Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SMOLARCZYK"

Wybrane wyroby bimetalowe otrzymywane na linii spawania wzdłużnego i w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.25


  Wytwarzanie drutów bimetalowych sposobem wzdłużnego, ciągłego spawania taśmy miedzianej na rdzeniu stalowym na istniejącej linii produkcyjnej w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach umożliwia pozyskiwanie wielu konkurencyjnych wyrobów wsadowych do produkcji wyrobów dla przemysłu elektrotechnicznego, budowlanego, a także wyrobów o działaniu przeciwdrobnoustrojowych. Otrzyma- nie tych wyrobów w postaci prętów lub rur wymaga zastosowania procesu ciągnienia, który zabezpiecza połączenie dwóch różnych metali w sposób umożliwiający ich eksploatację zgodnie z wymogami użytkowników. W artykule zostaną przedstawione technologie ciągnienia umożliwiające pozyskiwanie takich wyrobów, jak druty odgromowe oraz rurki do stetoskopów medycznych. Artykuł zawiera również badania metalograficzne przedstawiające jakość połączeń otrzymywanych w procesie ciągnienia tych wyrobów. Production of bimetallic wires by method of longitudinal, continuous welding of copper strip on the steel core with application of production line existing at Instytut Metali Nieżelaznych in Gliwice makes it possible to obtain many competitive charge materials for production for the electrical and construction industry and to obtain products with antimicrobial activity. Production of these products in a form of rods or tubes requires application of drawing process, which ensures joining of two different metals so that they operate in accordance with the requirements of the users. The article presents drawing technologies enabling production of such kind of products as lightning wires and tubes for medical stethoscopes. The article includes also metallographic studies presenting quality of the joints achieved in the drawing process of these products. Słowa kluczowe: druty bimetalowe, wzdłużne ciągłe spawanie Key words: bimetallic wires, longitudinal continuous welding.1. Wprowadzenie. Wielu odbiorców drutów sta- wia dla nich wymagania różniące się właściwościami rdzenia i powłoki zew[...]

Badania parametrów procesowych wytwarzania warstwowych spoiw twardych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie możliwości wytwarzania taśm spoiw warstwowych z wsadu łączonego metodą wybuchową. W badaniach ustalono parametry w zakresie przeróbki plastycznej łączonego wybuchowo wsadu warstwowego w procesie walcowania na gorąco i na zimno. Przeprowadzone badania i analiza metalograficzna uzyskanego materiału potwierdziły pełną spójność warstw i ich równomierny rozkład na przekro[...]

 Strona 1