Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej POGORZELSKI"

Krajowy System Normalizacyjny

Czytaj za darmo! »

Krajowa działalność normalizacyjna regulowana jest obecnie ustawą z 12 września 2002 r. o normalizacji. Powołała ona Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), do którego należy m.in. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem, zatwierdzaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. PKN prowadzi działalność normalizacyjną za pośrednictwem Kom[...]

Stosowanie wyrobów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało zmiany wielu przepisów prawnych w budownictwie w celu ich harmonizacji z przepisami UE. Dotyczyło to przede wszystkim przepisów związanych z wprowadzeniem jednolitego rynku europejskiego, gwarantującego swobodny przepływ towarów. Podstawowym przepisem w budownictwie regulującym obrót wyrobów budowlanych w obrębie Unii Europejskiej jest D[...]

Uwzględnianie ścian działowych przy wyznaczaniu powierzchni użytkowej lokalu w świetle norm i przepisów techniczno-budowlanych


  Wbudownictwie mieszkaniowym i handlowo-biurowym występuje duża różnorodność ścian działowych, których zadaniem jest stworzenie przegrody rozdzielającej pomieszczenia, spełniającej głównie funkcję przegrody wzrokowej i przeciwdźwiękowej. Mogą to być ściany murowane, gipsowo- kartonowe na szkielecie drewnianym bądź stalowym, modułowe przystosowane do prostego montażu i demontażu, harmonijkowe pionowe lub poziome, a także przesuwne. W trakcie projektowania następuje dobór odpowiednich cech do przewidywanej funkcji użytkowej ściany działowej, np. ściany wydzielające pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spełniać rolę zarówno przegrody wizualnej, jak i akustycznej. Natomiast ściany pomiędzy pokojami mieszkalnymi mogąmieć inne wymagania.Wszystkie te ściany mają charakter przegrody trwałej, projektowanej na stałe. Istnieje także, szczególnie w budynkach handlowo- biurowych, możliwość projektowania ścian tymczasowych o ograniczonych wymaganiach, stanowiących np. jedynie przegrody wizualne. Ta duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych ścian działowych, a także technologii ich wykonania budzą wątpliwości co do sposobu uwzględniania tych ścian przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu. Dodatkową trudnością przy uwzględnianiu powierzchni zajmowanej przez ściany działowe jest, dość powszechnie stosowany w budownictwie mieszkaniowym, system sprzedaży mieszkań nie w pełni wykończonych, czyli oddawanych nabywcy do użytkowania w tzw. stanie deweloperskim. Jednym z elementów budowlanych niewykonywanych w tym stanie mogą być ściany działowe i wówczas może dojść do konfliktu interesów, szczególnie gdy parametremrozliczeniowympomiędzy deweloperema nabywcą jest cenametra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu. Niezależnie jednak od faktu niewykonania ścian działowych na pewnym etapie realizacji podstawą rozliczeń powinien być projekt budowlany zatwierdzony na etapie wydawania pozwolenia[...]

Polskie Normy wycofane

Czytaj za darmo! »

