Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JACEK MENDALA"

Badanie technologicznych właściwości blach z powłokami typu duplex wytworzonych metodą ciągłą

Czytaj za darmo! »

Wyroby stalowe muszą zapewniać wysoką funkcjonalność, odporność, niezawodność oraz bezpieczeństwo, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji. Dla spełnienia tych wymagań potrzebne są skuteczne, zapewniające długie okresy działania, systemy ochrony przed korozją. Jedną z podstawowych metod zabezpieczania powierzchni stali przed korozją jest nanoszenie metalowych powłok ochronnych [1, 2]. Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych metod wytwarzania powłok metalowych należy pokrywanie wyrobów powłokami cynkowymi na drodze metalizacji zanurzeniowej. Powłoki cynkowe wytwarzane w tradycyjnie stosowanych kąpielach wykazują w niektórych warunkach zbyt małą odporność korozyjną, głównie przez ciągły wzrost zanieczyszczenia środowiska. Poszukiwania coraz to lepszych sposobów ochrony przed korozją doprowadziły do opracowania "podwójnych" powłok ochronnych polegających na wytworzeniu na elementach ocynkowanych dodatkowej powłoki organicznej, która nie wpływa na etap przetwórstwa, natomiast może znacznie poprawić żywotność elementu - tzw. system duplex. System ten spełnia wysokie wymagania dotyczące długotrwałej odporności korozyjnej, a zarazem łączy ze sobą wysokie walory estetyczne [2÷4]. Termin "powłoki duplex" został wprowadzony w ubiegłym stuleciu przez J. van Eijnsbergena. Połączył on z powodzeniem technologię nanoszenia powłok cynkowych oraz malarskich. Uzyskał dzięki temu polepszenie własności ochronnych tak wytworzonego systemu w porównaniu z osobno stosowanymi powłokami, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji systemu ochronnego. W przypadku systemów duplex powłoka lakierowa dodatkowo zabezpiecza przed korozją powłokę cynkową. Zmniejsza się tym samym szybkość degradacji cynku, a okres eksploatacji pokrycia przy odpowiednich grubościach powłok jest wydłużony [2, 5]. Elementy takie jak taśmy, arkusze blach cynkowane są na liniach przemysłowych metodą ciągłą. W kolejnym etapie poddawane są w oddzielnym procesie [...]

Stanowisko do badania kruchości materiałów pod wpływem ciekłych metali

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stan wiedzy dotyczący zjawiska kruchości pod wpływem działania ciekłych metali. Opisano wyniki eksperymentalnych badań zjawiska LME, przyczyn jego powstawania oraz wpływu na nie różnych parametrów. Przedstawiono wybrane stanowiska badawcze oraz stosowane metody badawcze dostępne w literaturze. Było to podstawą do opracowania własnego stanowiska, jego zaprojektowania o[...]

Charakterystyka odkształcalności nadstopu Ni-Fe podczas odkształcania plastycznego na gorąco DOI:10.15199/24.2017.8.5


  Wprowadzenie. Zachowanie się metali i stopów pod czas odkształcania plastycznego na gorąco jest złożone i zmienia się wraz ze zmianą takich parametrów procesu, jak [1-4]: wielkość odkształcenia, prędkość i temperatura odkształcania. Wysokotemperaturowe odkształcanie pla styczne jest połączone z dynamicznymi procesami zdro wienia i rekrystalizacji, które wpływają na strukturę i wła ściwości stopów. Ważnym zagadnieniem jest znalezienie zależności pomiędzy parametrami procesu odkształcania plastycznego na gorąco a mikrostrukturą i właściwościami. Od lat 60-tych ubiegłego stulecia wykonywane są badania teoretyczne i eksperymentalne nad poszukiwaniem tych za leżności dla stali i stopów niklu. Żarowytrzymałe nadstopy umacniane wydzie leniowo fazami międzymetalicznymi typu γ-Ni3(Al,Ti) i/lub γ" (Ni3Nb) są jedną z grup materiałów konstrukcyj nych przeznaczonych do pracy w temperaturze podwyż szonej i kriogenicznej. Stopy te są trudno odkształcalne i odznaczają się dużymi wartościami naprężenia uplastycz niającego w wysokiej temperaturze. Duży opór odkształ cenia stopów Ni-Fe jest spowodowany złożonym składem fazowym, dużą energią aktywacji procesu odkształcania plastycznego na gorąco oraz małą prędkością procesu re krystalizacji dynamicznej. W doborze warunków przeróbki plastycznej na gorąco stopów Ni-Fe należy uwzględniać [...]

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kapieli Zn-NiBiSn na stalach o zróżnicowanej zawartości krzemu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych w kąpieli z dodatkiem NiBiSn na stalach z różną zawartością krzemu. W trakcie badań określono kinetykę wzrostu powłok podczas zanurzania w kąpieli Zn-NiBiSn, Zn-Ni oraz Zn-Al. Ujawniono także strukturę powłok na stalach o różnej zawartości krzemu. W celu określenia odporności korozyjnej przeprowadzono badani[...]

Rola zjawisk rozpuszczania w procesie cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Rozpuszczanie powierzchni stali podczas cynkowania zanurzeniowego jest procesem złożonym a najistotniejszą rolę odgrywają w nim procesy cząstkowe: transport masy na drodze dyfuzji, konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz zachodząca reakcja na granicy ciało stałe - ciecz. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawisk rozpuszczania stopów żelazo-krzem w kąpieli cynkowej uzyskane w skrajnych warunka[...]

 Strona 1