Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Bohdziewicz"

Analiza możliwości zastosowania jonitów produkcji krajów RWPG do demineralizacji wody wodociągowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości zastąpienia jonitów produkcji francuskiej Duolite C261 i Duolite A368 dostępnymi jonitami produkowanymi w krajach RWPG w instalacji demineralizacji wody do płukania potrąwiennego w Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice". Proces wymiany prowadzono na złożu zwartym, częściowo zawieszonym, w operacji sorpcji przebiegającej od dołu ku górze kolumny. Zbadano zależność wysokości warstwy filtracyjnego złoża zawieszonego, jego oporu hydrodynamicznego oraz czasu rozdziału złoża masy jonowymiennej od rodzaju jonitu, stopnia wypełnienia kolumny i prędkości filtracji. Badano również jakość zdemineralizowanej wody stosując różne układy kationit-anionit. W Hucie Metali Nieżelaznych (HMN) "Szopienice" wodę do płukania potrą wiennego taśmy miedzianej i mosiężnej otrzymuje się w wyniku demineralizacji wody wodociągowej metodą wymiany jonowej w instalacji zaprojektowanej przez firmę Bran Liibbe. W skład instalacji wchodzą: dwa filtry żwirowo-węglowe, dwa wymienniki z kationitem Duolite С 261 oraz dwa wymienniki z anionitem Duolite A 368. Zastosowano tu interesujące rozwiązanie polegające na utrzymaniu warstwy złoża zwartego u szczytu kolumny przez ciśnienie zasilania oddolnego. Operacja sorpcji jest prowadzona od dołu ku górze kolumny, natomiast proces regeneracji w przeciwnym kierunku. Dzięki temu osiąga się: duże wartości parametrów charakteryzujących dejonizację, zmniejszenie oporów przepływu i gabarytów wymiennika, a także dobre efekty ekonomiczne regeneracji wynikające z tego, że zużycie regeneratu w znikomym stopniu przekracza zapotrzebowanie teoretyczne1*. Wobec nie tak odległej perspektywy zużycia się jonitów (okres eksploatacji 7 lat) i wynikającej stąd konieczności ponownego ich importu, postanowiono przeprowadzić badania nad możliwością ewentualnej eksploatacji tych urządzeń do demineralizacji wody z wykorzystaniem najczęściej stosowanych w klasycznych metodach wymiany jonowej wymieniaczy typu: [...]

Effect of process conditions on the photocatalytic decomposition of diclofenac in the aquatic environment Wpływ warunków procesowych na fotokatalityczny rozkład diklofenaku w środowisku wodnym DOI:10.15199/62.2017.4.28


  Diclofenac-contg. aq. solns. were subjected to photocatalytic decompn. by using UV lamps 15 or 150 W in the presence of TiO2 as an air-oxidn. catalyst. The effect of reactor vol., pH of the reaction medium and the presence of inorg. micropollutants on the diclofenac degradn. was studied. The effectiveness of diclofenac oxidn. decreased with the increase in pH of aq. solns. The presence of NaCl, NaHCO3 and Na2SO4 resulted in a decrease in the decompn. effectiveness. Furthermore, the diclofenac oxidn. by-products were formed, which could have a negative impact on living organisms. Przedstawiono wyniki badania wpływu warunków procesowych heterogenicznej fotokatalizy (moc naświetlania, objętość reaktora, odczyn środowiska reakcji, obecność związków nieorganicznych) na rozkład diklofenaku, niesteroidowego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania występującą w środowisku wodnym nową grupą mikrozanieczyszczeń określanych terminem ksenoestrogenów, obejmującą m.in. farmaceutyki oraz środki higieny osobistej PPCP (pharmaceutical and personal care products). Głównym źródłem tych związków i ich metabolitów w środowisku wodnym są odpływy z oczyszczalni ścieków oczyszczonych1). Do jednego z najpowszechniej identyfikowanych związków farmaceutycznych zaliczyć można diklofenak, charakteryzujący się znaczną odpornością na biodegradację. Zaawansowane procesy utleniania,wśród których wymieniono m.in. proces heterogenicznej fotokatalizy pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów jego usunięcia ze środowiska wodnego, pomimo że nie wszystkie mechanizmy rozkładu mikrozanieczyszczeń zostały dokładnie rozpoznane. Fotokataliza heterogeniczna jest procesem zachodzącym na granicy dwóch faz, pomiędzy fotokatalizatorem w stanie stałym a fazą ciekłą lub gazową. W procesie tym jako katalizator najczęściej zastosowanie znajduje ditlenek tytanu, który jest mieszaniną anatazu i rutylu. Pierwszym etape[...]

Badania różnych waekstrakcji do fazyriantów stałej w ilościowej analizie kofeiny DOI:10.15199/62.2018.12.23


  Kofeina jest substancją będącą składnikiem wielu powszechnie stosowanych produktów spożywczych, takich jak kawa, herbata, kakao i napoje energetyczne. Ponadto występuje w wielu gatunkach roślin.Posiada właściwości stymulujące, stosowana bywa również jako lek nasercowy oraz diuretyk1, 2). Kofeina zmniejsza poczucie zmęczenia, działa pozytywnie na koncentrację i polepsza nastrój konsumenta. Jej wysokie stężenie w wodach powierzchniowych i podziemnych jest wynikiem niezwykle dużego spożycia tego produktu przez ludzi na całym świecie, w przeciwieństwie do innych mikrozanieczyszczeń, które są uwalniane w niewielkich ilościach, lecz są zdecydowanie trwalsze w środowisku. Na podstawie stężenia kofeiny w wodach naturalnych określa się wpływ ścieków komunalnych na środowisko wodne2, 3). Z tego powodu konieczne jest opracowanie skutecznej metody wykrywania i analizy kofeiny w próbkach, przy zastosowaniu jak najmniejszej ilości odczynników chemicznych, zgodnie z obowiązującymi trendami. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest obecnie szeroko stosowaną metodą przygotowania próbek do analiz chromatograficznych i instrumentalnych, obok ekstrakcji ciecz-ciecz, mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, ekstrakcji sorpcyjnej, mikroekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika oraz ekstrakcji membranowej4, 5). Zastosowanie jednej z tych technik w procesie analizy próbek jest konieczne ze względu na niewielkie stężenia mikrozanieczyszczeń w środowisku6). Technika SPE ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala ona na osiągnięcie powtarzalnych wyników bez użycia kosztownego sprzętu. Badania mogą być wykonywane szybko i prosto, a także możliwe jest dokonywanie analizy próbek o dużych objętościach oraz automatyzacja całego procesu6, 7). Typowa procedura przeprowadzenia SPE składa się z kilku etapów. Najpierw kolumna jest kondycjonowana za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Następuje wówczas solwatacja grup funkcyjnych materiału sorpcyjnego kolumny. W dalszym etapie p[...]

 Strona 1