Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA KUCHARCZYK"

Katalizatory monolityczne do usuwania węglowodorów z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu zawartości platyny i rodu oraz ditlenku ceru w katalizatorach monolitycznych (otrzymywanych metodą zol-żel) na skuteczność spalania węglowodorów. Stwierdzono, że aktywność katalizatorów w tym procesie wzrasta ze wzrostem stężeń platyny i rodu. Skuteczność spalania heksanu i toluenu można zwiększyć, dodając CeO2 (w ilości 0,12%) do warstwy aktywnej katalizatora z[...]

Wpływ dodatku tlenku lantanu (III) na aktywność katalizatorów monolitycznych w procesie spalania węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu dodatku tlenku lantanu (III) na aktywność katalizatora, zawierającego 0,15% Pt i 0,04% Rh w procesach spalania heksanu i toluenu. Stwierdzono, że aktywność katalizatora w procesie spalania heksanu rośnie w wyniku dodania 0,12% La2O3 do jego warstwy aktywnej, a w procesie spalania toluenu wzrasta wskutek dodania do tej warstwy 0,24÷0,35% La2O3. Tlenek lantanu [...]

Usuwanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń przez utlenianie na monolitycznych katalizatorach palladowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności monolitycznych katalizatorów palladowych w utlenianiu metanu w powietrzu. Jako nośnik katalizatorów zastosowano monolit wykonany z folii żaroodpornej o przekroju "plastra miodu" pokryty warstwą pośrednią z Al2O3, Al2O3-0,1%La2O3 lub Al2O3-0,1%La2O3- 0,59%TiO2. Aktywność katalizatora Pd/Al2O3 wzrasta po wprowadzeniu do warstwy pośredniej 0,1% La2O3. Duży wpływ na aktywność katalizatorów ma sposób preparatyki warstwy pośredniej. Katalityczne spalanie metanu na katalizatorach palladowych jest dobrą metodą usuwania metanu z powietrza wentylacyjnego z kopalń o zawartości metanu poniżej 0,75%. Four monolithic Pd catalysts were prepd. and tested for their activity in the oxidn. of MeH in air. The catalysts were supported on heat-resisting honey-comb FeCrAl foils, preliminarily wash-coated with Al2O3, Al2O3-0.1%La2O3 or Al2O3-0.1%La2O3-0.59%TiO2 layers. The addn. of 0.1% La2O3 into the wash-coat resulted in an increase in the catalyst activity. The activity depended also on the method for wash-coat prepn. The MeH combustion over the Pd catalysts was recommended as an efficient method for the removal of MeH from ventilation air when the MeH concn. was lower than 0.75%. Wydobyciu w􀄊gla kamiennego towarzyszy wydzielanie si􀄊 metanu, który ze wzgl􀄊dów bezpiecze􀄔stwa musi by􀃼 usuwany z szybów kopalnianych z powietrzem wentylacyjnym. Roczne zasoby metanu w powietrzu wentylacyjnym polskich kopal􀄔 w􀄊gla kamiennego w 2006 r. wynios􀃡y 870 mln m3. Ze wzgl􀄊du na niskie st􀄊􀄪enie metanu w powietrzu, nie przekraczaj􀄅ce 0,75%, jest on wykorzystany w niewielkim stopniu i do atmosfery odprowadza si􀄊 rocznie ok. 581 mln m3 metanu1). W ostatnich latach obserwuje si􀄊 coraz wyra􀄨niejsze zmiany klimatu wywo􀃡ane przez globalne ocieplenie. G􀃡ównym czynnikiem powoduj&#[...]

Utlenianie metanu na monolitycznych katalizatorach palladowych w instalacji wielkolaboratoryjnej


  Przedstawiono wyniki badań utleniania metanu w powietrzu na monolitycznym katalizatorze palladowym przeprowadzone w reaktorze wielkolaboratoryjnym. Jako nośnik katalizatora zastosowano monolit wykonany z folii żaroodpornej o przekroju plastra miodu pokryty warstwą aktywną zawierającą PdO i Al2O3. Przeprowadzono badania powierzchni właściwej warstwy aktywnej, dyspersji palladu oraz badania XRD i TEM powierzchni katalizatora. Monolityczne katalizatory palladowe wykazują wysoką aktywność w utlenianiu metanu w powietrzu zawierającym 0,6-1% metanu. Przy natężeniu przepływu powietrza 30 m3/h stabilną pracę instalacji uzyskuje się przy stężeniu metanu w powietrzu ok. 0,6%. W tych warunkach w przedziale temperatur złoża katalitycznego 435-550°C na 4 monolitach przereagowanie metanu wynosi 94%. Heat resistant steel foil was coated with composite Pd/Al2O3 layer by thermal decompn. of Pd(NO3)2 and Al(O-iPr)3 mixt. at 500°C for 3 h, studied for structure by X-ray diffraction anal. and electron microscopy and then used as a catalyst for oxidn. of MeH in coal mine ventilation air (MeH content 0.6- 1%) at 435-550°C. The 94% conversion of MeH was achieved. W ostatnich latach obserwuje się coraz wyraźniej zmiany klimatu wywołane przez globalne ocieplenie. Dominuje pogląd, że głównym czynnikiem tzw. efektu cieplarnianego jest zbyt wysokie stężenie w atmosferze gazów cieplarnianych, do których zalicza się ditlenek węgla, metan i inne węglowodory, tlenki azotu, freony, parę wodną, a w mniejszym stopniu także inne związki. Metan jako gaz cieplarniany stanowi 23 razy większe zagrożenie niż ditlenek węgla1). Typowe źródła emisji metanu to systemy transportu gazu, instalacje przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego oraz powietrze wentylacyjne z pokładów węgla kamiennego. Ze względu na tworzenie mieszaniny wybuchowej metanu z powietrzem (przy stężeniach 5-15%) metan zalegający pokłady węgla i uwalniający się w procesie wydobywczym musi być usunię[...]

