Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Rotko"

Evaluation of activity of catalytic materials used for soot oxidation in exhaust gases from Diesel engines Ocena aktywności materiałów katalitycznych dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla DOI:10.12916/przemchem.2014.1846


  Al2O3, CeO2, La2O3, Co3O4, Mn2O3 and Fe2O3 were used as catalysts for air oxidn. of soot contained in the exhaust gases of Diesel engines both in the loose and tight contact. The best results were achieved for Co3O4 where full C conversion was obsd. at temp. below 400°C (tight contact) and no CO was formed. Badano zdolności katalityczne materiałów proponowanych jako katalizatory dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla. Stwierdzono, że spośród sześciu tlenków: Al2O3, CeO2, La2O3, Co3O4, Mn2O3 i Fe2O3 najwyższą aktywność i 100-proc. selektywność do tlenku węgla(IV) wykazuje Co3O4, a jego stosunkowo dobre właściwości katalityczne pozwalają sądzić, że może on stać się bazą do opracowania katalizatora o znaczeniu przemysłowym. Problem emisji do środowiska przez silniki Diesla znacznej ilości sadzy jest bardzo istotnym zagadnieniem. Ogromna liczba samochodów oraz innych urządzeń z tego typu napędem sprawia, że większość społeczeństwa, szczególnie w Europie, gdzie samochody osobowe z silnikiem wysokoprężnym są bardzo popularne, jest wystawiona praktycznie na ciągły wpływ tego negatywnego czynnika. Zawarte w gazach spalinowych cząstki stałe to głównie.kompleksy sadzy z zaadsorbowanymi na jej powierzchni nieutlenionymi lub częściowo utlenionymi składnikami paliwa, wśród których można znaleźć wiele związków chemicznych wysoce niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia, m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak 1-nitropiren lub benzo(a) piren1). Ponadto, już sam bardzo niewielki rozmiar większości powstających cząstek sadzy2) czyni je bardzo niebezpiecznymi dla człowieka, gdyż mogą one poprzez układ oddechowy łatwo wnikać w głąb organizmu, powodując jego ogólne osłabienie, uszkodzenie narządów wewnętrznych i przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju schorzeń3). Sadza z silników Diesla wpływa również negatywnie na zwierzęta i rośliny, a także na klimat naszej planety oraz, co może być nieco mniej istot[...]

Tlenkowe katalizatory kobaltowo-manganowe do procesu całkowitego utleniania metanu DOI:10.15199/62.2019.11.14


  Całkowite katalityczne utlenianie (spalanie bezpłomieniowe) to proces umożliwiający m.in. pozyskiwanie energii z gazu ziemnego w sposób bardziej przyjazny środowisku, którego kluczowym elementem jest wysoce aktywny i stabilny układ katalityczny. W porównaniu z powszechnie stosowanym procesem płomieniowego spalania gazu ziemnego, proces bezpłomieniowy charakteryzuje się kilkoma waż-nymi zaletami. Niższa temperatura utleniania oraz większa stabilność procesu w obecności katalizatora pozwalają na znaczne ograniczenie ilości powstających tlenków azotu oraz tlenku węgla(II), a także na zmniejszenie emisji nieutlenionych węglowodorów1). Drugim, równie istotnym kierunkiem zastosowania katalitycznego spalania jest energetyczne zagospodarowanie metanu oraz cięższych węglowodorów, a także innych związków chemicznych z mieszanin powietrzno-paliwowych o małym stężeniu palnych składników. To rozwiązanie pozwala na ograniczenie emisji do atmosfery wielu substancji o dużym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, równocześnie generując dodatkowe korzyści ekonomiczne związane z produkcją energii. W tym kontekście jednym z najważniejszych przykładów są ogromne ilości metanu emitowane do atmosfery przez przemysł wydobywczy węgla kamiennego2) (metan z powietrza powentylacyjnego), a także emisja metanu i innych związków chemicznych z hodowli zwierząt3). Pomimo wielu lat badań oraz licznych prac badawczo-rozwojowych4, 5), wciąż pozostaje problem szerszego wykorzystania technologii opartej na procesie katalitycznego spalania. Istotnym jej mankamentem są wysokie koszty instalacji, związane[...]

Wykorzystanie trwałych izotopów tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C) do badania katalitycznego procesu całkowitego utleniania metanu

Czytaj za darmo! »

Trwałe izotopy tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C w cząsteczkach metanu) zostały wykorzystane w prowadzonych metodą SSITKA (steady-state isotopic transient kinetic analysis) badaniach procesu całkowitego utleniania metanu na katalizatorze Pd(PdO)/Al2O3. Uzyskane wyniki dostarczyły informacji na temat mechanizmu reakcji oraz półproduktów utleniania metanu. Określone zostało stężenie zaadsorbowanych cząsteczek tlenu i metanu oraz półproduktów utleniania metanu prowadzących do powstania ditlenku węgla oraz ich średni czas życia na powierzchni katalizatora. Complete oxidn. of CH4 on Pd(PdO)/Al2O3 catalyst was studied by steady-state isotopic transient kinetic anal. The 16O2, 18O2, 12CH4 and 13CH4 mols. were used in the study. The concns. of adsorbed O, CH4 and CO2 mols. and [...]

 Strona 1