Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata TROJANOWSKA"

Analiza zaopatrzenia w energię elektryczną gospodarstw wiejskich w aspekcie zagrożeń od prądów i pól elektromagnetycznych DOI:10.15199/48.2019.01.29

Czytaj za darmo! »

Użytkowanie energii elektrycznej pociąga za sobą szereg zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Każdy zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, a przypadki takich porażeń ze skutkiem śmiertelnym są nagłaśniane i ujmowane w statystykach. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że użytkowanie energii elektrycznej wiąże się z powstawaniem pól elektromagnetycznych (PEM), które mogą być dla człowieka szkodliwe. Sieci i instalacje elektroenergetyczne oraz wszystkie urządzenia zasilane za ich pośrednictwem w energię elektryczną wytwarzają PEM o częstotliwości 50 Hz. Część z tych urządzeń, takich jak kuchenki mikrofalowe, telewizory czy komputery, emituje dodatkowo pola o znacznie wyższych częstotliwościach. Od lat prowadzone są badania i toczą się dyskusje na temat wpływu pól elektromagnetycznych na środowisko, w szczególności na zdrowie ludzi. I chociaż zdania na temat stopnia szkodliwości tych pól są podzielone zaowocowały one wprowadzeniem przepisów określających dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących PEM, oddzielnie dla miejsc pracy, z wyszczególnieniem trzech grup pracowników, miejsc dostępnych dla ludności oraz w obszarze zabudowy mieszkaniowej. Człowiek spędza w mieszkaniu większą część swojego życia, gdzie narażony jest na działanie pól elektromagnetycznych, zwykle słabych ale często długotrwale działających. W ostatnich latach upowszechnia się pogląd, że długotrwałe działanie słabych pól elektromagnetycznych może być dla człowieka groźniejsze niż wystawienie na ekspozycję silnych pól przez krótki okres czasu. Pole elektromagnetyczne jest tworzone przez współistniejące pole elektryczne i pole magnetyczne. Wielkościami charakteryzującymi PEM są, obok częstotliwości, natężenie pola elektrycznego E i natężenie pola magnetycznego H lub alternatywnie indukcja magnetyczna B. W Polsce, prawnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz w str[...]

Ekspozycja na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/48.2019.12.40

Czytaj za darmo! »

W otaczającym nas Świecie jesteśmy nieustannie poddawani oddziaływaniu pól elektromagnetycznych (PEM), które pochodzą zarówno ze środowiska naturalnego, jak i są efektem wykorzystania energii elektrycznej oraz łączności bezprzewodowej. Na wielkość emisji naturalnych źródeł PEM nie mamy wpływu, inaczej niż w przypadku źródeł sztucznych. Badania wykazały, że jedna trzecia całkowitej ekspozycji człowieka na PEM pochodzi od pól magnetycznych o częstotliwości 50 Hz i ich harmonicznych, wytwarzanych przez odbiorniki gospodarstwa domowego [1]. Od lat prowadzone są badania nad wpływem pól elektromagnetycznych, w tym pól magnetycznych niskiej częstotliwości, na człowieka i środowisko - pozytywnym i negatywnym. W następstwie tego typu badań zaczęto powszechnie wykorzystywać pola magnetyczne niskiej częstotliwości w medycynie, a magnetoterapia stała się istotnym elementem uzupełniającym leczenie wielu poważnych schorzeń. Badania nad negatywnym oddziaływaniem pól magnetycznych niskiej częstotliwości, chociaż do tej pory niemożliwe do jednoznacznego zinterpretowania, zaowocowały z kolei wprowadzeniem w wielu krajach norm emisji, które umożliwiają producentom urządzeń elektrycznych wykazanie, że ich produkty są bezpieczne. W państwach Unii Europejskiej, prawnie dopuszczalny poziom składowej magnetycznej pola o częstotliwości 50 Hz w strefie zamieszkania wynosi zazwyczaj 80 A/m. Jednak badania epidemiologiczne wskazują, że już PEM o częstotliwości sieciowej i natężeniu 0,32 A/m należy zaliczyć do czynników prawdopodobnie rakotwórczych [2- 4]. Większość dotychczasowych badań pól magnetycznych koncentrowała się na źródłach zawodowych [1, 5-7]. Natomiast informacje dotyczące typowych natężeń pól emitowanych przez odbiorniki gospodarstwa domowego, a zwłaszcza typowej ekspozycji ludzi na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w pomieszczeniach mieszkalnych są wciąż ograniczone [1, 8-14]. W pracy oceniano narażenie ludzi na pola magnetycz[...]

 Strona 1