks the large proportion of waste is utilised on the spot, in the steelwork plants and given over to external customers or it is re-used as a feed for other processes. The paper summarises the results of the research program undertaken to analyse which proportion of waste is utilised in further technological processes in a selected steelwork. słowa kluczowe: huta stali, recykling odpadów poprodukcyjnych key words: steel works, recycling of waste 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 597 1. Wstęp. Badania w zakresie powstawania masowych odpadów poprodukcyjnych i ich recyklingu w hucie surowcowej stali przeprowadzono na danych z rzeczywistej huty w latach 2005 do 2009. W analizowanej hucie są prowadzone wszystkie procesy technologiczne od przygotowania surowców naturalnych do procesów wielkopiecowych, poprzez wytwarzanie stali w procesach konwertorowych, obróbkę stali w procesach obróbki pozapiecowej, następnie jej odlewanie w urządzeniach ciągłego odlewania stali oraz produkcję wyrobów[...]

Ocena efektywności wykorzystania urządzeń technologicznych w Zakładzie Produkcji Stali


  System produkcyjny Zakładu Produkcji Stali jest niezwykle trudny do analizy. Z jednej strony technologia otrzymywania stali jest dokładnie określona, z drugiej jednakże liczba możliwych do pokonania dróg, jakimi może się przemieszczać materiał od etapu wy- tapiania do otrzymania wlewków ciągłych, jest wielowariantowa. Każdy z etapów obróbki stali charakteryzuje się różnymi czasami potrzebnymi na wykonanie danej operacji. To powoduje olbrzymie trudności przy układaniu harmonogramu produkcji. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania pakietu komputerowego do oceny wykorzystania urządzeń technologicznych. The production system of Steel Works is exceptionally difficult to analyze. Although the steel production processing is precisely described, there is still a multitude of ways the material can travel from converter stage to formation of concast slabs. Each of the steel processing stages involves various specific times required for individual operations. This causes great difficulty while working out a production schedule. The purpose of this paper is to give an overview of a PC package related to evaluation of use of the process equipment. Słowa kluczowe: Zakład Produkcji Stali, modelowanie ZPS Key words: Steel Works, modelling of Steel Works Wstęp. Problem właściwej oceny funkcjono- wania systemu technologicznego huty surowcowej stali i wszystkich elementów wchodzących w jego skład był poruszany niejednokrotnie. Większość opracowań dotyczy jednak oceny poszczególnych urządzeń. Dopiero rozwój teorii systemów i za- stosowanie technik info[...]

Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego na przykładzie wybranych procesów technologicznych do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji


  W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wytwarzania chłodu z udziałem agregatów absorpcyjnych. Omówiono sposób działania agregatów absorpcyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle. Zasadniczą część pracy stanowiło przedstawienie koncepcji wykorzystania ciepła odpadowego powstającego podczas procesu produkcji cementu w chłodniku klinkieru oraz podczas procesu spiekania i chłodzenia materiałów żelazonośnych w hucie surowcowej stali. Selected Examples of Technological Processes of Using Waste Heat in Generation of Chilled Water for Air Conditioning The paper presents basic issues concerning generation of cold using absorption chillers. The principle of operation of absorption chillers has been discussed along with the possibility of using them in industry. The principal part of the paper is devoted to the concept of using waste heat generated during the cement production process in a clinker cooler and during sintering and cooling of iron-bearing materials in ironworks.[...]

Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcji


  W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych. Omówiono sposób działania agregatów adsorpcyjnych. Podstawową część pracy stanowiły obliczenia teoretyczne opłacalności zastosowania nowoczesnej technologii bazującej na procesie adsorpcji do wytwarzania chłodu z ciepła przesyłanego miejską siecią ciepłowniczą. Słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, klimatyzacja, proces adsorpcji Use of network heat for production of cold air in the adsorption process This paper presents the capabilities of using network heat for the production of cold air for the purposes of air conditioning systems. The method of operation of adsorption units is also discussed. The primary part of the work is made up of theoretical calculations of the profitability of the application of new technology based on utilisation of the adsorption process for production of cold air from heat transferred through the municipal heat distribution network. Key words: district heating, cooling energy, air-conditioning, adsorption process.Wstęp Miejskie sieci ciepłownicze kojarzone są jako struktury połączonych rur o różnej średnicy, którymi przepływa woda gorąca od źródeł, np. od elektrociepłowni, ciepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów do odbiorców, czyli domów, sklepów, hal widowiskowo-sportowych czy innych obiektów budowlanych. Ciepło przesyłane rurociągami wykorzystywane jest do celów technologicznych, grzewczych czy komunalnych, a w niedługiej perspektywie czasowej również "być może" do celów chłodniczych. Jeszcze kilka lat temu stwierdzenie, że z gorącej wody można wytwarzać chłód w postaci wody lodowej mogło zostać odebrane jako coś z gatunku science fiction, lub w najlepszym przypadku jako ciekawostka naukowa. Dziś istnieją już technologie, które pozwalają na zamianę energii cieplnej w energię chłodniczą[...]

Effect of physical and chemical properties of fly ash from coal combustion on its electrostatic precipitation Wpływ fizykochemicznych właściwości popiołów lotnych ze spalania węgli na proces elektrostatycznego odpylania spalin DOI:10.15199/62.2015.9.18


  Fly ashes from (i) lignite, (ii) bituminous coal, (iii) biomass and a mixture of bituminous coal and biomass were studied for d., unburned C content and particle size distribution. SiO2 content in the fly ash was 36.5-43.0% by mass. The alkali content (Na2O + K2O + CaO) were: 28.3 (i), 12.07 (ii), 40.97 (iii) and 22.75%, resp. and strong influenced fly ash resistivity and its removal by electrofiltation. Istotny wpływ na przebieg procesu odpylania spalin metodą elektrostatyczną mają fizykochemiczne właściwości popiołów lotnych, takie jak gęstość, skład granulometryczny, zawartość części palnych (niespalonego węgla), rezystywność warstwy popiołu oraz napięcie jej przebicia. Przedstawiono metodykę badań, na podstawie których dokonano porównania wybranych właściwości fizykochemicznych pyłów powstających w procesach spalania węgli stosowanych w energetyce. Informacja o ilości oraz właściwościach fizykochemicznych separowanego pyłu ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego doboru geometrii elektrod ulotowych elektrofiltru oraz ich konfiguracji. Elektrostatyczne urządzenia odpylające1-3) są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Głównym sektorem gospodarki, w którym znalazły zastosowanie elektrostatyczne urządzenia odpylające jest energetyka4, 5) wykorzystująca elektrofiltry w procesach oczyszczania gazów powstających w procesie spalania różnego typu paliw. Podstawowymi nośnikami energii stosowanymi w Polsce w elektrowniach i elektrociepłowniach są: węgiel brunatny oraz węgle kamienne pochodzące z różnych kopalni, a więc różniące się składem petrograficznym i właściwościami fizykochemicznymi. Obecnie, ze względu na wymogi dotyczące ochrony środowiska6-9), nośnikiem energii są także mieszanki węgli z paliwami pochodzenia roślinnego. Współspalanie węgli oraz biomasy różnego pochodzenia powoduje zmianę właściwości fizykochemicznych powstających pyłów10), co z kolei powoduje trudności w oczyszczaniu spalin w stosowanych [...]

