Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"GERARD BEKIERZ"

Nowe poglądy na oddziaływanie substancji powierzchniowo czynnych na naturalne środowisko człowieka

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wpływ substancji powierzchniowo czynnych na naturalne środowisko człowieka. Uwzględniono procesy ich biodegradacji, toksyczność i udział w procesach eutrofizacji wód. Przedstawiono przegląd obowiązujących norm użytkowych i metod badania wpływu substancji powierzchniowo czynnych na środowisko. Wytwarzanie nowych substancji powierzchniowo czynnych - w różny sposób wpływającyc[...]

Tendencje rozwojowe produkcji niejonowych związków powierzchniowo czynnych typu oksyetylatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tendencje występujące na światowym rynku niejonowych związków powierzchniowo czynnych typu oksyetylatów. Do analizy wykorzystano dane dotyczące struktury produkcji, prognoz oraz wymagań jakościowych stawianych surfaktantom w zakresie ich szkodliwości dla zdrowia i naturalnego środowiska. Wskazano również sposoby przystosowania produkcji do tych wymagań. Analiza struktury produ[...]

Roksol GSP - środek do zmniejszenia stopnia zapylenia w górnictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac nad otrzymaniem nowego środka pianotwórczego przeznaczonego do zmniejszenia stopnia zapylenia w kopalniach węgla kamiennego podczas jego urobku mechanicznego. Otrzymany produkt (Roksol GSP) charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami pianotwórczymi. Może być rozcieńczany twardymi wodami kopalnianymi o zasoleniu nie przekraczającym 20°N. Ponadto środek ten ma właściwości antykorozyjne. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" od wielu lat prowadzi się badania związane z opracowaniem receptur środków pomocniczych stosowanych w górnictwie, m.in. środka przeznaczonego do usuwania pyłu powstającego podczas mechanicznego urobku węgla kamiennego. Pył ten unosi się w powietrzu, osiada na wyrobisku i urządzeniach, jest wchłaniany przez ludzi. Ilość pyłu zawieszonego w 1 m3 powietrza w kopalni sięga od kilkunastu do kilkuset miligramów, a w pobliżu kombajnów 5000 -r- 7000 mg/m3 Ч Pyły składają się z najdrobniejszych cząstek węgla, skał płonnych, zawierających związki ołowiu, rtęci, arsenu, i skał glinokrzemianowych. Obecność wspomnianych związków jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia górników. Wielkość cząstek pyłu wynosi 0,2 -h 5 цт, przy czym najbardziej niebezpieczne są pyły najdrobniejsze. Pyły węglowe mogą w powietrzu tworzyć mieszaniny wybuchowe, co się wiąże z dużym stopniem nasycenia porów pyłu takimi gazami, jak: wodór, metan, etan i tlenek węgla. Węgiel nie stanowi minerału o ściśle sprecyzowanym składzie, lecz jest skałą pochodzenia organicznego, której skład chemiczny zmieniał się w miarę postępowania uwęglania2). Zazwyczaj cząstka węgla wykazuje budowę pasemkową, zależną od budowy komórek roślinnych. Skały węglowe są zbudowane z maceratów złożonych z tkanki drzewnej, korkowej, szczątków sporów i kutikuli, żywic roślinnych, wosków, sklerot grzybowych i alg. Skały te powstały z uwęglonego materiału roślinnego o silnie hydrofobowym charakterze. Hydrofobowy cha[...]

