Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW SANELUTA"

Niskotemperaturowe ciecze jonowe - ciekawostka laboratoryjna czy zapowiedź rewolucji technologicznej?

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych literaturowych przedstawiono zastosowanie niskotemperaturowych cieczy jonowych z kationem 1,3-dialkiloimidazoliowym (których właściwości opisano w Cz. I5)) jako rozpuszczalników w reakcjach dimeryzacji, oligomeryzacji i polimeryzacji olefin, alkilowania związków alifatycznych i aromatycznych, acylowania związków aromatycznych oraz w procesach ekstrakcji związków organi[...]

Wpływ natężenia pola ultradźwiękowego na polaryzację elektrod i energię aktywacji w procesie cynkowania DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano wyniki badań procesu elektroredukcji cynku w polu ultradźwiękowym. Zbadano wpływ natężenia tego pola na polaryzację elektrod oraz energię aktywacji w elektrolitach o małym stężeniu jonów cyjankowych. Określono przebieg procesu w obecności różnych dodatków organicznych. Zasadniczym celem poprzedniej pracy1* było dobranie dodatków do kąpieli o małym stężeniu jonów cyjankowych, przeznaczonej do cynkowania. Dodatki te miały wywierać wpływ na właściwy przebieg procesu i odpowiednią jakość powłoki otrzymywanej zarówno w obecności pola ultradźwiękowego, jak i bez tego pola. Obecnie zmieniano natężenie pola ultradźwiękowego, stosując uprzednio dobrane składy elektrolitów. Badano polaryzację elektrod oraz wyznaczono energię aktywacji na podstawie pomiarów przeprowadzonych dla dwóch wartości temperatury. Oprócz lepszego poznania wpływu pola ultradźwiękowego na przebieg procesu galwanicznego celem badań było określenie zakresu natężenia tego pola, które byłoby najbardziej użyteczne w praktyce. Część doświadczalna Pomiary woltamperometryczne prowadzono w szklanym naczyniu umieszczonym w płuczce ultradźwiękowej. Wewnątrz naczynia znajdowała się badana elektroda (wykonana z platyny i świeżo pocynkowana), cynkowa przeciwelektroda oraz kapilara Ługgina. Kapilara ta była połączona długą rurką z elektrodą kalomelową, w wyniku czego elektroda odniesienia znajdowała się poza zasięgiem pola ultradźwiękowego. Płuczkę ultradźwiękową zasilano przez autotransformator, co Doc. dr Zbigniew RATAJEWICZ w roku 1952 ukończył studia na Uniwersytecie Marii ^ Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej i Elektrochemii. Specjalność - elektrochemia. Mgr Józef SAWA w roku 1966 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje[...]

 Strona 1