Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JAN OSIKA"

WSPOMNIENIE LUDZIE PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH - Dr inż. EUGENIUSZ IWANOW

Czytaj za darmo! »

W dniu 5 kwietnia 2007 roku upłynęło 25 lat od śmierci śp. dr inż. Eugeniusza Iwanowa, długoletnie-go pracownika Walcowni Metali DZIEDZICE w Czechowicach-Dziedzicach. Dr inż. Eugeniusz Iwanow urodził się 2 lutego 1910 r. w Brześciu n. Bugiem. Uczęszczał do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Równem, gdzie w roku 1929 zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akade[...]

ZASTOSOWANIE METODY SIECI NEURONOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW STEROWANIA I KONTROLI PŁASKOŚCI TAŚMY W WALCARKACH 20-WALCOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis systemu sterowania płaskością taśmy miedzianej walcowanej na zimno w walcarce 20-walcowej Sendzimira. W modelu matematycznym tego systemu zastosowano koncepcję sieci neuronowych. Po sprawdzeniu jego zgodności z rzeczywistym obiektem pracującym w warunkach przemysłowych przygotowano rozwiązanie umożliwiające symulację procesu nawet na komputerach osobistych. Rozwiąz[...]

MODELOWANIE FIZYCZNE WALCOWANIA NA ZIMNO RUR W WALCARKACH PIELGRZYMOWYCH NOWEJ GENERACJI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis laboratoryjnej walcarki pielgrzymowej nowej generacji wyposażonej w napęd hydrauliczny, która przeznaczona jest do modelowania fizycznego 3D tego procesu. Przeprowadzono badania nad doborem materiałów nieme-talicznych, wyznaczono ich charakterystyki mechaniczne i określono kryteria podobieństwa modelowego. Wyniki modelo-wania fizycznego pól odkształceń w chwilowej kotlinie pielg[...]

OCENA JAKOŚCI INSTALACYJNYCH RUR MIEDZIANYCH

Czytaj za darmo! »

In presented paper a pipes produced by HUTMEN S.A. has been studied as a response for customer and process unit requirements.Metallic charge, semi-manufactured product and final product had been taken into account.Measurements results of diameters and thickness of sleeve and pipes, and pipes, mechanical properties, quality o nd burring were presented. Additionally an analysis of reason and effect[...]

PARAMETRY SIŁOWE PIELGRZYMOWANIA RUR NA ZIMNO W WALCARKACH NOWEJ GENERACJI

Czytaj za darmo! »

Jedną z bardziej efektywnych stopów jest ich walcowanie na zimno w walcarkach pielgrzymowych. Jak wykazały wieloletnie badania w dotychczas stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych walcarek pielgrzymowych wyczerpane już zostały możliwości intensyfikacji tego procesu. W artykule przedstawiono wyniki badań sił walcowania występujących podczas walcowania na zimno rur aluminiowych w modelowej walc[...]

STEREOFOTOGRAMETRYCZNA METODA WYZNACZANIA PÓL PRZEMIESZCZEŃ W WALCOWANIU PIELGRZYMOWYM RUR NA ZIMNO

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano stereofotogrametryczną metodę wyznaczania współrzędnych węzłów siatki, naniesionej na powierzchnię rury aluminiowej. Zaprezentowana metoda pozwala na dokładne wyznaczenie współrzędnych przestrzennych dowolnego obiektu. Dzięki zastosowaniu specjalnie w tym celu napisanego programu komputerowego, obliczenia fotogrametryczne wykonywane są bardzo szybko. Aby pomiary były możliwe, na badanym obiekcie muszą być zaznaczone punkty charakterystyczne, dlatego opracowano metodę nanoszenia na powierzchni rury trwałej siatki, wykonanej z miękkich, miedzianych sztyftów. Następnie rura została przewalcowana w modelowej walcarce pielgrzymowej. W trakcie walcowania wykonano serię fotografii, które wykorzystano do obliczeń współrzędnych punktów. Uzyskane wyniki słu[...]

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I OPTYMALIZACJA PROCESU WYTWARZANIA RUR

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono system wspomagania projektowania wyboru wariantów technologicznych, racjonalnego wykorzystania urządzeń i realizacji zamówień w procesie wytwarzania rur miedzianych. System ten oparty został na modelu matematycznym planowania produkcji rur, opisującym funkcję celu i ograniczenia. Zadanie optymalizacji jednokryterialnej przyjmujące jako kryterium maksimum zysku pozwala na realizację zamówień przy wyborze racjonalnych wariantów technologicznych i wykorzystaniu urządzeń. Przedstawiono przykładowe rozwiązanie metodą Simplex. Po analizie wyników opisano koncepcję dalszego rozwiązania postawionego problemu metodą optymalizacji wielokryterialnej. Słowa kluczowe: wytwarzanie rur miedzianych, optymalizacja statyczna, model matematyczny, metoda Simplex PRODUCTION PROJECTING SUPPORT AND TUBE MANUFACTURING PROCESS OPTIMALIZATION The paper presents technological variants projecting assistance system, the rational using of the devices and the process of the copper‐tubes production order realization. This system is based on the tube production mathematical model which describes the objective function and limitations. Problem of optimization witch take maximum gain as a criterion, allows completing an order when technological rational variants and devices utilization were taken into account. Example of method Simplex solution was presented. After results analysis, the conception of future solution method — using multicriteria optimization — was presented. Keywords: production of copper‐tubes, static optimization, mathematical model, Simplex method Wprowadzenie Dynamiczne przemiany gospodarcze zachodzące w państwach o gospodarce rynkowej oraz rozwój technologii wytwarzania są bezpośrednią przyczyną ewolucji systemów wytwórczych wspomagających prace nad projektowaniem technicznym, sterowaniem i planowaniem produkcji. Globalizacja gospodarki sprzyjająca równowadze popytu i podaży stwarza coraz[...]