Trudno palne ciecze hydrauliczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd zagadnień związanych z właściwościami, klasyfikacją i stosowaniem trudno palnych cieczy hydraulicznych w krajach o wysokim poziomie technicznym oraz własny dorobek badawczo-wdrożeniowy w tej ważnej dziedzinie gospodarczej. Omówiono wyniki badań, dzięki którym było możliwe zmniejszenie kosztów stosowania trudno palnych cieczy hydraulicznych grupy HFAE. Wprowadzenie do eksploatacji trudno palnych cieczy hydraulicznych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa pracy stanowi - od połowy lat pięćdziesiątych naszego stulecia - jedno z podstawowych zadań władz górniczych i władz przemysłu ciężkiego wielu przemysłowo rozwiniętych krajów zachodnich. W okresie powojennym nastąpił olbrzymi rozwój w dziedzinie stosowania hydraulicznych układów siłowych będących podstawowymi elementami wielu urządzeń. Oleje w tych urządzeniach pracują pod wysokim ciśnieniem, niejednokrotnie dochodzącym nawet do kilkuset atmosfer. W takich wypadkach pozornie nawet niegroźna awaria powodująca wyciek oleju stwarza zagrożenie wybuchem lub pożarem. Drastycznym tego przykładem był w 1956 r. pożar w kopalni Marcinelle (Belgia) powstały wskutek zapalenia się oleju mineralnego (zginęło 261 górników) czy w 1971 r. pożar w kopalni "Lenin" w Mysłowicach (śmierć poniosło 11 osób). Doceniając rangę omawianego problemu, Komitet Bezpieczeństwa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali opublikował w 1956 r. opracowanie, zwane Raportem Luksemburskim, w którym się omawia i reguluje przepisy dotyczące dopuszczania do eksploatacji w krajach EWG trudno palnych cieczy hydraulicznych. W raporcie określa się podstawowe parametry fizykochemiczne trudno palnych cieczy hydraulicznych i smarowych oraz obowiązujące metody ich badań. Obecnie ukazała się szósta edycja tego dokumentu, w której uwzględniono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie metod badawczych i podano wymagania stawiane trudno palnym cieczom hydraulicznym. Podział cieczy hydraulicznych przeprowadziła Międzyn[...]

Kinetyka oksyetylenowania etanolu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób oszacowania wartości stałych szybkości reakcji oksyetylenowania etanolu na podstawie wyników pracy periodycznej instalacji przeznaczonej do produkcji eterów etylowych glikoli etylenowych. Dzięki oszacowaniu wartości stałych szybkości reakcji można w zadowalający sposób opisać przebieg procesu w reaktorze półperiodycznym mimo braku kompletu doświadczalnych danych potrzebnych do obliczeń. Oksyetylenowanie etanolu tlenkiem etylenu w celu otrzymania eterów etylowych glikoli etylenowych, przede wszystkim eteru etylowego glikolu monoetylenowego (Ej) i eteru etylowego glikolu dietylenowego (E2), prowadzi się w podwyższonej temperaturze w obecności alkalicznego katalizatora. W Polsce pierwszy z tych eterów jest stosowany jako rozpuszczalnik, a drugi jest głównym składnikiem płynów hamulcowych. W latach osiemdziesiątych etery etylowe glikoli etylenowych produkowano w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" - według technologii opracowanej w Instytucie - w ilości ок. 1 tys. t/r.1* W omawianym procesie reaktor zbiornikowy napełnia się 6200 dm3 etanolu zawierającego 5,5 -4- 7% wag. wody i ok. 0,6% wag. trietyloaminy jako katalizatora i po ogrzaniu uzyskanej mieszaniny do temp. 75 -=- 85°C dozuje się do niej, w ciągu 3 -h 4 h, tlenek etylenu (200 -=- — 250 kg/h) w łącznej ilości wynoszącej ok. 800 kg. W ciągu następnej godziny utrzymuje się podwyższoną temperaturę, aby umożliwić przereagowanie rozpuszczonego tlenku etylenu. Skład mieszaniny poreakcyjnej jest następujący: 50-^60% wag. etanolu, 18-h24% wag. E1; 10 и-13% wag. E2, З ч- 4% wag. E3, 0,6 -4-1% wag. E4, 0,04 -r-0,1% wag. Es, 0,5 - r l% wag. gl[...]

Badania nad procesami oksyetylenowania niższych alkoholi alifatycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Prowadzone w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" badania nad oksyetylenowaniem niższych alkoholi alifatycznych (Cj ч-С4) doprowadziły do uruchomienia pierwszej w Polsce wytwórni eterów etylowych glikoli etylenowych.Fakt dysponowania tymi eterami skłoni! ICSO do podjęcia dalszych badań, których wynikiem było opracowanie technologii wytwarzania płynu hamulcowego z surowców krajowych i uruchomienie jego produkcji. W kraju nie wytwarzano dotychczas oksyetylatów niższych alkoholi alifatycznych, a wielkość ich importu zależała od dostępności dewiz. Główne ilości importowanych eterów przeznaczano do produkcji płynów hamulcowych oraz nowoczesnych farb i lakierów. Pogłębiający się z każdym rokiem deficyt wyrobów otrzymywanych z użyciem importowanych eterów spowodował podjęcie w ICSO "Blachownia" prac badawczych nad wytwarzaniem tych związków. Otrzymuje się je przeważnie w wyniku reakcji alkoholi Сг — C4 z tlenkiem etylenu: Oksyetylaty niższych alkoholi alifatycznych stanowią ważną grupę związków organicznych o szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je jako podstawowy składnik nowoczesnych płynów hamulcowych, jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, dodatek do paliw lotniczych, środek pomocniczy dla przemysłu elektronicznego, rozpuszczalnik wyrobów chemii gospodarczej (głównie tych, które produkuje się w formie aerozoli w opakowaniach typu "spray"). ROH + n CH2—CH - v temp., ciśn. kat. ► R—O—(CH2—CH20)"H. Proces zachodzi w obecności alkalicznych katalizatorów, takich jak wodorotlenek sodowy lub potasowy, przy nadmiarze alkoholu1). Mgr inż. Adam KROGULECKI w roku 1971 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki ^ Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą w ICSO "Blachownia" w Kędzierzynie-Ko źlu. Specjalność - technologia podstawowej syntezy organicznej. Dr Gerard BEKIERZ w roku 1957 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunk[...]