Wpływ dodatku platyny i warunków preparatyki na aktywność perowskitu LaMnO3 w utlenianiu tlenku węgla(II)


  Wykonano monolityczne katalizatory na nośniku metalicznym pokrytym warstwą pośrednią z Al2O3, w których składnikiem aktywnym był perowskit LaMnO3 oraz tlenki o strukturze perowskitu z dodatkiem platyny LaMn1-xPtxO3 (x = 0,05-0,15). Badano wpływ dodatku platyny, temperatury oraz czasu kalcynacji tlenków o strukturze perowskitu na ich aktywność w utlenianiu tlenku węgla(II). Zastąpienie części Mn przez Pt w perowskicie LaMnO3 zwiększało jego aktywność katalityczną nawet przy zmniejszeniu zawartości perowskitu w katalizatorze z 12% do 9,6%. Optymalny stopień zastąpienia manganu platyną wynosił 0,1 mola (LaMn0,9Pt0,1O3). Temperatura oraz czas kalcynacji tlenków o strukturze perowskitu z dodatkiem platyny nie wpływały w sposób znaczący na ich aktywność. Katalizatory monolityczne zawierające w warstwie aktywnej LaMn1-xPtxO3 wykazywały dobre właściwości katalityczne w reakcji utleniania CO, które nie zmieniały się po wygrzewaniu ich przez 24 h w temp. 900°C. Monolithic catalysts were prepd. on Al2O3-washcoated metal supports by using LaMnO3 perovskite or Pt-doped Politechnika Wrocławska Barbara Kucharczyk*, Agnieszka Borzęcka Wpływ dodatku platyny i warunków preparatyki na aktywność perowskitu LaMnO3 w utlenianiu tlenku węgla(II) Effect of Pt addition and preparation conditions on the activity of LaMnO3 perovskite for carbon monoxide oxidation Mgr inż. Agnieszka BORZĘCKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - kataliza heterogeniczna, ochrona środowiska. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel.: (71) 320-35-95, fax: (71) 328-04-25, e-mail: Barbara.Kucharczyk@pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: LaMn1-xPtxO3 (x = 0.05-0.15) perovskites as active components. The partial substitut[...]

Wpływ dodatku palladu do perowskitu LaFeO3 na aktywność katalityczną w utlenianiu węglowodorów DOI:10.15199/62.2018.10.10


  W procesach utleniania węglowodorów i CO wysoką aktywność i dobrą odpornością termiczną wykazują tlenki typu perowskitu. Mogą być one zastosowane jako katalizatory trójfunkcyjne do oczyszczania spalin samochodowych1-18) oraz do utleniania sadzy11). Perowskity mają ogólny wzór ABO3, w którym A to pierwiastek ziem rzadkich (np. La, Nd lub Sm), a B to metal przejściowy (np. Mn, Co, Fe, Cr lub Ni). O ich aktywności decyduje rodzaj kationu w pozycji B2-7). Najbardziej aktywne w utlenianiu węglowodorów5, 18) są perowskity LaMnO3, LaCoO3, LaFeO3 i LaNiO3. Ich aktywność w utlenianiu metanu zmniejsza się w szeregu (1)18): LaMnO3 > LaFeO3 > LaCoO3 > LaNiO3 (1) Dla preparowanych metodą cytrynianową perowskitów AFeO3, w których A = La, Nd lub Sm aktywność w utlenianiu metanu maleje w szeregu (2)5): LaFeO3 > NdFeO3 > SmFeO3 (2) Częściowe zastąpienie kationu w pozycji A i/lub B perowskitu kationem o innej wartościowości zwiększa jego aktywność5, 8). Prowadzi ono do powstania defektów w strukturze perowskitu, luk tlenowych lub kationowych oraz powoduje wzrost mobilności tlenu ze struktury perowskitu, który w wysokiej temperaturze może brać udział w procesach utleniania8). Prowadzi się próby zastąpienia metalu w pozycji A lub B perowskitu metalami szlachetnymi Ag1, 7, 9), Pd1-2, 7, 10-17), Pt1, 7, 13) i Rh2, 14). 97/10(2018) 1685 Patrycja KOKOT vel KOKOCIŃSKA jest studentką czwartego roku studiów inżynierskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Na aktywność perowskitów zawierających Pd wpływa metoda ich preparatyki decydująca o ich strukturze i powierzchni właściwej oraz sposób wprowadzenia Pd do perowskitu10). Pallad można nanosić na powierzchnię perowskitu lub zastąpić część atomów metalu w perowskicie przez atomy Pd10, 11). Wysokie aktywności w utlenianiu węglowodorów wykazują katalizatory Pd/LaFe0,8Co0,2O3, Pd/La0,9Ce0,1CoO3 i Pd/La0,9Ce0,1Co0,4Fe0,6O3, w których Pd naniesiono na powier[...]

 Strona 1