ZASTOSOWANIE WALCOWANIA PLANETARNEGO DO WYTWARZANIA INSTALACYJNYCH RUR MIEDZIANYCH


  Na tle dotychczas stosowanych technologii produkcji instalacyjnych rur miedzianych, przedstawiono nową technologię Endless Copper Tube, opartą na walcowaniu odlewanych tulei w czterowalcowej walcarce planetarnej. W pracy zaprezentowano potencjalne korzyści wynikające z zastosowania nowej technologii. Słowa kluczowe: czterowalcowa walcarka planetarna, rury miedziane APPLICATION OF PLANETARY ROLLING FOR MANUFACTURING COPPER WATER TUBES On the background of technologies actually applied for copper tubes production, the new ECT Endless Copper Tube technology was presented. The core of new technology is four‐roll planetary rolling mill. The paper presents potential benefits resulting from the new technology application. Keywords: four‐roll planetary rolling mill, copper tubes Wprowadzenie Wzrastające zapotrzebowane na wysoko jakościowe miedziane rury instalacyjne, skłoniło konstruktorów do poszukiwań nowych, wydajniejszych metod ich wytwarzania. Obecnie, powszechnie stosuje się, bądź stosowano do niedawna, następujące rozwiązania: 1 — odlewanie półciągłe wlewka okrągłego → skórowanie → wyciskanie na prasie poziomej → ciągnienie na ciągarkach ławowych → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 2 — odlewanie półciągłe wlewka okrągłego → skórowanie → wyciskanie na prasie poziomej → walcowanie na zimno w walcarce pielgrzymowej → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 3 — odlewanie półciągłe wlewka okrągłego → skórowanie → dziurawienie w walcarce skośnej → walcowanie na zimno w walcarce pielgrzymowej → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 4 — odlewanie półciągłe (lub ciągłe) tulei grubościennej → skórowanie → walcowanie na zimno w walcarce pielgrzymowej → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 5 — odlewanie ciągłe tule[...]

WYZNACZANIE PÓL ODKSZTAŁCEŃ W PROCESIE WALCOWANIA PIELGRZYMOWEGO RUR MIEDZIANYCH I ALUMINIOWYCH

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów odkształceń w rurach aluminiowych i miedzianych, uzyskanych na drodze walcowania pielgrzymowego. Rury aluminiowe walcowane były, w modelowej walcarce pielgrzymowej nowej generacji, rury miedziane na przemysłowej walcarce pielgrzymowej KPW75VMRK. Do pomiarów wykorzystano optyczny system pomiarowy ARGUS, niemieckiej firmy GOM. Po uprzednim elektrochemicznym naniesieniu siatki na powierzchni badanej rury, zostaje ona odkształcona. System ARGUS wylicza odkształcenia, wykorzystując fotografie rury z odkształconą siatką. Otrzymane wyniki służyć mają do weryfikacji poprawności działania metody stereofotogrametrycznej, używanej do pomiarów odkształceń w modelowej walcarce pielgrzymowej oraz do otrzymania rozkładu naprężeń w kotlinie walcowniczej walcarki pielgrzymowej. Słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, pomiar odkształceń, optyczny system pomiarowy ARGUS STRAIN FIELD CALCULATIONS IN COLD PILGER ALUMINIUM AND COOPER TUBES ROLLING PROCESS The paper presents results of strain measurement in aluminium and copper tubes, obtained by cold pilger rolling method. Aluminium tubes were rolled, using in the new generation pilger roller model mill, and a copper tubes were rolled in an industrial KPW75VMRK pilger mill. For the measurements, an optical measuring system ARGUS was used, produced by German company GOM. Firstly, on the tube surface the grid was made, using electrochemical method, then the tube was deformed in pilger mill. The ARGUS system calculates strains, using photographs of the tube with deformed grid. Results, which are used to stereo‐photogrammetric method verification, were obtained. This method is used to strain measurement, in pilger roller model mill, and to stress distribution calculation, in pilger mill roll gap. Keywords: cold tube pilger rolling, strain measurement, optical measurement system ARGUS Wprowadzenie Wykorzystanie optycznych systemów pomiarowyc[...]

 Strona 1