Możliwości ograniczenia emisji pyłów ze spalania węgla kamiennego i biomasy w gospodarstwach domowych DOI:10.15199/62.2018.9.11


  Mianem "niskiej emisji" określa się emisję produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Niska emisja stanowi źródło wielu zanieczyszczeń powietrza1), co prowadzi do licznych zachorowań, a nawet zgonów. Polska jest nadal w czołówce krajów, które mają problem szczególnie z pyłami zawieszonymi, powstającymi głównie w wyniku spalania paliw stałych2, 3). Stężenia pyłu zawieszonego przekraczają dopuszczalną normę dobową nawet kilkakrotnie. W skrajnych przypadkach przekroczenia dochodziły do 1000% wartości dopuszczalnej dobowej. Taki stan rzeczy wynika m.in. ze spalania w domowych piecach, paleniskach lub lokalnych kotłowniach paliw złej jakości (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych lub odpadów)4), a także złego stanu technicznego urządzeń i instalacji kotłowych. Źródłem zapylenia jest także spalanie w piecach i kominkach biomasy5).Na problem zanieczyszczenia powietrza zwraca uwagę unijna dyrektywa6) w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa ta wymusza podjęcie działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, a w szczególności pyłów PM10 oraz PM2,5. W ramach działań podjętych w celu ograniczenia emisji pyłu zawieszonego ze spalania paliw przez użytkowników indywidualnych opracowano rozwiązanie konstrukcyjne elektrofiltru na potrzeby gospodarstw domowych. Na podstawie tego projektu zbudowano prototyp elektrofiltru, a następnie doświadczalnie dokonano doboru jego parametrów eksploatacyjnych. Założono, że elektrofiltr ten będzie stosowany głównie do kotłów starszej generacji, które przy tym często są zasilane paliwem o gorszych parametrach jakościowych. W przypadku takich kotłów i paliw stężenie pyłów na wlocie elektrofiltru może znacznie przekraczać wartości uzyskiwane metodą obliczeniową. Część doświadczalna Materiały Badania pro[...]

Możliwości recyklingu popiołów lotnych powstających ze spalania biomasy w zakładach przetwórstwa drewna DOI:10.15199/62.2019.9.10


  Spalanie biomasy w kotłach wielopaliwowych jest źródłem powstawania pyłów. Elektrostatyczne urządzenia odpylające są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na ilość spalin powstających w procesach przemysłowych, jedynym uzasadnionym względami ekonomicznymi rozwiązaniem jest ich oczyszczanie za pomocą elektrofiltrów płytowych o konstrukcji poziomej. Pyły ze spalania biomasy mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Interesującym obszarem jest wykorzystanie ich jako nawozu oraz środka odkwaszającego glebę. Pyły o takim składzie mogą stanowić komponent nawozów sztucznych1-7). W krajach skandynawskich, a także na Litwie, pyły ze spalania biomasy po wzbogaceniu o związki azotowe są granulowane i stosowane jako nawóz, głównie na obszarach leśnych8). Obawy odnośnie do ewentualnej radioaktywności takich pyłów nie znajdują potwierdzenia w danych literaturowych9, 10). Pyły tego typu są także wykorzystywane jako materiał do rekultywacji terenów zdegradowanych. Można je stosować do utwardzania powierz-chni11), zagęszczania gruntu oraz do niwelacji zagłębień terenowych, przy czym zastosowania te nie mogą powodować wtórnego pylenia do środowiska. Kolejnym sposobem zagospodarowania pyłów ze spalania biomasy jest ich wykorzystanie do odwadniania osadów ściekowych12, 13). Umożliwia to recykling pyłów ze spalania biomasy oraz komunalnych osadów ściekowych poprzez wytworzenie paliwa odnawialnego14-17). Przeprowadzone badania miały na celu określenie tych właściwości fizykochemicznych pyłów, które w istotny sposób wpływają na przebieg procesu ich separacji metodą elektrostatyczną, a także pozwalających na stwierdzenie, czy mogą być one zagospodarowane. Część doświadczalna Materiały Badaniom poddano pyły pochodzące z instalacji odpylających do oczyszczania gazów spalinowych z procesu spalania biomasy, głównie odpadów drzewnych. Próbki pochodziły z trzech zakładów produkcyjnych wchodzących w skład grupy zrzeszającej pr[...]

 Strona 1