Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kalina Radeva"

Podstawy zintegrowanego sterowania zasobami wodnymi na obszarach krasowych na przykładzie Wyżyny Dobrudży w Bułgarii


  Przedstawiono wyniki badań i podstawy zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na obszarach krasowych na przykładzie Wyżyny Dobrudży (w granicach Bułgarii), spełniające wymogi racjonalnej polityki wodnej z punktu widzenia nowego prawa wodnego, wprowadzonego w Bułgarii w 1999 r. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi (ZZZW) bazuje na jednoczesnym pojmowaniu wody jako zasobu naturalnego oraz jako dobra socjalnego. U podstawy zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi leży system działań, którego celem jest podwyższenie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i jednocześnie zachowanie ich dobrej jakości, a także wielkości (rys. 1). Doświadczenia europejskie wskazują, że najlepszą drogą zarówno do zarządzania, jak i kontroli efektyw- Rys. 2. Położenie obszaru badań Rys. 1. Główne aspekty ZZZW przewidywanym przyszłym wykorzystywaniu wód. Istnieją obszary, których specyficzne cechy fizyczno-geograficzne stwarzają ogromne problemy z realizacją tych założeń; do takich regionów należą obszary krasowe. Ze względu na specyficzne warunki hydrogeologiczne, przyczyniające się do dość skomplikowanej struktury bilansu wodnego, na który dodatkowo nakładają się niejednokrotnie skutki niewłaściwej działalności człowieka, obszary krasowe wymagają odrębnego podejścia systemowego, pozwalającego na opracowanie odpowiedniej strategii zarządzania zasobami wodnymi z zachowaniem podstawowych zasad ZZZW. ■ Położenie i charakterystyka obszaru badań Badaniami objęto południowy fragment Wyżyny Dobrudży znajdujący się na obszarze północno-wschodniej Bułgarii i stanowiący część pagórkowatej Równiny Dunajskiej. Powierzchnia badanego korzystania z wód jest zasada sterowania dorzeczem/ zlewnią, będącym podstawową jednostką hydrograficzną i stanowiącym naturalny, dynamiczny system przestrzenny (Bagiński 1995, 2006; Kundzewicz 2000). Korzystanie z zasobów wodnych zgodnie z prawami przyrody oraz z rachunkiem ekonomi[...]

 Strona 1