Sulfonowane estry metylowe kwasów tłuszczowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sulfonowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych, prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Stwierdzono, że uwodornione estry metylowe kwasów tłuszczowych otrzymane z niskoerukowego oleju rzepakowego mogą zastąpić łój zwierzęcy dotychczas stosowany jako surowiec. Zneutralizowane produkty procesu sulfonowania mają dobre właściwości jako detergenty i można je zastosować w kompozycjach detergentów w postaci pasty lub postaci stałej. Cechuje je bardzo duża odporność na twardą wodę, są łatwo rozkładane w ściekach. Przedstawiono metody analityczne przydatne do oceny przebiegu poszczególnych etapów sulfonowania oraz składu końcowego produktu tego procesu. Prawie 25 lat w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi się badania nad opracowaniem technologii wytwarzania różnych surowców i półproduktów chemicznych. W ich wyniku wybudowano szereg instalacji, które umożliwiły przemysłowe wdrożenie wielu nowych wyrobów stanowiących podstawę do produkcji detergentów. W Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" podjęto produkcję nasyconych i nienasyconych alkoholi tłuszczowych, amin tłuszczowych oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych, w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego "Organika- Rokita" w Brzegu Dolnym — oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, nonylofenoli i amin tłuszczowych, w Zakładach Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu — nonylofenolu oraz oksyetyle- Mgr inż. Jerzy WALCZAK w roku 1979 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest starszym specjalistą w Zakładzie Detergentów w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia środków powierzchniowo czynnych. Mgr Kazimierz LINKIEWICZ w roku 1964 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem zespołu badawczego ^ w Instytucie Ciężkiej Syntez[...]

Zastosowanie siarczanów polioksyetylenowanych alkilofenoli jako anionowych środków powierzchniowo czynnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wyników badań prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiono charakterystykę procesów otrzymywania siarczanów polioksyetylenowanych alkilofenoli z użyciem różnych środków siarczanujących. Uzyskane produkty są anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi; mają dobre właściwości jako detergenty i są stosowane w kompozycjach myjąco-czyszczących oraz jako emulgatory w procesach polimeryzacji emulsyjnej. Siarczany polioksyetylenowanych alkilofenoli (SPAF) są odpowiednikiem szeroko rozpowszechnionych siarczanów polioksyetylenowanych alkoholi. Ten typ środków powierzchniowo czynnych odznacza się cennymi właściwościami, a mianowicie: dużą zdolnością do pienienia, prania, emulgowania i dyspergowania, dobrymi właściwościami Teologicznymi, odpornością na twardą wodę oraz łagodnym działaniem na skórę ludzi i zwierząt1). Technologię wytwarzania SPAF rozwinięto w czasie II wojny światowej, co umożliwiło produkcję wysokojakościowych detergentów przeznaczonych do prania bawełny i lnu oraz wyeliminowanie trudno dostępnych tłuszczów. W ostatnich latach produkcja etero-siarczanów Dane o Autorach i Ich fotografie zamieściliśmy na s. 496 i 497 (red.). С А П PRZEMYSŁ CHEMICZNY 3 U U 70/12 (1991) w Europie Zachodniej przekracza 100 tys. t rocznie, w tym polioksyetylenowanych alkoholi - 2 tys. t. Stosunkowo mała produkcja związków typu SPAF jest spowodowana głównie ich niezadowalającą podatnością na biodegradację i zwiększoną toksycznością produktów ich rozkładu. Stosowanie SPAF jest szczególnie zalecane w technice (emulgatory w procesie polimeryzacji emulsyjnej) oraz w produkcji różnorodnych środków pomocniczych (jako składniki: emulgujący, dyspergujący i pieniący). Otrzymywanie siarczanów polioksyetylenowanych alkilofenoli Wytwarzanie SPAF odbywa się zasadniczo w dwóch etapach: oksyetylenowanie wybranego alkilofenolu i siarczanowanie otrzy[...]

