Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PICHLA"

Wspomnenia pośmiertne - Kazimierz Melko 1928-2006

Czytaj za darmo! »

22 lutego 2006 r. zmarł nagle mgr inż. Kazimierz Melko, wybitny inżynier rolnictwa i projektant melioracji wodnych. Śmierć ta jest dla członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie i współpracowników byłego Biura Projektów Wodnych Melioracji niepowetowaną stratą. Był to inżynier bardzo zaangażowany w uregulowanie gospodarki wodnej w r[...]

Jerzy Roman Korpysa 1942-2007

Czytaj za darmo! »

6 marca 2007 r. zmarł mgr inż. Jerzy Korpysa, wybitny inżynier budownictwa wodnego i melioracyjnego, wieloletni kierownik Rejonowego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Puławach i Grupy Terenowej Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Puławach, człowiek skromny, zawsze życzliwy ludziom, służący mądrą radą, cieszący się uznaniem wśród kolegów, pr[...]

Wspomnienia pośmiertne - Antoni Król 1928-2010

Czytaj za darmo! »

3 lipca 2010 r. zmarł mgr inż. Antoni Król. Śmierć ta - dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie oraz Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Lublinie - jest niepowetowaną stratą. Był to inżynier specjalista bardzo zaangażowany w sprawę optymalizacji gospodarki na użytkach zielonych (poprzez meliorację i zagospodarowanie pomelioracyjne, właściwą eksploatację systemów odwadniająco- nawadniających oraz powszechne stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych), a także aktywny działacz społeczny na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych oraz Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pra[...]

Wybrane budowle wodne, melioracyjne i przeciwpowodziowe na Lubelszczyźnie DOI:


  Najskuteczniejszym i najefektywniejszym sposobem kształtowania zasobów wodnych jest retencjonowanie wód powierzchniowych prowadzące do łagodzenia deficytu wody, szczególnie w okresach suszy. Podstawowym zadaniem rolnictwa w kraju i w województwie lubelskim (dobre gleby) jest zaspokojenie potrzeb ludności na stale wzrastające zapotrzebowanie na żywność. Głównym czynnikiem służącym do osiągnięcia coraz to wyższych efektów produkcyjnych są melioracje wraz z budowlami wodno-melioracyjnymi. Pozwalają one na racjonalne wykorzystanie obiegu wody w środowisku kształtowanym przez człowieka na potrzeby rolnictwa. Podano stan, wybrane przykłady i potrzeby stosowania budowli wodno-melioracyjnych w systemach melioracyjnych dla racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie. Zasoby wód śródlądowych to podstawowy czynnik warunkujący rozwój gospodarczy oraz ważny element ochrony środowiska naturalnego. Polska w porównaniu z innymi krajami europejskimi ma małe zasoby wodne (średni odpływ roczny z terytorium naszego kraju wynosi ok. 62 km3) i duże wahania rocznego odpływu. Powoduje to występowanie zagrożenia powodziowego oraz pojawienie się okresów suszy hydrologicznej jako wyniku głębokiego niedoboru wody gruntowej. Ocieplanie się klimatu i prawdopodobnie związane z tym zjawiGospodarka Wodna nr 4/2015 113 Tabela I. Potrzeby budowy i odbudowy systemów wodno-melioracyjnych po 2012 r. Grunty orne Użytki zielone Użytki rolne ogółem Modernizacja urządzeń melioracyjnych (odbudowa, rozbudowa) Wymagające melioracji [ha]/ zmeliorowane [ha] % zaspokojenie potrzeb wymagające melioracji [ha]/ zmeliorowane [ha] % zaspokojenie potrzeb wymagające melioracji [ha]/ zmeliorowane [ha] % zaspokojenie potrzeb grunty orne [ha]/ użytki zielone [ha] razem % użytków zmeliorowapotrzeby melioracji nych nowych [ha] 230 424,0/150 833,0 65,5 264 282,0/167 119,0 63,2 497 706,0/317 952,0 63,9 8 887,0/54069,0 62 956 19,8 179 754,0 Rys. 1. Mapa h[...]

Zbiornik wodny w Nieliszu w dorzeczu Wieprza


  Przedstawiono charakterystykę i funkcje zbiornika wodnego Nielisz na Wieprzu. Omówiono problemy realizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia. Podkreślono walory środowiskowe zbiornika. Zasoby wód śródlądowych stanowią podstawowy czynnik warunkujący rozwój gospodarczy oraz ważny element systemu ekologicznego. Polska w porównaniu z innymi państwami europejskimi jest krajem o małych zasobach wodnych i dużych wahaniach rocznego odpływu, co powoduje powstawanie zagrożeń powodziowych i pojawianie się okresów suszy hydrologicznej jako wyniku głębokiego niedoboru wody gruntowej. Należy podkreślić, że województwo lubelskie ma najmniejsze zasoby wód powierzchniowych w Polsce. Stanowi to realne zagrożenie powstania deficytu wody w poszczególnych zlewniach rzek. Aby złagodzić te zagrożenia, władze województwa lubelskiego podjęły decyzję o budowie zbiorników wodnych i obiektów małej retencji dla zwiększenia dyspozycyjnych i odnawialnych zasobów wodnych. Sejmik Województwa Lubelskiego zaakceptował: "Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego" i "Aktualizację Programu Małej Retencji dla Województwa Lubelskiego", realizując cele w zakresie ochrony zasobów wodnych, które określono w "Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego" i w "Programie Ochrony Środowiska" na podstawie wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2001 r.). Programy te były podstawą do przyspieszenia i traktowania priorytetowo w województwie lubelskim budowy zbiornika wodnego w Nieliszu w celu zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w zlewni Wieprza do nawodnień rolniczych (system kanału Wieprz-Krzna), łagodzenia wezbrań powodziowych, wyrównania przepływów w korycie tej rzeki w okresie niskich stanów wody oraz produkcji energii elektrycznej (elektrownia wodna). Zbiornik ten budowano 14,5 Rys. 1. Mapa poglądowa zbiornika wodnego w Nieliszu Gospodarka Wodna nr 10/2011 423 Rys. 2. Przekrój poprzeczny zapor[...]

 Strona 1