Normalizacja - zgodnie z ustawą o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) - jest to działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie przez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lubmogących wystąpić problemów. Z definicji tej wynika, że prace normalizacyjne prowadzone przez krajową jednostkę normalizacyjną (Polski Komitet Normalizacyjny - PKN) zalicza się do prac ciągłych, co oznacza, że wraz z postępem naukowo- technicznymopracowywane są zarówno nowe normy, jak i podejmowane prace polegające na nowelizacji, zmianie lub wprowadzaniu poprawek do norm dotychczasowych. Wprowadzanie nowych norm, z reguły norm europejskich (EN), skutkuje koniecznością przeprowadzenia analizy istniejącego zbioru normpod kątempotrzeby wycofania z tego zbioru tych norm, których postanowienia: a) są sprzeczne z postanowieniami wprowadzanej nowej normy; b) są zastąpione postanowieniami nowej normy; c) nie zawierają uznanych reguł lub też reguły te utraciły cechy reguł aktualnych. Jako normę krajową sprzeczną uważa się normę dotyczącą tego samego przedmiotu normalizacji co norma EN i zawierającą takie wymagania, których spełnienie oznaczałoby, że nie spełnia się wymagań określonych w EN lub na odwrót, że spełniając wymagania EN, nie spełnia się wymagań PN. Wycofanie normy oznacza nadanie normie statusu normy wycofanej, ale nadal pozostaje ona formalnie w zbiorze normPKN.Wycofania normy nie należy łączyć z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej, jak to było w poprzednim systemie normalizacyjnym obowiązującym do czasu wejścia w życie ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. nr 55/1993, poz. 251), gdy stosowanie norm było obowiązkowe. Unieważnienie normy oznaczało wtedy faktyczne zakończenie jej roli jako dokumentu normalizacyjnego, a norma unieważniona mogła m[...]

Powierzchnia zabudowy w świetle przepisów prawnych i Polskich Norm


  Powierzchnię zabudowy zalicza się do wskaźników powierzchniowo- kubaturowych opisujących obiekt budowlany pod względem technicznym. Służy ona także do określenia intensywności zabudowy na działce budowlanej. Odwołania do tej powierzchni występują w przepisach prawnych z dziedziny budownictwa, natomiast ustalanie jej wielkości jest przedmiotem Polskich Norm. Przepisami prawnymi odwołującymi się do powierzchni zabudowy są przede wszystkim: - ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 243/2010, poz. 1623 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem wykonawczym ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462); - ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80/2003, poz. 717 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: - ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164/2003, poz. 1587); - ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku brakumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164/2003, poz. 1588); -ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. nr 164/2003, poz. 1589); - rozporządzenie RadyMinistrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213/2010, poz. 1397). Wcelu zobrazowania sposobu podejścia do powierzchni zabudowy omówimy odpowiednie postanowienia zawarte w wymienionych przepisach prawnych. W ustawie - Prawo budowlane parametr ten należy do grupy tzw. charakterystycznych parametrów techniczny[...]

Dobrowolność czy obligatoryjność stosowania Polskich Norm


  Obligatoryjność (pełna lub częściowa) Polskiej Normy (PN) nie może wynikać z racji miejsca jej opracowania (Polski Komitet Normalizacyjny), lecz tylko z faktu, że jest ona powołana w przepisach lub w umowach dwustronnych, a więc obligatoryjność wynika wyłącznie z zakresu powołania. Geneza problemu Zmiana systemu gospodarczego w Polsce, jaka miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, znalazła również swoje odbicie w normalizacji. Do końca 1993 r. wszystkie PN były ustanawiane jako obowiązujące, a ich niezastosowanie groziło określonymi sankcjami. Ten system normalizacyjny został zmieniony ustawą z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. Ustawa wprowadziła zasadę, że PN nie są obowiązujące, jeżeli nie są powołane w ustawach lub nie zostały wskazane przez właściwychministrów w drodze rozporządzeń zawierających wykazy norm do obowiązkowego stosowania. Obowiązek stosowania norm ministrowie mogli nakładać na te PN, które dotyczyły: ochrony życia, zdrowia,mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania; ochrony środowiska; wyrobów zamawianych przez organy państwa. Początkowo, liczba norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania w budownictwie wynosiła 258, a pod koniec 2002 r., w kolejnych rozporządzeniach, uległa zmniejszeniu do 79. Całkowite odejście od wykazów normobowiązujących w budownictwie wprowadziła ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2003 r. W art. 5 ust. 3 została zapisana generalna zasada, że: Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Jednocześnie w kolejnym ustępie (ust. 4) zapisano, że: Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. Należy podkreślić, że idea powoływania PN w przepisach prawnych jest wyjściem naprzeciw potrzebom wykorzystywania, w szczególności w technicznych regulacjach prawnych, zasad wiedzy technicznej zawartych w zasobach normalizacyjnych. W budownictwie są to przede wszystkim przepisy techniczno-budowla[...]