Badania formulacji krajowych płynów hamulcowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem płynów hamulcowych z krajowych surowców. Podano wymagania stawiane płynom hamulcowym (według norm krajowych i zagranicznych) i scharakteryzowano wprowadzone do produkcji płyny typu R-3. Opisano czynniki wywierające wpływ na jakość płynów hamulcowych. Od kilku lat w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" prowadzi się badania nad opracowaniem technologii otrzymywania krajowych płynów do samochodowych hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych. Badania te są prowadzone we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Paliw Płynnych w Warszawie oraz z Łódzkimi Zakładami Chemicznymi "Organika" w Łodzi - producentem płynów hamulcowych. Rozwój światowej produkcji płynów hamulcowych zależy od technicznego rozwoju transportu samochodowego. Z jednej strony zmiany w konstrukcji samochodów wiążą się z nowymi wymaganiami w stosunku do płynów hamulcowych, z drugiej strony znaczne zużycie tych płynów jest związane z rozwojem układów hydraulicznego sterowania w różnych innych urządzeniach. Podstawowym zadaniem płynu hamulcowego jest przenoszenie nacisku pedału hamulca do urządzeń zaciskających okładziny cierne na powierzchni bębnów hamulcowych. Ze względu na konieczność zacho-, wania jednakowej charakterystyki układu hamulcowego w różnych warunkach termicznych niezbędne jest zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych płynu w szerokim zakresie temperatury (od — 40°C do wyższej od 200°C). Wiąże się to z koniecznością uruchamiania zimnego pojazdu oraz nagrzewaniem cylinderków w wyniku tarcia okładzin ciernych o tarcze lub bębny hamulcowe. Do podstawowych eksploatacyjnych właściwości płynów hamulcowych należą: - wysoka temperatura wrzenia, zapobiegająca tworzeniu się korków parowych w układzie hamulcowym; - kontrolowana lepkość płynu w zakresie temp. — 40 4- 200°C; - odpowiednie właściwości smarne zab[...]

Synteza, właściwości i zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych typu chlorków dialkilodimetyloamoniowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań nad syntezą chlorków dialkilodimetyloamoniowych z tłuszczowych amin drugorzędowych. Zbadano antyelektrostatyczne, zmiękczające, biobójcze i dermatologiczne właściwości otrzymanych produktów. Kationowe środki powierzchniowo czynne stanowią ok. 7% ogólnej ilości produkowanych detergentów. Najczęściej są stosowane azotowe kationowe środki powierzchniowo czynne wywodzące się z amin tłuszczowych. Wśród wielu dostępnych amin tłuszczowych i ich pochodnych opisanych w pracyl) największe znaczenie -z e względu na wielkość produkcji - mają aminy drugorzędowe i wytwarzane z nich chlorki Fotografię Autora zamieściliśmy na s. 556 {red.). dialkilodimetyloamoniowe. Wielkość produkcji tych chlorków ocenia się na ok. 70% ogólnej ilości wszystkich wytwarzanych kationowych środków powierzchniowo czynnych. W roku 1980 w RFN wyprodukowano ok. 27 tys. t pochodnych amin tłuszczowych, w tym 18 tys. t stanowił chlorek distearylodimetyloamoniowy2’. Synteza chlorków dialkilodimetyloamoniowych przebiega według następujących reakcji chemicznych: RCOOH + NH3 RCN + 2HzO, A120 3 p .T R\ RCN + 2 H2 ——> >NH + NH3, Ni R/ Doc. dr Wojciech JERZYKIEWICZ w roku 1962 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki ^ i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem zespołu w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia organiczna, kationowe środki powierzchniowo czynne. Mgr inż. Wojciech MISIURNY w roku 1983 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki ^ Poznańskiej. Jest specjalistą w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- Koźlu. Specjalność - chemia i technologia organiczna. c e n PRZEMYŚL CHEMICZNY Э О и 69/12 (1990) :>NH + 2CH,C1 + NaOH- ■R4 /С Н 3 / \ .R CH3J C r+ N aC l + H ,0 . Syntezę amin drugorzędowych omówiono w poprzedniej pracy3’. Proces czwartorzędowania amin drugorzędowych[...]

 Strona 1  Następna strona »