Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta BITOWT"

Wpływ ilości reduktora na proces nieizotermicznej redukcji rud żelaza w zakresie temperatury 800÷1350 oC 1


  W warunkach pracy wielkiego pieca istnieją obszary o zróżnicowanym stosunku ilości reduktora (koksu) do ilości redukowanej rudy (tlen- ków żelaza). Wpływa to zarówno na szybkość procesu redukcji, jak i jakość powstających faz mineralogicznych oraz temperatury topnie- nia tych faz. W pracy badano wpływ ilości reduktora na przebieg redukcji rudy hematytowej (RCC) oraz koncentratów magnetytowych: kowdorskiego (MK) i lebiedeńskiego (ML), prowadzonej w sposób nieizotermiczny w zakresie temperatur 800÷1350 oC. Stwierdzono, że w przypadku niewystarczającej ilości reduktora mogą powstawać duże ilości łatwotopliwej fazy mineralogicznej w wyniku małej szybkości redukcji i niskiego stopnia zredukowania rudy. In the blast furnace operating conditions, there are areas with different ratio of the reducer (coke) to the iron ores (iron oxides) to be reduced. This affects both the speed of the reduction process and the quality of the resulting mineralogical phases and the smelting temperatures of these phases. In the work the quantities of reducer on the course of reduction of hematite ore (RCC) and magnetite concentrates: kowdorski (MK) and lebiedenski (ML) were investigated. The reduction process was conducted in non-isothermal way in the temperature range 800÷1350 oC. It was stated that in the case of insufficient amount of reducer a great quantities of fusible mineralogical phases are formed as a result of small reduction rate and low reduction degree of iron ores. Słowa kluczowe: redukcja, ruda hematytowa, koncentraty magnetytowe, ilość reduktora, stan stały, stan ciekły Key words: reduction, hematite ore, magnetite concentrates, reducer quantity, solid state, liquid state 1 Niniejsza publikacja jest częścią artykułu prezentowanego na międzynarodowej konferencji: 18a Conferencia de Aceria (18th Steelmaking Conference); 8a Conferencia de Reducción (8th Ironmaking Conference), Instituto Argentino de Siderurgia, 1-3 Nov., 2011, Rosario, Santa Fe, Argentina[...]

 Strona 1