Obliczanie powierzchni użytkowej DOI:


  Powierzchnia użytkowa jest jednym ze wskaźników powierzchniowych opisujących ukształtowanie powierzchniowo-przestrzenne budynku. Wskaźniki powierzchniowe określają różne rodzaje powierzchni, jakie mogą być wydzielone w budynku oraz ich wzajemne relacje. Mogą to być również powierzchnie zajmowane fizycznie przez elementy budowlane, zarówno ściany, jak i elementy ograniczające typu balustrady. Poszczególne rodzaje powierzchni zdefiniowane są w Polskich Normach (PN), które także podają zasady ich obliczania. Pomimo że PN nie są obowiązujące, to wskazane jest stosowanie przyjętej w nich terminologii, a w przypadkach potrzeby określenia innego rodzaju powierzchni, niewystępującego w normie, nadawanie jej nazwy własnej. W zależności od potrzeb wskaźniki powierzchniowe wykorzystywane są również w ustawach i rozporządzeniach. Obecnie w zbiorze norm PKN znajdują się normy: ??PN-B-02365:1970 Powierzchnie budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. ??PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. ??PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Normy PN-B-02365:1970 i PN-ISO 9836:1997 mają status norm wycofanych nadany przez PKN. Mimo to wszystkie trzy normy są - pod względem formalnym - dokumentami normalizacyjnymi o równorzędnym znaczeniu. Normy PN-ISO, stanowiące wdrożenie norm międzynarodowych ISO o tym samym tytule i numerze, wprowadziły istotne zmiany w dotychczasowym - opartym na postanowieniach PN-B-02365 - sposobie określania powierzchni wydzielanych w budynku. Do zmian tych należy zaliczyć: ??przyjmowanie wymiarów przegród w stanie wykończonym, a nie jak poprzednio - w stanie surowym; ??wprowadzenie rozróżnienia kondygnacji lub ich części ze względu na charakter techniczny wydzielających je elementów budowlanych (obudowy), tj.: - pomieszczenia przekryte stropami i zamkni[...]

Kto się boi wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002-91-WE

Czytaj za darmo! »

Dyrektywa UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nie jest wymysłem "biurokratów z Brukseli", aby wyciągać ostatni grosz z kasy mieszkańca, ale wynikiem doświadczeń wielu krajów, nagromadzonych podczas kilkunastu lat oszczędzania na kosztach użytkowania budynków. W USA już w 1995 r. istniało wiele lokalnych (stanowych lub miejskich) systemów oceny energetycznej budynków mieszka[...]

Kto się boi wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002_91_WE? cd.

Czytaj za darmo! »

W artykule pt. "Kto się boi wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002/91WE?" opublikowanym w "Materiałach Budowlanych" nr 1/2007 r. przedstawiliśmy zmienne losy polskich zmagań z wdrożeniem Dyrektywy 2002/91/WE od 2003 r., czyli od współpracy ekspertów polskich z duńskimi (2003-2004), do końca 2006 r., kiedy to kierownictwo Ministerstwa Budownictwa ogłosiło rezygnację z przygotowanych rozwiązań [...]

Kondensacja międzywarstwowa pary wodnej w przegrodach budowlanych

Czytaj za darmo! »

WRozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pojawiło się nowe wymaganie, nie mające tradycji w polskich przepisach techniczno-budowlanych. Chodzi o § 321 ust. 2: We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Merytorycznie wymaganie to nie budzi zastrzeżeń; podobny zapis znany jestm.in. z National Building Code of Canada, choć tam wynika on z dużego udziału drewnianych budynków szkieletowych, szczególnie wrażliwych na kondensację wewnętrzną. Natomiast redakcja tekstu Rozporządzenia i Załącznika nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne w[...]

 Strona 1